อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก

พ, 01/08/2018 - 11:26 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2

พ, 01/08/2018 - 11:06 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกิยรติ

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 11:01 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่3

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม

พ, 01/08/2018 - 10:54 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย

พ, 01/08/2018 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 
วัตถุประสงค์ของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
1. ออกแบบและจัดสร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในประเทศส าหรับทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
2. เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลแมคคาเดเมียที่ตกเกรดในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ(มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง) ให้ตลอดจนขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อจ าหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก แมคคาเดเมียในพื้นที่
3.   สร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียที่สามารถสกัดน้ ามันจากผลแมคคาเดเมียตกเกรดในสายการผลิตซึ่ง ได้แก่เมล็ดที่แตกหักละเอียด เมล็ดที่มีสีคล้ า และเศษผงผลแมคคาเดเมียที่ติดตามตะแกรงคัดขนาดใน เครื่องเดียวกัน   
4.   เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียมีก าลังการผลิตในช่วง 10-20 ลิตรต่อชั่วโมงและมีราคาขายไม่เกิน 500,000 บาท 
 
งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  500000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ

  อ, 31/07/2018 - 16:54 — admin5
  รายละเอียด: 

  งเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน ้าเพื่อน้ามาใช้ ล้างไข่เค็มทดแทนแรงงานคน เป็นการลดปริมาณการใช้น ้า ลดเวลาในการล้างไข่เค็ม  ช่วยอ้านวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต แปรรูป และจ้าหน่ายไข่เค็มซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี    

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ภาพหน้าปก: 

   การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ

   อ, 31/07/2018 - 16:31 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบระบบอัตโนมัติ ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด ผู้ประกอบการไม่สามารถจะหา ซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต  จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการ ออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้มีขนาดเหมาะสมเคลื่อนที่สะดวก กําลังการผลิต เหมาะสมตามความต้องการและแรงงานของชุมชน ระบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย 

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำแห้งแบบเกาะกลุ่ม

   อ, 31/07/2018 - 15:23 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่อง Spray dryer with Fluidized Bed รุ่น SDE-10 FB เป็นเครื่องอบทำผงแห้งที่ใช้ระบบการ ทำผงแห้งแบบพ่นฝอยด้วยหัวสเปรย์แบบละอองฝอย และใช้ความร้อนในการระเหยน้ำออก ก็จะ ได้ตัวผงตกลงมาด้านล่างและเข้าสู่กระบวนการเกาะกลุ่มผงอีกครั้งเพื่อให้ผงมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำไปชงในน้ำดื่มก็จะทำให้ละลายง่าย 

   งบปี พ.ศ.: 
   0000
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ราคาเครื่องจักร: 
    4500000
    ภาพหน้าปก: 

    ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม

    อ, 01/05/2018 - 10:46 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องการอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วยควบคู่ในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่ สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

     

    ดร.บัณฑิต นามสกุล บุญขาว ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มือถือ 094 8269320 อีเมล์ bundit@npu.ac.th

    นางสาวนงค์ลักษณ์ นามสกุล อัศวสกุลชัย ตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯ “ข้าวสุข” โทรศัพท์มือถือ 081-262-0474 อีเมล์ khaowsook@gmail.com

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     200000
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ

     ศ, 27/04/2018 - 11:17 — admin5
     รายละเอียด: 

     งบปี พ.ศ.: 
     2561

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     150000
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว