ปศุสัตว์/ประมง

อุปกรณ์ควักใส้ปลานิล และขอดเกล็ดปลา

พฤ, 02/08/2018 - 15:01 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล

พ, 01/08/2018 - 09:56 — admin5
รายละเอียด: 

ประโยชนของการใชเทคโนโลยีไมโคร-นาโนบับเบิล กับการเลี้ยงสัตวน้ําคอนโด จะทําใหผูเลี้ยงสามารถควบคุมสาร ปนเปอนหรือโรคที่เกิดกับสัตวน้ําได ทําใหไดผลผลิตที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค อัตราการเจริญเติบโดดีกวา เนื่องจากไมเกิดการแยงอาหารกันและน้ําที่ใชเลี้ยงมีความสะอาดและออกซิเจนสูงกระตุนใหสัตวเลี้ยงมีสุขภาพดีกิน อาหารไดมาก สามารถกําจัดของเสียกนบอไดงาย นอกจากนี้ยังสามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการกินกันเอง

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  150000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง

  อ, 31/07/2018 - 16:01 — admin5
  รายละเอียด: 

  สร้างเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

  เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง  แก่ชุมชนในการน า หญ้า,ผักตบชวาและต้นกล้วย เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ราคาเครื่องจักร: 
   180000
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

   พฤ, 26/04/2018 - 14:29 — admin5
   รายละเอียด: 

    

   เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิและรังสีวิทยาในการฆ่าเชื้อ เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค

    

   นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

   นายจํารัส พานเพียรศิลป์ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษทั อกรินโนเวท จํากัด โทรศัพท์ 0-2754-4161-3 มือถือ 08-1642-5140 โทรสาร 0-2755-9019 อีเมลล์ jrgearkku@gmail.com

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    200000
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

    พ, 03/08/2016 - 14:58 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     200000
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ

     อ, 02/08/2016 - 11:24 — admin5
     รายละเอียด: 

     รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

     งบปี พ.ศ.: 
     2558

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ

     ศ, 19/06/2015 - 13:44 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

     ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร

      ศ, 19/06/2015 - 13:42 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
      ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

      งบปี พ.ศ.: 
      2558
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องแล่เนื้อปลา

       พฤ, 11/06/2015 - 17:52 — admin5
       รายละเอียด: 

       เครื่องแล่เนื้อปลาสําหรับชุมชนผลิตปลาสม
       Fish Butchering Machine

       ลักษณะเครื่องแลเนื้อปลาสําหรับผลิตปลาสม ทํางานโดยปอนปลาที่ ขอดเกร็ด และผาหัวแลวนําเขาสูชองรับปลาตั้งตัวปลาในลักษณะปกติเมื่อปลาอยูในน้ำ มีสายพาน หรือลูกกลิ้ง ยางประกบตัวปลาทั้งสองดานเพื่อหมุนปอนปลาเขาสูเครื่อง ซึ่งสามารถปรับชองสายพานใหรัดตัวปลาดวยสปริงยืดหยุน และปรับขนาดชองรับปลาตามขนาดตัวปลาดวยการปรับชองสายพานดวยสกรูเกลียว เมื่อตัวปลา ถูกสายพานดูดเขาไปในเครื่องผานใบมีด ปลาจะถูกแลออกเปนซีก ซึ่งใบมีดแลปลาสามารถปรับใหมีหลายใบมีด เพื่อแลปลาใหได 2 ชิ้น หรือ 3 ชิ้น หรือ เลาะเนื้อปลาออกจากกางได จากนั้นปลาจะไหลออกมาจากเครื่องผาน ชองรับเขาสู่ภาชนะรับในระหวางการแลปลาจะปั้มน้ำหลอลื่นใหปลาไหลเขาสู่เครื่องแลปลาไดสะดวก งาย ตอการทําความสะอาด และเปนการลางเลือดปลา เครื่องจะออกแบบใหสามารถเปลี่ยนใบมีด หรือนําใบมีด ออกมาลับคมไดเมื่อใบมีดสึกหรอ

        

        

       คุณสมบัติและสมรรถนะ

       ·        สามารถแล่เนื้อปลาได้ 4-5 ตัวต่อนาที

       ·        ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า วางไวในกลองปองกันน้ำ

       ·        พัฒนาโดยใชสแตนเลส ฟูดเกรด ปองกันสนิม

       ·        ปองกัน อันตรายจากใบมีด

       ·        มีกลองสวิตชควบคุมไฟฟา ที่ปองกันน้ำได้ มีระบบตัดไฟ ปองกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

       ·        มีขนาดเหมาะสม กับปลาที่ใชในการผลิต เชน ปลาส้ม ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน

       ราคาเริ่มต้นที่  150,000  บาท/เครื่อง

       พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

       พัฒนาโดย                 ผศ.สำรวจ  อินแบน

       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

       หมายเลขโทรศัพท  061-9412127  E-mail: samruad_inban@yahoo.com

       ผู้ประกอบการ         กลุมแปรรูปเชิงธุรกิจสมปลาโด (รานเจดา)  55/2   หมู 1 บานไชยบุรี  ตําบลไชยบุรี  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม

       โทรศัพท์ 042-573018   มือถือ  081-9740791

        

        

       งบปี พ.ศ.: 
       2558
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน

        ศ, 10/04/2015 - 13:58 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผลงานของ
        นายอรรถพร  สุบุญสันต์
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        งบปี พ.ศ.: 
        2557

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว