แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย

พฤ, 02/08/2018 - 15:05 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
วิสาหกิจชุมชน
ภาพหน้าปก: 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ

อ, 31/07/2018 - 16:44 — admin5
รายละเอียด: 

 เครื่องสางใยสังเคราะหตนแบบมีขนาดเล็กและความคงทนสูงในระดับอุตสาหกรรม โดยเครื่องทั่วไปมี ขนาดใหญและหนักเคลื่อนยายลําบากและราคาสูงตองมีปริมาณการผลิตที่มากพอ ระดับหนึ่งในระดับ ขนาดอุตสาหกรรมจึงจะคุมคากับการลงทุน 

มีกระบวนการปนสางใยและชุดเปาลม ชุดลําเลียง เพื่อนําเอาผลิตภัณฑออก 

สามารถทําการสางใยแบบตอเนื่องไดโดยปอนวัตถุดิบไดตลอดเวลาและเปนจํานวนมาก 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  300000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

  พฤ, 21/04/2016 - 15:00 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

   ศ, 12/06/2015 - 09:15 — admin5
   รายละเอียด: 

   กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

   Semi-Automatic Loom For Cripple

   ศิลปะการทอผา คือ ภูมิปญญาไทยทีมีวิวัฒนาการที่ยาวนานสืบเนื่องจากบรรพบุรุษมาจนถึงปจจุบันและ เปนภูมิปญญาที่กําลังสูญหายไปตามกาลเวลาในการทอผาซึ่งปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง พัฒนากี่ทอผาใหมีความทันสมัย สะดวกในการใชงาน สามารถเพิ่มอัตรากําลังการผลิตใหรวดเร็ว คุณภาพของ ผลิตภัณฑไดมาตรฐานสามารถรองรับการตลาดในปจจุบันและในอนาคตทั้งทางดานปริมาณและเพิ่มมูลคา             

   คุณสมบัติและสมรรถนะ

   ·        กำลังการผลิต 5-10 เมตรต่อวัน

   ·        เครื่องจักรส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

   ·        ใช้พลังงานจากคนและเครื่องจักร

   ·        มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

   ·        มีความแม่นยำรวจเร็ว

   ·        จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2 ปี

   ราคาเริ่มต้นที่  100,000 – 200,000   บาท/เครื่อง

   พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

    

   พัฒนาโดย                 นายทวิช  พรมทาว

         อาจารยประจําแผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคแพร เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท 08-1-884-   1546 

         อีเมล wich1414@gmail.com

   ร่วมกับ                      คุณยุพิน  สายสําเภา และสมาชิก

                                  หมู 5 ต.ทงุโฮง อ.เมือง จ.แพร  54000

          นางเมธิณี  บุญเอกบุศย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร

           เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท  0-5451-1142

                                  คุณปลัดดา  ซอนกลิ่น 

                                 400/108  ถนนน้ําทอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มือถือ 08-5035-3015

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ

    ศ, 07/06/2013 - 15:32 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา ประพัฒน์ จงศักดิ์สวัสดิ์ บริษัท สกายแลบเมด จำกัด ที่อยู่ 1269/15 ซอย กาญจนาภิเษก 008 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

    งบปี พ.ศ.: 
    2556

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    ศ, 07/06/2013 - 14:58 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา บริษัท บางกอกบลูโอเชี่ยน จำกัด โดย พรพรรณ อาทรกิจ (CEO) ธวัชชัย อาทรกิจ (วิศวกร) 705/39 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

    งบปี พ.ศ.: 
    2556

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องจักกก

    พฤ, 02/05/2013 - 16:18 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายปัญญา เทียนนาวา
    43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ตำบลในเมือง
    อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

    งบปี พ.ศ.: 
    2549

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เตาหลอมทองเหลือง-ทองสัมฤทธิ์

    พ, 24/10/2012 - 15:28 — admin3
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายอิสรา ธีระวัฒน์สกุล
    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    130 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    งบปี พ.ศ.: 
    2538
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw

     พ, 17/10/2012 - 12:21 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2555
     ภาพประกอบ: 
     ขณะเครื่องกำลังเจียระไนท์เพื่อทำ Ball Screw
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      ภาพประกอบ: 

      ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ

      ศ, 12/10/2012 - 23:46 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว