แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

พฤ, 21/04/2016 - 15:00 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

  ศ, 12/06/2015 - 09:15 — admin5
  รายละเอียด: 

  กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

  Semi-Automatic Loom For Cripple

  ศิลปะการทอผา คือ ภูมิปญญาไทยทีมีวิวัฒนาการที่ยาวนานสืบเนื่องจากบรรพบุรุษมาจนถึงปจจุบันและ เปนภูมิปญญาที่กําลังสูญหายไปตามกาลเวลาในการทอผาซึ่งปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง พัฒนากี่ทอผาใหมีความทันสมัย สะดวกในการใชงาน สามารถเพิ่มอัตรากําลังการผลิตใหรวดเร็ว คุณภาพของ ผลิตภัณฑไดมาตรฐานสามารถรองรับการตลาดในปจจุบันและในอนาคตทั้งทางดานปริมาณและเพิ่มมูลคา             

  คุณสมบัติและสมรรถนะ

  ·        กำลังการผลิต 5-10 เมตรต่อวัน

  ·        เครื่องจักรส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

  ·        ใช้พลังงานจากคนและเครื่องจักร

  ·        มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

  ·        มีความแม่นยำรวจเร็ว

  ·        จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2 ปี

  ราคาเริ่มต้นที่  100,000 – 200,000   บาท/เครื่อง

  พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

   

  พัฒนาโดย                 นายทวิช  พรมทาว

        อาจารยประจําแผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคแพร เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท 08-1-884-   1546 

        อีเมล wich1414@gmail.com

  ร่วมกับ                      คุณยุพิน  สายสําเภา และสมาชิก

                                 หมู 5 ต.ทงุโฮง อ.เมือง จ.แพร  54000

         นางเมธิณี  บุญเอกบุศย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร

          เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท  0-5451-1142

                                 คุณปลัดดา  ซอนกลิ่น 

                                400/108  ถนนน้ําทอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มือถือ 08-5035-3015

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ

   ศ, 07/06/2013 - 15:32 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา ประพัฒน์ จงศักดิ์สวัสดิ์ บริษัท สกายแลบเมด จำกัด ที่อยู่ 1269/15 ซอย กาญจนาภิเษก 008 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

   งบปี พ.ศ.: 
   2556

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   ศ, 07/06/2013 - 14:58 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา บริษัท บางกอกบลูโอเชี่ยน จำกัด โดย พรพรรณ อาทรกิจ (CEO) ธวัชชัย อาทรกิจ (วิศวกร) 705/39 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

   งบปี พ.ศ.: 
   2556

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักกก

   พฤ, 02/05/2013 - 16:18 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายปัญญา เทียนนาวา
   43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ตำบลในเมือง
   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

   งบปี พ.ศ.: 
   2549

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เตาหลอมทองเหลือง-ทองสัมฤทธิ์

   พ, 24/10/2012 - 15:28 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายอิสรา ธีระวัฒน์สกุล
   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   130 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   งบปี พ.ศ.: 
   2538
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw

    พ, 17/10/2012 - 12:21 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2555
    ภาพประกอบ: 
    ขณะเครื่องกำลังเจียระไนท์เพื่อทำ Ball Screw
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     ภาพประกอบ: 

     ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ

     ศ, 12/10/2012 - 23:46 — admin3
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน

     งบปี พ.ศ.: 
     2552

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องเย็บลายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์แบบลอกแบบด้วยแสง

     ศ, 12/10/2012 - 18:47 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน

     งบปี พ.ศ.: 
     2554
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องต้นแบบระบบการพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ

      ศ, 12/10/2012 - 17:43 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2550

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว