เทคโนโลยีการเกษตร

ต้นแบบโดรนเพื่อการเกษตรแบบกึ่งอัตโนมัติ

พฤ, 02/08/2018 - 14:59 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ2แถวแยกอิสระ(ใบมีดแนวตั้ง)

พ, 01/08/2018 - 13:47 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3 สาขาการเกษตร และการเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า

พ, 01/08/2018 - 10:58 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน

พ, 13/06/2018 - 11:34 — admin5
รายละเอียด: 

ลักษณะของโครงสร้างท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ชุดจานหมุน ชุดถังกวนตีแป้ง และชุดกรองแยกแป้ง โดยมีมอเตอร์เป็นต้นก าลังให้ชุดจานติดใบมีด หมุน พร้อมตี  ช่วยละลายแป้ง มีใบพัดที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ จากนั้นปล่อยเนื้อสาคูและแป้งลงสู่ชุดกรองแยกแป้ง เพื่อแยกเนื้อสาคูและน้ าแป้ง ออกจากกัน  ให้น้ าแป้งไหลลงภาชนะรองรับ รอให้แป้งตกตะกอน น าไปตากหรืออบให้แห้ง ส่วนกากสาคูน าไปทิ้งหรือท าเป็นปุ๋ยหมักต่อไป 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด

  อ, 01/05/2018 - 11:31 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องบดเศษไม้อเนกประสงค์แบบสองชุดบดที่สร้างจากวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีใน ประเทศทั้งหมด 100 % โดย ซึ่งสามารถท าการบดเศษไม้ที่มีลักษณะเป็นเศษเหลือทิ้งจาการกลึง รวมทั้งที่มีเศษไม้มะม่วงขนาดใหญ่ที่ปะปนมาด้วยเช่น เศษเปลือกไม้ แก่นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ ได้ใน เครื่องเดียวกัน มีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 500-800 กิโลกรัมต่อวัน และสามารถบดเศษไม้ได้ขนาด 4-5 mm

   

  ดร. นเรศ นามสกุล อินต๊ะวงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หน่วยงาน หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโทรศัพท์ 053892462 ต่อ - มือถือ 0882527908

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   95000
   ภาพหน้าปก: 

   การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ

   อ, 01/05/2018 - 11:10 — admin5
   รายละเอียด: 

   การคัดขนาดหน่อสับปะรดจะใช้วิธีการคัดแยกขนาดโดยใชน้ําหนักจะแบงการทํางานออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย

   1) การนําหนอสับปะรดเขาสู่เครื่องคัดขนาด 2) การชั่งน้ําหนักและสงสัญญาณ 3) การประมวลผล 4) การคัดแยก 

    

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน) 055411096 ต่อ 1360 , 088-1546860 อีเมล์ E-Mail : pairote.n@gmail.com

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    150000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

    จ, 26/02/2018 - 14:28 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย

    รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

    (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร

    จ, 26/02/2018 - 14:19 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา ว่าที่ร้อยโทบัญชา หนูเล็ก

    รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

    (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม

    จ, 26/02/2018 - 14:15 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา นายธนภัทร พรหมงาม

    รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

    (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ

    จ, 26/02/2018 - 14:13 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ

    รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 

    (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว