เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มิเตอร์ loT

ศ, 25/11/2022 - 14:49 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุรศักดิ์ ผาสุกรูป นายมนัส ชำนาญพูด นายศิริวัฒน์ บัวภา นางสาวสวคนธ์ มั่งชู นางศรัญญา โม้ทอง นางสาวกนกกาญจน์ ทะวงษา

นักศึกษา นายประภากรณ์ แก้วรักษ์ นายธีรเมธ ครองยุติ นายศิวพันย์ ลำใย นายธนภัทร ลาวรรณ์ นางสาวสุธาทิพย์ เขียวน้อย นางสาวพิชญนันท์ ตันติวิฑิตปกรณ์

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ VCE63

  พ, 01/07/2020 - 10:47 — admin5
  รายละเอียด: 

  เนื่องจากปัจจุบัน โลกของเราให้ความส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน ้า ซึ่งจะมีการจัดการที่เหมาะสมให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พื นที่บางแห่งของประเทศไทย ไม่เหมาะสมกับการผลิตน ้าหรือขนส่งน ้าไปใช้ ท้าให้สถานที่เหล่านั นมีน ้าจ้าหน่ายในราคาสูง หรือ ขาดแคลนน ้ากินน ้าใช้ทางเรามองเห็นว่าควรมีเทคโนโลยีที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี เครื่องผลิตน ้าจากอากาศ จะน้าอากาศภายนอกที่มีความชื นมากกว่า 35%มาท้าความสาด และกลั่นน ้าออกมาเก็บไว้ น ้าที่เก็บไว้จะผ่านขั นตอนการปรับปรุงต่างๆ ประกอบด้วย ระบบกรองฝุ่นและกลิ่น (Carbon Filter) ผ่านระบบ Reverse Osmosis  ผ่านกรองเซรามิคและอุลตร้าไวโอเลต เพื่อให้ได้น ้ากรองที่สะอาด

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

   พ, 11/09/2019 - 14:58 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

   การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

   วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

   สุรศักดิ์ ผาสุกรูป 087-5318445

   num.sak2509@gmail.com

   งบปี พ.ศ.: 
   2562
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    จำหน่ายเชิงพาณิชย์
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ประชาชนทั่วไป
    ภาพหน้าปก: 

    อุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซล v.2

    พฤ, 02/08/2018 - 15:09 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2561

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD)

    พ, 18/04/2018 - 15:01 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายปิโยรส คงช่วย
    ษริษัท อินสเปคชั่น จำกัด

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ราคาเครื่องจักร: 
    800000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD)

    พ, 18/04/2018 - 14:59 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายกีรสิร รวิศนนท์
    บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์ (VCE60)

    ศ, 20/10/2017 - 11:52 — admin5
    รายละเอียด: 

    SOLAR PANAL (ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์) นี้ได้พัฒนาและประยุกต์มาจากรถครัวสนามของกองทัพและรถปฐมพยาบาล นำมาประยุกต์พัฒนาใช้งานสนับสนุนในการประกอบอาหารหรืองานช่วยเหลือสาธารณะภัยช่วยปฐมพยาบาลช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ตัวตู้สามารถเปิดได้ 3 ด้านโดยมีกระบอกไฮดรอลิคเป็นตัวค้ำยันสำหรับเปิด-ปิดผนังด้านข้างช่วยป้องกันอันตรายต่อการใช้งาน                 แผงโซล่าเซลที่ติดกับตู้เอนกประสงค์มีขนาด 5,980 KW. และมีแผงโซล่าเซลอิสระที่ตั้งเพิ่มอีก 920 W.                                 (หรือแล้วแต่จะเพิ่มได้ตามความต้องการ)สามารถยื่นหดขยายออกเป็นหลังคาให้ร่มเงาต่อการใช้สอย           และเก็บได้เรียบร้อย ด้านในมีอุปกรณ์ช่วยเหลือสามารถประยุกต์ใช้ในประกอบอาหาร หรือช่วยเหลือสาธารณะภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ เป็นตู้อเนกประสงค์ ที่สามารถประยุกต์ทำงานได้หลากหลาย 

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     อื่นๆ
     ราคาเครื่องจักร: 
     1200000
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ

     พ, 03/08/2016 - 15:00 — admin3
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

      พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       300000
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ

       พ, 03/08/2016 - 14:41 — admin3
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว