ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:41 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
หจก.ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  300000
  ภาพหน้าปก: 

  ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์

  จ, 26/02/2018 - 14:27 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก

  จ, 26/02/2018 - 14:03 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา รศ.สำรวจ อินแบน

  ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกาบาปลอดสารพิษ

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ

  จ, 26/02/2018 - 13:59 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายวิรุณ โมนะตระกูล

  ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ลาดพัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

  พฤ, 22/06/2017 - 09:49 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล

   ส, 25/03/2017 - 14:04 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   คุณบรรเจิด แสงจันทร์
   เลขที่58 หมู่ 3 ตำบลแม่ทะลบ
   อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น

    ส, 25/03/2017 - 10:03 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    คุณสุนทรี รินทร์คำ
    เลขที่ 84/2 ถนนสุริยวงค์ ตำบลหายยา
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องสีข้าวรุ่น NANO 3

     อ, 02/08/2016 - 13:11 — admin5
     รายละเอียด: 

     รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

     งบปี พ.ศ.: 
     2558

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

     อ, 16/02/2016 - 14:42 — kamonwan.s
     รายละเอียด: 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ด้วยเห็นถึงประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรไทย ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังให้ความสนใจเนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างไม่จำกัด  โรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้พัฒนาขึ้น มีขนาด 6,720 วัตต์ สามารถนำพลังงานมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบด้วย โรงสีข้าว โรงอบแห้ง (อบข้าวเปลือก) ไซโลเก็บข้าว เครื่องสีข้าว และเครื่องบรรจุข้าวใส่ถุงพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรกรสามารถตากข้าวให้แห้ง สีข้าว และบรรจุข้าวใส่ถุงแบบสุญญากาศ ป้องกันแมลงและมอดข้าวที่สวยงามแบบเบ็ดเสร็จ สามารถผลิตได้วันละ 8 ชั่วโมง พร้อมที่จะนำผลผลิตออกจำหน่าย หรือบริโภคในครัวเรือนได้ทันที

      ทั้งนี้ บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มีแผนที่จะผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในราคาชุดละประมาณ 933,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาท ไม่รวมค่าโรงเรือนและที่ดิน) หรือเฉพาะโรงอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาประมาณ 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ) ซึ่งหากหน่วยงานหรือเกษตรชุมชนใดสนใจ สามารถเข้าชมเครื่องต้นแบบได้ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

     ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

     ผู้พัฒนา : บริษัท ไทยเอเย่น ซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก

      พ, 18/11/2015 - 14:12 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของผลงาน
      นายสนธยา สุนทรารักษ์
       ๒๐๑ หมู่ ๑  ถ.สุรินทร์-สังขะ  ต.สลักได
       อ.เมือง จ.สุรินทร์

      ประโยชน์
      -ใช้แยกขนาดเมล็ดข้าวสารระหว่างเมล็ดเต็มและเมล็ดหักออกจากกันได้ ๓ ขนาดคือชั้นที่ ๑,๒ และ ๓
      -เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสาร ที่สีมาจากโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีชุมชนทั่วไปที่ไม่สามารถคัดแยกขนาดได้
      -ประหยัดเวลากว่าการคัดแยกแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของเกษตรกร
      -ช่วยประหยัดพลังงาน  ไม่ใช้ไฟฟ้า

      จุจุดเด่น
        -ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้แรงคน เป็นการออกกำลังกายไปด้วย
        -คัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ๑๘ กก. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
        -การหมุนปั่นตัวเครื่องเพื่อคัดแยก สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ตามความถนัดของผู้ใช้
        -สามารถคัดแยกได้ประมาณ ๙๐-๑๐๐ กก./ชม.

       

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2558

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว