ปศุสัตว์/ประมง

โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

พฤ, 26/04/2018 - 14:29 — admin5
รายละเอียด: 

 

เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิและรังสีวิทยาในการฆ่าเชื้อ เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค

 

นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

นายจํารัส พานเพียรศิลป์ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษทั อกรินโนเวท จํากัด โทรศัพท์ 0-2754-4161-3 มือถือ 08-1642-5140 โทรสาร 0-2755-9019 อีเมลล์ jrgearkku@gmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  200000
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

  พ, 03/08/2016 - 14:58 — admin3
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   200000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ

   อ, 02/08/2016 - 11:24 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

   งบปี พ.ศ.: 
   2558

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ

   ศ, 19/06/2015 - 13:44 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร

    ศ, 19/06/2015 - 13:42 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องแล่เนื้อปลา

     พฤ, 11/06/2015 - 17:52 — admin5
     รายละเอียด: 

     เครื่องแล่เนื้อปลาสําหรับชุมชนผลิตปลาสม
     Fish Butchering Machine

     ลักษณะเครื่องแลเนื้อปลาสําหรับผลิตปลาสม ทํางานโดยปอนปลาที่ ขอดเกร็ด และผาหัวแลวนําเขาสูชองรับปลาตั้งตัวปลาในลักษณะปกติเมื่อปลาอยูในน้ำ มีสายพาน หรือลูกกลิ้ง ยางประกบตัวปลาทั้งสองดานเพื่อหมุนปอนปลาเขาสูเครื่อง ซึ่งสามารถปรับชองสายพานใหรัดตัวปลาดวยสปริงยืดหยุน และปรับขนาดชองรับปลาตามขนาดตัวปลาดวยการปรับชองสายพานดวยสกรูเกลียว เมื่อตัวปลา ถูกสายพานดูดเขาไปในเครื่องผานใบมีด ปลาจะถูกแลออกเปนซีก ซึ่งใบมีดแลปลาสามารถปรับใหมีหลายใบมีด เพื่อแลปลาใหได 2 ชิ้น หรือ 3 ชิ้น หรือ เลาะเนื้อปลาออกจากกางได จากนั้นปลาจะไหลออกมาจากเครื่องผาน ชองรับเขาสู่ภาชนะรับในระหวางการแลปลาจะปั้มน้ำหลอลื่นใหปลาไหลเขาสู่เครื่องแลปลาไดสะดวก งาย ตอการทําความสะอาด และเปนการลางเลือดปลา เครื่องจะออกแบบใหสามารถเปลี่ยนใบมีด หรือนําใบมีด ออกมาลับคมไดเมื่อใบมีดสึกหรอ

      

      

     คุณสมบัติและสมรรถนะ

     ·        สามารถแล่เนื้อปลาได้ 4-5 ตัวต่อนาที

     ·        ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า วางไวในกลองปองกันน้ำ

     ·        พัฒนาโดยใชสแตนเลส ฟูดเกรด ปองกันสนิม

     ·        ปองกัน อันตรายจากใบมีด

     ·        มีกลองสวิตชควบคุมไฟฟา ที่ปองกันน้ำได้ มีระบบตัดไฟ ปองกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

     ·        มีขนาดเหมาะสม กับปลาที่ใชในการผลิต เชน ปลาส้ม ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน

     ราคาเริ่มต้นที่  150,000  บาท/เครื่อง

     พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

     พัฒนาโดย                 ผศ.สำรวจ  อินแบน

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

     หมายเลขโทรศัพท  061-9412127  E-mail: samruad_inban@yahoo.com

     ผู้ประกอบการ         กลุมแปรรูปเชิงธุรกิจสมปลาโด (รานเจดา)  55/2   หมู 1 บานไชยบุรี  ตําบลไชยบุรี  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม

     โทรศัพท์ 042-573018   มือถือ  081-9740791

      

      

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน

      ศ, 10/04/2015 - 13:58 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผลงานของ
      นายอรรถพร  สุบุญสันต์
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      งบปี พ.ศ.: 
      2557

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ

      อ, 18/03/2014 - 14:44 — admin3
      รายละเอียด: 

      โครงการพัฒนาสร้างระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งหนาแน่นและปลอดเชื้อ
      ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
      ระยะเวลาของโครงการ 12 เดือน
      หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
      บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท มานพ แมคคานิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

                นวัตกรรมบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ เป็นระบบที่แก้ปัญหาให้กับธุรกิจประมงที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำมาโดยตลอด ดังนั้นโดยวิธีการเริ่มต้นเราต้องทำน้ำสะอาดโดยปราศจากเชื้อโรคก่อนแล้วมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำโดยจบในระบบเดียวกันทั้งฆ่าเชื้อโรคแล้วให้ออกซิเจนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้กุ้งเติบโตได้เร็ว ส่วนขั้นตอนต่อมาจัดทำเป็นระบบปิดให้มีการไหลเวียนของน้ำตลอดเวลา และจัดให้มีการเลี้ยงแยกตั้งแต่กุ้งอนุบาลไปจนถึงกุ้งใหญ่แต่จะเลี้ยงเป็นระบบวนลูปทั้งระบบเพื่อให้ได้กุ้งแต่ละช่วงเวลาที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากแต่เน้นไปที่สามารถจับกุ้งขายได้ตลอดทุกเดือนมีรายได้ตลอด และลดความเสี่ยงในการที่จะเลี้ยงกุ้งกลางแจ้งซึ่งอาจเจอกับปัญหาหลายอย่างที่อาจมากับน้ำ หรือในอากาศก็ได้ ในระบบนี้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้หลาย อาทิเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำในสภาวะที่ทำให้กุ้งโตได้ดีที่สุด, ควบคุมระบบฆ่าเชื้อและให้ออกซิเจนเพื่อให้กุ้งไม่ติดเชื้อและออกซิเจนไปเลี้ยงในพื้นที่อย่างเพียงพอ,ระบบจับกุ้งโดยอัตโนมัติหรือระบบให้อาหารกุ้งในแต่ช่วงอายุด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิมที่มีความเสี่ยงสูงควบคุมอะไรไม่ได้ทำให้ขาดทุนได้ง่าย และเปลืองพื้นที่ในการใช้งาน ควบคุมระบบให้อาหารยากกว่า ทำให้สิ้นเปลืองเยอะแต่ให้ประสิทธิภาพต่ำ

                โดยวิธีการเริ่มต้นเราต้องทำน้ำสะอาดโดยปราศจากเชื้อโรคก่อนแล้วมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำฆ่าเชื้อโรคแล้วให้ออกซิเจนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้กุ้งเติบโตได้เร็ว ส่วนขั้นตอนต่อมาจัดทำเป็นระบบปิดให้มีการไหลเวียนของน้ำตลอดเวลา และจัดให้มีการเลี้ยงแยกตั้งแต่กุ้งอนุบาลไปจนถึงกุ้งใหญ่แต่จะเลี้ยงเป็นระบบวนลูปทั้งระบบเพื่อให้ได้กุ้งแต่ละช่วงเวลาที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ ในระบบนี้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้หลากหลาย อาทิเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำในสภาวะที่ทำให้กุ้งโตได้ดีที่สุด, ควบคุมระบบฆ่าเชื้อและให้ออกซิเจนเพื่อให้กุ้งไม่ติดเชื้อและออกซิเจนไปเลี้ยงในพื้นที่อย่างเพียงพอ,ระบบจับกุ้งโดยอัตโนมัติหรือระบบให้อาหารกุ้งในแต่ช่วงอายุด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

      ผลงานเครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์พร้อมคุณลักษณะ

      (1) ระบบโครงสร้างขนาดบ่อเลี้ยง คอนกรีต 3 ขั้นตอน

      • ขั้นที่ 1 ขนาด 2x2x1 เมตร เลี้ยงกุ้งรุ่นหรือกุ้งอนุบาล 30 วัน
      • ขั้นที่ 2 ขนาด 2x2x1.5 เมตร เลี้ยงกุ้งรุ่น 30 วัน
      • ขั้นที่ 3 ขนาด 2x2x1.8 เมตร เลี้ยงกุ้งขุนพร้อมจับ 30 วัน

      (2) ระบบการทำน้ำสะอาด

      • ระบบสร้างโอโชน 10 กรัมต่อชั่วโมง จำนวน 2 ชุด
      • มอเตอร์สร้างระบบการไหลสร้างน้ำสะอาดขนาด 5 HP
      • ระบบ UV ขนาดความยาว 1.5 เมตร 130 วัตต์ จำนวน 4-8 หลอด (ขึ้นอยู่กับระยะส่งรอการคำนวณ)
      • ระบบมอเตอร์ระบบการไหลเวียนของน้ำ 5 HP
      • ระบบสร้างออกซิเจนสำหรับบ่อเลี้ยงจำนวน 3 ชุด (บ่อเลี้ยงละ 1 ชุด)
      • ระบบกรองไขมัน โปรตีน สิ่งปฏิกูล จำนวน 3 ชุด (บ่อเลี้ยงละ 1 ชุด)

      (3) ระบบบ่อพักน้ำและการเลี้ยงสาหร่าย

      • บ่อคอนกรีต 6x0.5x1 เมตร
      • ระบบกรอง และระบบฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ จำนวน 1 ชุด
      • ระบบการเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ เพื่อสร้างระบบนิเวศในบ่อเพื่อย่อยสลายแอมโมเนียที่เกิดจากระบบการเลี้ยงกุ้งในบ่อ
      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องจ่ายวัคซีน

       อ, 18/03/2014 - 14:37 — admin3
       รายละเอียด: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน
       ดำเนินการโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
       ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน
       หัวหน้าโครงการ นายวุตตินันต์  พรหมมาศ
       บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เจ.อาร์.แอล. สยาม จำกัด (จ.สมุทรปราการ)

       เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)

       1. ความแม่นยำในการจ่ายวัคซีน,ยา
       2. Intelligence Software Control
       3. โปรแกรมการควบคุมเวลาในการจ่ายวัคซีน,ยา

       ขนาดและราคาจำหน่าย ของเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ 

       • ขนาดเล็ก: 20x20x150CM
        ราคา จำหน่ายโดยประมาณ: 9,000 บาท
       • ขนาดใหญ่สุด: 40x40x200CM
        ราคา จำหน่ายโดยประมาณ: 15,000 บาท


       ภาพที่ 1  แสดง แผนผังแสดงการทำงานของเครื่องจ่ายวัคซีน
       ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน(สมาคมเครื่องจักรกลไทย)

       งบปี พ.ศ.: 
       2557
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        ระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่

        อ, 18/03/2014 - 14:35 — admin3
        รายละเอียด: 

        โครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ
        ดำเนินการโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
        ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน
        หัวหน้าโครงการ นางสาวชญาภา  กาญจนาการุณวงศ์
        บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท อกรินโนเวท จำกัด  (จ. สมุทรปราการ)

        เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)

        1. โครงสร้างกระทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง และมีกลไกรับน้ำหนักที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บของไก่
        2. ระบบควบคุมซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
        3. โปรแกรมการเก็บค่าน้ำหนักในแต่ละช่วงอายุของไก่

        เป็นการพัฒนาสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ ขึ้นใหม่โดยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย โดยศึกษาเครื่องต้นแบบ ยี่ห้อ Agrologic ของประเทศอิสราเอล
        ขนาดและราคาจำหน่าย ของเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ 

        • ขนาดเล็ก:      30x30x200CM (2จุดวัด)
         ราคาจำหน่ายโดยประมาณ:  15,000   บาท
        • ขนาดใหญ่สุด:  30x30x200CM (4จุดวัด)
         ราคาจำหน่ายโดยประมาณ:  30,000   บาท


        ภาพที่ 1  แสดง แผนผังแสดงการทำงานของระบบควบคุมระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ
        ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ (สมาคมเครื่องจักรกลไทย)

        งบปี พ.ศ.: 
        2557
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว