แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า

อ, 15/01/2019 - 11:15 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

นางศิริลักษณ์  วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย

  พฤ, 02/08/2018 - 15:05 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 

  การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ

  อ, 31/07/2018 - 16:44 — admin5
  รายละเอียด: 

   เครื่องสางใยสังเคราะหตนแบบมีขนาดเล็กและความคงทนสูงในระดับอุตสาหกรรม โดยเครื่องทั่วไปมี ขนาดใหญและหนักเคลื่อนยายลําบากและราคาสูงตองมีปริมาณการผลิตที่มากพอ ระดับหนึ่งในระดับ ขนาดอุตสาหกรรมจึงจะคุมคากับการลงทุน 

  มีกระบวนการปนสางใยและชุดเปาลม ชุดลําเลียง เพื่อนําเอาผลิตภัณฑออก 

  สามารถทําการสางใยแบบตอเนื่องไดโดยปอนวัตถุดิบไดตลอดเวลาและเปนจํานวนมาก 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ราคาเครื่องจักร: 
   300000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

   พฤ, 21/04/2016 - 15:00 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

    ศ, 12/06/2015 - 09:15 — admin5
    รายละเอียด: 

    กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

    Semi-Automatic Loom For Cripple

    ศิลปะการทอผา คือ ภูมิปญญาไทยทีมีวิวัฒนาการที่ยาวนานสืบเนื่องจากบรรพบุรุษมาจนถึงปจจุบันและ เปนภูมิปญญาที่กําลังสูญหายไปตามกาลเวลาในการทอผาซึ่งปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง พัฒนากี่ทอผาใหมีความทันสมัย สะดวกในการใชงาน สามารถเพิ่มอัตรากําลังการผลิตใหรวดเร็ว คุณภาพของ ผลิตภัณฑไดมาตรฐานสามารถรองรับการตลาดในปจจุบันและในอนาคตทั้งทางดานปริมาณและเพิ่มมูลคา             

    คุณสมบัติและสมรรถนะ

    ·        กำลังการผลิต 5-10 เมตรต่อวัน

    ·        เครื่องจักรส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

    ·        ใช้พลังงานจากคนและเครื่องจักร

    ·        มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

    ·        มีความแม่นยำรวจเร็ว

    ·        จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2 ปี

    ราคาเริ่มต้นที่  100,000 – 200,000   บาท/เครื่อง

    พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

     

    พัฒนาโดย                 นายทวิช  พรมทาว

          อาจารยประจําแผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคแพร เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท 08-1-884-   1546 

          อีเมล wich1414@gmail.com

    ร่วมกับ                      คุณยุพิน  สายสําเภา และสมาชิก

                                   หมู 5 ต.ทงุโฮง อ.เมือง จ.แพร  54000

           นางเมธิณี  บุญเอกบุศย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร

            เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท  0-5451-1142

                                   คุณปลัดดา  ซอนกลิ่น 

                                  400/108  ถนนน้ําทอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มือถือ 08-5035-3015

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ

     ศ, 07/06/2013 - 15:32 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา ประพัฒน์ จงศักดิ์สวัสดิ์ บริษัท สกายแลบเมด จำกัด ที่อยู่ 1269/15 ซอย กาญจนาภิเษก 008 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

     งบปี พ.ศ.: 
     2556

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     ศ, 07/06/2013 - 14:58 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา บริษัท บางกอกบลูโอเชี่ยน จำกัด โดย พรพรรณ อาทรกิจ (CEO) ธวัชชัย อาทรกิจ (วิศวกร) 705/39 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

     งบปี พ.ศ.: 
     2556

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องจักกก

     พฤ, 02/05/2013 - 16:18 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายปัญญา เทียนนาวา
     43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ตำบลในเมือง
     อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

     งบปี พ.ศ.: 
     2549

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เตาหลอมทองเหลือง-ทองสัมฤทธิ์

     พ, 24/10/2012 - 15:28 — admin3
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายอิสรา ธีระวัฒน์สกุล
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     130 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

     งบปี พ.ศ.: 
     2538
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw

      พ, 17/10/2012 - 12:21 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2555
      ภาพประกอบ: 
      ขณะเครื่องกำลังเจียระไนท์เพื่อทำ Ball Screw
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       ภาพประกอบ: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว