สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมงขนาดรับขยะเข้า 100 กก./วัน(VCE64)

ศ, 02/04/2021 - 13:31 — bunsita
รายละเอียด: 

 เพื่อส่งเสริมหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบกำจัดขยะด้วยตนเอง หรือที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ช่วยภาครัฐกำจัดขยะ ณ แหล่งกำเนิด เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก หอพัก ตลาดสด คอนโดมิเนียม โรงงาน ภัตตาคาร/ศูนย์/ร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก ฯ ให้กำจัดขยะอินทรีย์ซึ่งบูดเน่าเหม็นได้ง่ายโดยถูกต้องตามหลักการ จึงคิดประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่องกำจัดแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดรับขยะเข้าได้วันละ 100 กก.

เพื่อให้ใช้กำจัดขยะวันต่อวัน ทันกับขยะที่เกิด โดยเครื่องฯ ไม่เกิดมลภาวะสร้างความรำคาญ ควบคุมการทำงานด้วย PLC นับจากป้อนขยะเข้าเครื่อง ๆ จะทำงานเองอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันทุกระบบ จนกระทั่งขยะกลายสภาพเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพที่แห้งร่วน ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และพืช มีธาตุอาหารพืชครบถ้วนเพียงพอ โดยการต่อยอดจะวิจัยพัฒนาด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยจากเทคโนโลยีเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดครัวเรือน รับขยะเข้า 6 กก./วัน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
เครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพ ภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดครัวเรือน รับขยะเข้าเครื่อง 6 กก./วัน
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบดเปลือกหอยนางรม RID63

  พ, 01/07/2020 - 14:31 — admin5
  รายละเอียด: 

           คลองมะรุ่ยเป็นคลองที่อยู่ติดกับทะแลและป่าโกงกางจึงเป็นคลอง้ำกร่อย ตั้งอยู่ระหว่างจังหวดพังงาและกระบี่ บนรอยเลื่อนแผนดินไหวที่ชื่อว่า รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ทำให้มีหาดทรายร้อนและโคลนร้อน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์  แล้วยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา แล้วได้รับการคัดเลือกจาก กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion : OVC)ในชุมชนประกอบอาชีพการเลี้ยงอาหารทะเลหลายชนิด โดยเฉพาะหอยนางรมเป็นที่มีการเพาะเลี้ยงตั้งแต่อนุบาลถึงมีขนาดใหญ่สามารถส่งขายได้ เป็นแหล่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ เมื่อมีการบริโภคหอยนางรม ก็จะมีชยะจากการทิ้งเปลือกหอยนางรมที่มีปริมาณมาก ในการจัดการขยะจากเปลือกหอยนางรมก็จะมีความยุ่งยาก เนื่องจากมีปริมาณแลน้ำหนักมาก ทำให้ยากต่อการจัดการ ทางชุมชนจึงทำการระดมสองเพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการ แล้วได้ข้อสรุปว่าในการกำจัดจะต้องทำให้มีขนาดที่เล็กลงโดยการย่อยเปลือกหอยและจึงนำไปทิ้งได้ ซึ่งก็เป็นขยะ ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากการย่อยเปลือกหอยเพื่อเพิ่มมูลค่า และรายได้ให้กับชุมชน โดยนำเขาไปผสมกับสบู่ เกลายมาเป็นสบู่ที่มีสารขัดหรือสบู่สครับผิว (Scrub) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องย่อยเปลือกหอยนางรมที่มีความสามารถย่อยให้มีขนาดที่เล็กที่ใช้เป็นสารขัดในสบู่ได้ โดยการใช้งานไม่ยุ่งยาก ปลอดภย และประหยัด 

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องบดเปลือกหอยนางรม RID63
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก RID63

   พ, 01/07/2020 - 13:48 — admin5
   รายละเอียด: 

   เมื่อพิจารณาพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปลูกหมากเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวเฉพาะผลหมากมาจำหน่ายหรือแปรรูปทำหมากแห้งส่วนกาบหมากก็จะทิ้งไว้ในสวน ทั้งนี้หากนำกาบหมากมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น ประจวบกับในสภาวะปัจจุบันราคาพืชผลทางเกษตรมีราคาตกต่ำลงมากทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ดังนั้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีแนวคิดที่สร้างกิจกรรมของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่รวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยใส่ยางพาราจำหน่ายแต่ปัจจุบันจำหน่ายได้น้อยลง นอกจากนั้นยังได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีการพัฒนากลุ่มเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยเบื้องต้นได้มีมติที่จะนำวัสดุที่ไม่ก่อประโยชน์ (กาบหมาก) มาผลิตเป็นภาชนะต่าง ๆ แทนโฟม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ (ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ประกอบการและหนังสือขอความอนุเคราะห์การผลิตเครื่องจักรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังเอกสารแนบ) แต่เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องแปรรูปกาบหมากมีราคาที่ค่อนข้างแพง และยังใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก กลุ่มเกษตรกรไม่มีกำลังในการจัดซื้อรวมทั้งยังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรหากผ่านการใช้งานแล้วมีการชำรุด ดังนั้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประสานกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเพื่อคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับชุมชนทั้งราคา กระบวนการทำงาน กำลังการผลิตและการบำรุงรักษา 

   จากสภาพและปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ที่พัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้กระบอกสูบเพียงกระบอกเดียว ชุดควบคุมความร้อนชุดเดียว แต่สามารถอัดได้ครั้งละ รูปทรง เช่น จานหรือถ้วยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบหรือโมล ส่งผลให้ทำงานได้รวดเร็วและราคาถูกเพราะลดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องลง และประการสำคัญคือได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน สังคมและของโลกได้ ดังนั้นการสร้างเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงช่วยให้เกษตรกรและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างงานเพิ่มจากสิ่งของที่เหลือจากการแปรรูป มาสร้างรายได้ที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อประโยชน์มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่/ชุมชนอย่างยั่งยืน 

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

    พ, 11/09/2019 - 14:12 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่ 3

    สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

    บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด 02-691-5900 ต่อ 131

    งบปี พ.ศ.: 
    2562
    ภาพประกอบ: 
    เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ประชาชนทั่วไป
    ภาพหน้าปก: 

    เรือกำจัดผักตบชวา

    พ, 01/08/2018 - 15:01 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่3 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    วิสาหกิจชุมชน
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำสำหรับทดแทนการใช้ก๊าซ

    พ, 01/08/2018 - 14:54 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่2 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องบำบัดน้ำเสีย

    พ, 01/08/2018 - 14:19 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่1 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่

    พ, 01/08/2018 - 11:31 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2561

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์

    พฤ, 26/04/2018 - 11:21 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน

     พฤ, 26/04/2018 - 11:18 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559

     เอกสารประกอบ

     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว