ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง

เครื่องขุดดินฝังท่อ

ศ, 25/11/2022 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

อาจารย์ที่ปรึกษา นายจิตวัฒนา บุญเลิศ นางสาวอรรธิกา อยู่เอี่ยม นายองค์อาจ รุ่งเรือง นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ นางสาวปิยวรรณ กระมุท

นักศึกษา นายเมียว ชาน นายพงศธร จันทะขิน นายวีรวัฒน์ ช้างทอง นายจักรพงษ์ จิตติสุทธิ นายปภาวิน เสงี่ยมตน นายสุรเดช สืบเพชร

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63

  พ, 01/07/2020 - 09:50 — admin5
  รายละเอียด: 

  งานPipe  Jacking เป็นงานที่ยากและต้องมีความละเอียดสูง การตรวจสอบหรือทิศทางของหัวเจาะหรือแนวดันท่อจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งและเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้ในงานPipe Jacking จากปกติปัจจุบันการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคจะใช้เครื่องมือในม้องตลาดในการวิเคราะห์สาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แต่ก็ยังต้องอาศัยแรงงานคนในการขุดเจาะสารวจอีกครั้งเพื่อความั่นใจในระดับสาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งท าด้วยแรงงานดังรูปที่ 7จะเห็นว่าการขุดเจาะด้วยแรงงานคนเพื่อการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินอยู่ดีซึ่งใช้ระยะเวลานานและมีข้อจากัดสูงดังนี้โครงการนี้จึงจะพัฒนาเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินด้วยระบบแรงดันน้าสูงซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมาะสมมีระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมทิศทางและสามารถใช้กับสาธารณูปโภคได้ทุกรูปแบบลดข้อจากัดต่างๆได้มากขึ้นซึ่งเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน ที่จะท าการพัฒนานั้นมีรูปแบบดังรูปที่8ที่มีคุณสมบัติจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบคือใช้สารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคใต้ดินได้ทุกรูปแบบและไม่ต้องใช้แรงงานในการตอกเหล็กในการหาความลึกและตาแหน่งสาธารณูปโภคแม่นยาและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคน

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
  ภาพประกอบ: 
  นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา

   พฤ, 08/08/2019 - 09:17 — admin5
   รายละเอียด: 

   งบปี พ.ศ.: 
   2562
   ภาพประกอบ: 
   เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   550000
   ภาพหน้าปก: 

   หุ่นยนต์แบบคาน

   พ, 15/05/2019 - 09:30 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   0000
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    SME
    ภาพหน้าปก: 

    ตุ้มทิ้งน้ำหนักฟรีแถบติดแถบ

    พ, 01/08/2018 - 13:50 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่1 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

    งบปี พ.ศ.: 
    2559

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: