อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

ศ, 10/04/2015 - 13:55 — admin5
งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์

อ, 19/08/2014 - 11:02 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์

           

                       การผลิตขนมทองมวนในปริมาณมากมักใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย ขอดี คือชวยทุ่นแรง ทำใหขนมที่ผลิตมีลักษณะและ มาตรฐานเดียวกัน ผลิตไดเป็นจำนวนมาก ลดการพึ่งพาแรงงานฝมือ ทําให การผลิตทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปเครื่องจักรที่ใชทําขนมทองมวนมักถูกออกแบบสําหรับขั้ นตอนการผลิต2 ขั้นตอนที่สําคัญคือ การอบแปง และ การมวนขึ้นรูปขนม ปจจุบันทั้งสองขั้นตอนดังกลาวใชเครื่องจักร แยกสวนจากกัน คือ เครื่องอบแปงเครื่องหนึ่งและเครื่องสํ าหรั บม วนขึ้ นรู ป อี กเครื่องหนึ่งทํ าให ขั้ นตอนการผลิ ตเสี ยเวลาและไมตอเนื่อง หากสามารถรวมทั้งสองขั้นตอนเขาไว ดวยกันได ก็จะชวยลดขั้นตอนการผลิตและการควบคุมกระบวนการการผลิตจะมีความตอเนื่อง นอกจากนี้ เครื่องจักรในทองตลาดมักผลิตได ครั้ง  1 มวน/ครั้งการทํางานทําใหขีดความสามารถในการผลิตเปนไปอยางจํากัด การเพิ่มผลผลิตหมายถึงการเพิ่มจํานวนเครื่องจักรและเพิ่มจํานวนแรงงานในการควบคุมเครื่อง ซึ่งหมายถึงตนทุนในการดําเนินการที่เพิ่มขึ้นตามาดวยเชนกัน หากมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตขนมทองมวนไดครั้งละหลายมวนตอครั้งการทํางานก็จะชวยใหผูประกอบการสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนลงไดอยางมาก

 

คุณสมบัติและสมรรถนะ

อยางนอย 5 ชั้น/ครั้งการทํางานใชความรอนจากแกส

รวมขั้นตอนการอบและมวนขึ้นรูปไวในเครื่องเดียวกันโดยใชหลักการบล็อกแมพิมพ

เครื่องจักรมีนวัตวกรรมที่สามารถตอยอดเพื่อผลิตในเชิงพาณิชยได

มีเปนเครื่องที่รวมขั้นตอนการอบและการมวนเขาไวในเครื่องเดียวกัน และสามารถผลิตขนมไดครั้งละหลายมวนตอครั้งการทํางาน

 

พัฒนาโดย                      ผูชวยศาสตราจารย ดร.กีรติ สุลักษณ

                                    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                    111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

ราคาเริ่มต้นที่  60,000  บาท/เครื่อง

 

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

  อ, 19/08/2014 - 11:01 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

             

  มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกร สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง ในสภาพพื้นดินที่ไม่เหมาะสมทําการเกษตรอย่างอื่นๆ เช่นดินลูกรัง เป็นต้น การกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ปัจจุบันมีเครื่องมือใช้สําหรับกะเทาะหลายชนิด แต่ยังเป็นแบบที่ไม่สะดวก รวดเร็ว และยังต้องเปื้อนยางของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นอันตราย ทําให้ยุ่งยากในการผลิต

  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมในด้านการผลิตอาหาร ต้องการความรวดเร็วและความคล่องตัวในการทํางาน เพื่อให้ทันต่อการบริโภค และด้วยเหตุที่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมนําไปประกอบอาหาร ขนม และอื่นๆ อีกมากมายจึงจําเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ให้มีขนาดเล็กเหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมครอบครัวได้ และเป็นเครื่องมือสําหรับอุตสาหกรรมทั่วไปได้เช่นกัน สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้สูง ราคาถูกการทํางานไม่ยุ่งยากและสามารถลดปัญหาจากการผลิตแบบเก่าๆ ได้

   

  ขั้นตอนที่1 เครื่องมือจะทําการจับล็อคเมล็ ดมะม่วงหิมพานต์ไว้ในตําแหน่งที่ถูกต้อง ใบมีดจะถูกกดลงมาบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยแรงกดที่เหมาะสม จากนั้นชิ้นส่วนที่จับเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จะหมุน ทําให้ ใบมีดที่กดลงบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์กรีดลงบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยรอบ(กําหนดแรงกดโดยสปริงด้วยแรงที่ออกแบบไว้

   

  ขั้นตอนที่2 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จะถูกลําเลียงต่อไป ยังส่วนที่สอง คือส่ วนแกะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่วนนี้จะใช้กรงเล็บโลหะ เกาะรอยที่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในตําแหน่งที่ อุปกรณ์ส่วนที่หนึ่งได้กรีดเอาไว้ แล้วแกะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ออกจากกัน จากนั้นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ก็จะถูกลําเลียงไปยังส่วนอื่นต่อไป

   

   

  พัฒนาโดย          นายบุญรอด  แสงอินทร์     วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

  เลขที่ 63/209 หมู่ที่ 7 ซอย 4/2 ถนนศิลาอาสน์-เขื่อน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

  โทร 055-416564, 089-6413878

   

  ราคาเริ่มต้นที่ ............

   

  พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

  ประจำปีงบประมาณ 2557

  งบปี พ.ศ.: 
  2557
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ

   อ, 19/08/2014 - 11:00 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ

                        กล้วยเป็นผลไม้ที่พบโดยทั่วไปทุกพื้นที่ในประเทศไทย สามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพิษณุโลก กล้วยแปรรูปถือว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ โดยกรรมวิธีในการแปรรูปกล้วยนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยทอด และกล้วยกวน เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในสินค้าจากกล้วยแปรรูปที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิษณุโลก คือ “กล้วยม้วน” และจากข้อมูลกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรอีกหลายจังหวัดที่มีการแปรรูปกล้วยม้วนเช่นเดียวกัน ซึ่งกระบวนการผลิตกล้วยม้วนในปัจจุบันนั้น จะใช้แผ่นไม้ที่มีน้ำหนักกดลงบนผลกล้วยเพื่อให้กล้วยมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ประมาณ 3 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตกล้วยแผ่นได้ครั้งละ1 ลูกเท่านั้น กระบวนการผลิตดังกล่าวนอกจากใช้ระยะเวลานาน แล้วยังมีความจำเป็นต้องใช้ผู้ทำงานที่มีความชำนาญอีกด้วย

   คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

   ·        มีกำลังการผลิต 3 - 4 ลูกต่อการกด 1 ครั้ง ได้กล้ายที่มีความหนา 3 มิลลิเมตร

   ·        ใช้ไฟฟ้าประมาณ 1.5 kW

   ·        ใช้ระบบนิวแมติกส์  

   ·        การควบคุมการทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ

    

   หลักการทำงานและจุดเด่น

   ระบบการทำงานของเครื่องกดกล้วยที่ได้พัฒนาขึ้น ใช้ระบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยกล้วยหลังจากปลอกเปลือกจะถูกวางบนสายพานที่มีถาดรองเคลื่อนที่เข้าไปยังเครื่องกด โดยสามารถกดได้ครั้งละ3 - 4 ลูก เมื่อกล้วยถูกกดแล้วจะเคลื่อนที่ออกจากเครื่องกด จากนั้นผู้ทำงานจะนำกล้วยที่กดแล้วจัดเรียงในถาดเพื่อทำการอบต่อไป

    

   พัฒนาโดย                      นายเอกภูมิ บุญธรรม

                                       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                                       156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

                                       โทรศัพท์ 055-267000

                                       โทรสาร 055-267058                   

   ราคาเริ่มต้นที่  หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้โดยตรง

   พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

   ประจำปีงบประมาณ 2557

    

   ผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ

   งบปี พ.ศ.: 
   2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ

    อ, 19/08/2014 - 10:58 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ

    กระบวนการผลิตข้าวแต๋นในปัจจุบันป็นแบบใช้แรงงานคนเกือบทั้งหมด ทำให้มีข้อจำกัดในด้านกำลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการขึ้นรูปให้เป็นแผ่นกลมก่อนที่จะนำไปอบหรือตากให้แห้งแล้วนำไปทอด สาเหตุที่การขึ้นรูปข้าวแต๋นเป็นกระบวนการที่ล่าช้า เนื่องจากข้าวเหนียวที่นำมาผลิตมีคุณสมบัติที่เหนียวติดมือและแม่พิมพ์  ทำให้ต้องใช้น้ำในการชุบแม่พิมพ์และมือผู้ผลิตตลอดเวลา อีกทั้งในการกดขึ้นรูปข้าวลงในแม่พิมพ์นั้นเมล็ดข้าวต้องไม่เสียรูป แตก หรือ ขาด นอกจากนี้ข้าวแต๋นที่ได้ต้องมีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกัน

    การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นเพื่อให้สามารถผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของตลาด ข้าวแต๋นมีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกัน เครื่องที่พัฒนาขึ้นง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง สำหรับผู้ประกอบการหรือชุมชนที่ผลิตข้าวแต๋นเพื่อจำหน่าย ซึ่งช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และยังสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยมีราคาต้นทุนต่ำ และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านการแปรรูปอาหารให้คงอยู่ต่อไป

     

    คุณสมบัติและสรรถนะของเครื่อง

    1. กำลังไฟฟ้าที่ใช้ ต้นกำลังใช้มอเตอร์ ¼ แรงม้า 220 โวลต์ อัตราทดเฟืองขับ 70 ต่อ 1

    2. ขนาดของเครื่องโดยประมาณ กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร น้ำหนัก 65 กิโลกรัม

    3. ความเร็วในการหมุน 20 รอบต่อนาที

    4. กำลังการผลิตสูงสุด 1200 แผ่นต่อชั่วโมง

    5. วัสดุที่ใช้ Stainless Steel

    6. ใช้ระบบควบคุมการทำงานที่เป็นกลไกทางกล เนื่องจากสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย

    7. สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

     

    พัฒนาโดย                      ผศ.เชษฐ์  อุทธิยัง

                                        สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

                                        128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300                                                   โทรศัพท์ 053-912444 ต่อ 2310                

                                        โทรสาร 089-2011493

                                 Email:  chetrit@thaimail.com

     

     

    ราคาเริ่มต้นที่  60,000  บาท/เครื่อง

    พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

    ประจำปีงบประมาณ 2557

    งบปี พ.ศ.: 
    2557
    ภาพประกอบ: 
    เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ
    เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม

     จ, 18/08/2014 - 14:49 — admin5
     รายละเอียด: 
      เครื่องกรอก-ปอก ข้าวหลาม

                 เครื่องปอกและเครื่องกรอกข้าวหลาม ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำงานแทนพนักงาน โดยเครื่องกรอกข้าวหลามจะอยู่หลังขั้นตอนการผสมส่วนผสมทั้งหมด ประกอบด้วยข้าว ถั่ว เผือกและน้ำกะทิ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมากรอกใส่กระบอกข้าวหลาม ซึ่งปกติแล้วจะใช้มือในการกรอกก่อนเก็บไว้ในกระซัง ส่วนเครื่องปอกข้าวหลามจะถูกใช้งานหลังจากขั้นตอนการนึ่งข้าวหลามเสร็จแล้ว จากเดิมที่พนักงานจะใช้มีดในการปอกซึ่งบ่อยครั้งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 

     หลักการทำงานและลักษณะเด่นของเครื่องกรอกข้าวหลาม

     1. ถังข้าว มีลักษณะเป็นรูปกรวยด้านบนมีลักษณะกว้างและด้านล่างแคบ เพื่อจะได้สะดวกในการเทข้าวหลามลงสู่กระบอกไม้ไผ่โดยจะผ่านการลำเลียงจากเกลียวลำเลียงโดยมีมอเตอร์ในการส่งกำลัง

     2. ควบคุมโดยสวิตซ์เพื่อเปิด/ปิดการทำงานของเครื่อง

     3. เครื่องสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

     หลักการทำงานและลักษณะเด่นของเครื่องปอกข้าวหลาม

     1. การออกแบบโครงสร้างใช้เหล็กฉากขนาด 40 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร ที่มีลักษณะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยออกแบบให้โครงสร้างมีเสาขึ้น 6 เสาเพื่อรับแรงดึงจากระบบส่งกำลัง สร้างคานด้านบนจำนวน 4 คาน เพื่อรับแรงที่จะเกิดขึ้นจากเฟืองส่งกำลัง

     2. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องปอกข้าวหลามทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้เบรกเกอร์เพื่อเป็นการควบคุมการเปิด-ปิด และมีสวิตช์หยุดการทำงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างการทำงาน วงจรถูกออกแบบให้มีการทำงานแบบ 2 จังหวะ โดยใช้แมคเนติกคอนแทกเตอร์ ควบคุมการทำงานของมอเตอร์

     3. มีสวิตช์การทำงาน 2 ตัว ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ และใช้ลิมิตสวิตช์ในการหยุดการทำงานของมอเตอร์

     4. ใช้เวลาในการปอกข้าวหลาม เพียงกระบอกละ 15-20 วินาที

     พัฒนาโดย                      นายวิทยา  หนูช่างสิงห์

                                         สาขาวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

                                         คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

                                         83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง

                                         อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000            

                                          โทรศัพท์ 056-717124                              

                                         โทรสาร 089-6398844                       

                                          Email: wittaya_992000@yahoo.com

      

     ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท/เครื่อง

      

     พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

     ประจำปีงบประมาณ 2557

      

     ผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP - ข้าวหลาม นายวิชัย พักอยู่

     งบปี พ.ศ.: 
     2557

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องทำขนมผิง

     จ, 16/06/2014 - 09:56 — admin5
     รายละเอียด: 

     เครื่องทำขนมผิง

     หลักการทำงาน

     เครื่องทำขนมผิงแบบใช้เกลียวอัดแป้งเข้าสู่รูรีดจำนวน 6 ท่อ แล้วทำการตัดด้วยชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด

     คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง

     1 ขนาด 0.5 x 1 x 0.5 เมตร

     2 อัตรากำลังการผลิต 28.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     3 ชุดต้นกำลังใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า

     4 ชุดบดแบบเกลียวอัดมีความเร็วรอบประมาณ 140 รอบ/นาที

     5 อัตราการใช้พลังงาน 2.06 บาท/ชั่วโมง

     6 ชุดตัดแป้งมีความเร็วรอบ 135 รอบ/นาที

     7 ชุดเลือนถาดดใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ที่ความเร็ว 55 รอบ/นาที

     8 มีชุดสวิตช์ควบคุมทำหน้าที่เป็นชุดวงจรควบคุมไฟ้าและการทำงานของเครื่อง

     ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง

     ผู้พัฒนา
     นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

     089 708 4648

     ผู้ประกอบการ
     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

     งบปี พ.ศ.: 
     2557
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก

      พฤ, 12/06/2014 - 16:51 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

      ผู้ประกอบการ
      วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน

      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

       อ, 14/01/2014 - 13:34 — admin5
       รายละเอียด: 

       เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
       นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์
       ที่อยู่ 10/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
       จังหวัดสมุทรสาคร 74000

       งบปี พ.ศ.: 
       2554
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม

        ศ, 27/12/2013 - 09:19 — admin5
        รายละเอียด: 

        เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
        นายวีรยุทธ พรหมจันทร์
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        แห่งประเทศไทย
        ๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง
        จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

        งบปี พ.ศ.: 
        2553
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว