มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

โครงการรถเก็บผลปาล์มบนลานเท

พฤ, 26/04/2018 - 11:28 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม

  พฤ, 26/04/2018 - 11:27 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน

   พฤ, 26/04/2018 - 11:16 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท

    พฤ, 26/04/2018 - 11:14 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูงแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์

     พฤ, 26/04/2018 - 11:12 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างแท่นดั้มพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลําเลียงผลปาล์ม

      พฤ, 26/04/2018 - 11:10 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิต vce60

       พ, 25/10/2017 - 10:32 — admin5
       รายละเอียด: 

       พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำมันในปาล์มทะลายที่สามารถออกผลการทดสอบได้ทันที

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ระดับงานวิจัย
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        ภาคอุตสาหกรรม
        ภาพหน้าปก: 

        สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60

        พ, 25/10/2017 - 10:10 — admin5
        รายละเอียด: 

        การออกแบบปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรับแรงทางกลของสกรูบีบน้ำมัน และเพื่อให้ทนต่อการสึกหรอ ในรุ่น N15 ให้มีอายุการใช้งาน 2,000 – 2,500 ชม. ซึ่งจะทำการออกแบบให้อายุการใช้งานมากกว่าของซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ 3 – 4 เท่า โดยทำให้สกรูนี้สามารถเป็นที่ยอมรับแก่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สกรูที่ทำการปรับปรุงขึ้นมานี้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์ขายให้กับโรงงานในประเทศไทยได้

        งบปี พ.ศ.: 
        2560
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ราคาเครื่องจักร: 
         70000
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล

         จ, 25/01/2016 - 11:35 — admin5
         รายละเอียด: 

         ได้รับรางวัล สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลอันดับที่ 1
         เป็นการพัฒนาการผลิตน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายขาวบรสิุทธิ์โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณมุงเนนประสิทธิภาพการผลิตเพื่อประหยัดพลังงานไอน้ํา-ไฟฟา นํามาซึ่ง พลังงานสวนเหลือ เปนการสงเสริมการประหยัดพลังงานของโลกอีกทางหนึ่ง

         ขอมูลเกี่ยวกบบริษัท
         -ƒ บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่งจํากัด โรงงานน้ําตาล ƒ
         - ที่อยู 77/64 สินสาธรทาวเวอรชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรีแขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ƒ
         - โทรศัพท 02-440-0195-9 ƒ โทรสาร 02-440-0208 ƒ
         - เว็บไซด www.suenco.co.th

         มูลคาทางเศรษฐกิจ ยอดขายเทคโนโลยี
         ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (โดยประมาณ) 2,600 ลานบาท มูลตอหนวย 450 ลานบาท

         งบปี พ.ศ.: 
         2550

         เอกสารประกอบ

         เอกสารเผยแพร่: 
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย 

         ศ, 19/06/2015 - 13:40 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         ผู้ประกอบการ : บริษัท โชคถาวร ผลิตเครื่องจักร

         งบปี พ.ศ.: 
         2558
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว