แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระสวยทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ

ศ, 25/11/2022 - 15:03 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

อาจารย์ที่ปรึกษา นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง นายณัฐพล สิงห์แม่ง นายอนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์ นายฤทธิ์ณรงค์ คำหงษา นางพงษ์ลดา วงศ์แสง นายถาวร อินทะชัย

นักศึกษา นางสาวศรัญญา พยุง นางสาวน้ำทิพย์ โคตะ นายธณรัฐ ลีทนทา นายณัฐพงษ์ ชมภูราช นางสาวกมลพร บุบผาวัน นายพีรพล นันแพง

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกรอเส้นฝ้ายขนาดเล็กด้วยระบบไฟฟ้า

  ศ, 25/11/2022 - 14:05 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

  อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส นายสมพร อ่อนเกตุพล นายจารึก ทองทรัพย์ นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง นางสาวปวิตรา จั่นจีน นางสาวจารุพันธ์ บุบผาพ่วง

  นักศึกษา นางสาวหอมเครือ ณ มาลัย นายปฎิกานต์ ปาลีกุย นางสาวลัดดาวัลย์ จิตมานนท์ นางสาววิรัญญารินทร์ วังมูล นายพงศกร ปาสวัสดิ์

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้าย V.2

   พฤ, 24/11/2022 - 10:55 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

   อาจารย์ที่ปรึกษา นายวทัญญู บุตรศรี นายวุฒิไกร ขยันการ

   นักศึกษา นายอรรถชัย เคนสุข นายกษิดิ์เดช ชัยแก้ว

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

    พฤ, 24/11/2022 - 10:40 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

    อาจารย์ที่ปรึกษา นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง นายสมพร อ่อนเกตุพล นายอธิวัฒน์ อุประกุล นางสาวฐปนัท ปุญทาเปิ้น

    นายจารึก ทองทรัพย์

    นักศึกษา นายขจรศักดิ์ ปินตาติ๊บ นางสาวฐิติกาญจน์ บุญมาตา นางสาวณัฐธิดา สุริยะ นายวงศกร โพธิ นายศักดินนท์ กุนนารา

    นายคมชาญ ชัยวรรณ

    งบปี พ.ศ.: 
    2563
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบดักจับทองในรูปสารละลายจากน้ำทิ้งในโรงงานจิวเวลรี่

     พ, 11/09/2019 - 14:09 — admin5
     รายละเอียด: 

     รางวัลที่ 2

     สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

     ติดต่อ บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด 02-688-5080-3

     งบปี พ.ศ.: 
     2562
     ภาพประกอบ: 
     ระบบดักจับทองในรูปสารละลายจากน้ำทิ้งในโรงงานจิวเวลรี่

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ภาคอุตสาหกรรม
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ

     ศ, 30/08/2019 - 11:01 — admin5
     รายละเอียด: 

     งบปี พ.ศ.: 
     2562
     ภาพประกอบ: 
     เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ระดับงานวิจัย
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     SME
     ราคาเครื่องจักร: 
     320000
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ

     พฤ, 29/08/2019 - 16:56 — admin5
     รายละเอียด: