เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60)

พ, 03/01/2018 - 17:02 — admin5
รายละเอียด: 

                   วัตถุประสงคของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณเทคโนโลยี จากเดิมกระบวนการพนกาวกอนติดผิวลายไมใชคนในการพน ซึ่งตองใชเวลาในการพนนาน และยังอาศัยทักษะและ ความแนนอนในการปฎิบัติงานสูง และพนักงานตองสูดดมละอองและกลิ่นของทินเนอรซึ่งอาจเปนปญหากับสุขภาพไดใน อนาคต การนําเครื่องพนกาวอัตโนมัติมาใชงานแทนจะทําใหคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับของการทํางานของคน รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสและสูดดมทินเนอรผูปฎิบัติงาน ทั้งนี้เครื่องที่ทางบริษัทฯออกแบบ เปนเครื่องที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เปนเครื่องที่ออกแบบตามความ ตองการของลูกคา โดยใชRobot แบบแกนX-Y ลดการนําเขาเครื่องจักรหรือสั่งผลิตเครื่องจักรพิเศษจากตางประเทศใน ราคาสูง และลดเวลาในการรับบริการและตรวจซอมจากตางประเทศ เพราะเรามีทีมงานบริการตลอดเวลา

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60)

  ศ, 20/10/2017 - 11:12 — admin5
  รายละเอียด: 

  พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Machining Center) เพื่อสนับสนุนในธุรกิจแฟร์นไชน์และกิจการร้านอาหารในเครือของบริษัท และเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ โดยร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่อง FMC ซึ่ง BBC จะเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และดำเนินการหาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและผลิตเครื่อง FMC ที่มีลักษณะเป็นโมดูล ดังนี้

  1)    โมดูล FMC-NRT (FMC Noodle Robot) สำหรับการปรุงรสก๋วยเตี๋ยว 

  2)    โมดูล FMC-BRT (FMC Beverage Robot) สำหรับการทำเครื่องดื่ม 

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ราคาเครื่องจักร: 
   450000
   ภาพหน้าปก: 

   ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot

   จ, 09/10/2017 - 17:56 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   ดร.จอมขวัญ มั่นแน่ MTEC

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ

    พ, 03/08/2016 - 14:59 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ

     พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง

      พ, 03/08/2016 - 14:36 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา อ.ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 086 3053869

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       350000
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์

       จ, 02/05/2016 - 15:30 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

        จ, 02/05/2016 - 15:14 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2559
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ

         ศ, 22/04/2016 - 16:20 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา  หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ


           

         งบปี พ.ศ.: 
         2559
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ราคาเครื่องจักร: 
          180000
          สนับสนุนโดย: 
          ญี่ปุ่นขายอยู่ 300,000บ.
          ภาพหน้าปก: 

          หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0

          อ, 08/12/2015 - 16:24 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา : คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

          งบปี พ.ศ.: 
          2558
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ระดับ: 
           ระดับงานวิจัย
           กลุ่มเป้าหมาย: 
           SME
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว