พลังงานทดแทน

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน

ศ, 27/04/2018 - 10:57 — admin5
รายละเอียด: 

จัดสร้างเครื่องให้มีสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและย่อยสลายเศษอาหารของจุลินทรีย์ เพื่อย่อยเศษ อาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือนให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

 

นายปรีชา เต็มพร้อม ต าแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หน่วยงาน บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-748-5313-5 มือถือ 081-824-2349โทรสาร 02-239-0365 อีเมลล์ : pi.somboon@tcm1989.com

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  50000
  ภาพหน้าปก: 

  ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์

  อ, 02/08/2016 - 16:25 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

  งบปี พ.ศ.: 
  2558

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ

  อ, 16/02/2016 - 14:24 — kamonwan.s
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท บอสเซ่ จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ 

   ศ, 19/06/2015 - 13:45 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก

    อ, 18/03/2014 - 14:41 — admin3
    รายละเอียด: 

    โครงการพัฒนาสร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก
    ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
    ระยะเวลาของโครงการ12 เดือน
    หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
    บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็นอี เอ็นจิเนิยริ่ง จำกัด

    เครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์พร้อมคุณลักษณะ

    • ระบบทำความเย็นเป็นชนิดดูดซึม (Absorption Refrigeration) โดยใช้ลิเธียมโบรไมด์–น้ำ เป็นสารทำความเย็น โดยมีค่า COP เท่ากับ 0.15-0.2.5 โดยประมาณขึ้นกับอุณหภูมิของ generator
    • มีความสามารถทำความเย็นสูงสุดเท่ากับ 5-8 TR หรือ 1.5-2 kW-hr โดยประมาณ
    • ใช้พลังงานความร้อนร่วมกับ LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสำรองในกรณีที่พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ
    • ห้องปรับอากาศขนาด 2x2.4x4 เมตร

    สร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักที่มีความสามารถ ในการทำความเย็น 10 TR โดยประมาณ หรือค่า COP ประมาณ 0.3-0.5 โดยประมาณ โดยใช้พลังงานความร้อนร่วมกับ LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสำรอง และพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแผงโซล่าเซล โดยอุปกรณ์ต่างๆ อยู่บนฐานที่สามารถเคลื่อนที่เพื่อนำไปใช้งานในที่ต่างๆได้         

    หลักของระบบทำความเย็นแบบดูดซึม

    ในการพัฒนาระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในระยะแรกก่อนปี 1960 เป็นระบบดุดซึมแบบชั้นเดียว โดยใช้สารลิเธียมโบไมด์เป็นสารดูดซึมและใช้น้ำเป็นสารทำความเย็น ต่อมามีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนาระบบดูดซึมแบบสองชั้น (Double Effect Absorption Chiller)


    ภาพที่ 1  แสดง เครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมแบบสองชั้นของ YORK

    ภาพที่ 2 แสดงระบบทำความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้รางพาราโบลิก

    ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก(สถาบันไทย-เยอรมัน)

    งบปี พ.ศ.: 
    2557
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

     อ, 18/03/2014 - 14:23 — admin3
     รายละเอียด: 

     โครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์
     ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     ระยะเวลาของโครงการ 10เดือน
     หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง
     บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด

     แนวคิดการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีComputational Fluid Dynamicsแนวทางในการแก้ปัญหาของงานวิจัยนี้จะใช้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยวิธี Computational Fluid Dynamics และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน การคำนวณหาความเร็ว อุณหภูมิ ของอากาศที่ปะทะกังหันลม


     ภาพที่ 2.1  แสดง Horizontal Wind Turbine Model: AERO 1.0 kW.
     ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

     กังหันลมแกนนอนแอร์โรคลาส ขนาด 1 กิโลวัตต์

     ข้อมูลทั่วไป

     กำลัง

     1 kW (1000 Watts)

     น้ำหนักรวม

     ~ 400 Kg. ไม่รวมฐาน

     กังหัน

     ประเภทกังหัน

     กังหันแกนนอน

     วัสดุกังหัน

     Advanced   engineering  composite  polymer (Rim)

     สีกังหัน

     ขึ้นอยู่กับลูกค้า

     อุปกรณ์ไฟฟ้า

     เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

     ประสิทธิภาพสูง, 1kW แบบแม่เหล็กถาวร

     อินเวอร์เตอร์

     Integrated, On grid or 240 VDC

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

     งบปี พ.ศ.: 
     2557
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

      อ, 18/03/2014 - 13:38 — admin3
      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกกะวัตต์

       อ, 18/03/2014 - 13:30 — admin3
       งบปี พ.ศ.: 
       2557
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น

        จ, 05/08/2013 - 10:47 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา นายเชิดพงษ์ องอาจ หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู้ใช้งาน กลุ่มเกษตรกรผลิตถ่าน ต.ทุ่งใหญ่-จำปา ถ่านดำ จ. พิจิตร

        งบปี พ.ศ.: 
        2556
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น

         อ, 30/07/2013 - 17:41 — admin5
         งบปี พ.ศ.: 
         2556
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว