โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

เครื่องจำลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 20:57 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : นาย ธวัชชัย อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (1) : นาง พรพรรณ อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (2) : ผศ.ดร. ศิรินทร ทองแสง
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท บางกอกบลู โอเชี่ยน จำกัด 
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็นซี เทค จำกัด 

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปิ้งย่างปลาแบบสายพานตะแกรงปรับความเร็วร่วมกับหัวแก๊สอินฟาเรดหล่อเย็นด้วยระบบน้ำไหลเวียน เพื่อใช้ในการผลิตแกงไตปลาคั่ว (TPD65)

  อ, 12/04/2022 - 20:38 — admin2
  รายละเอียด: 

  หัวหน้าโครงการ : นายวิรุณ โมนะตระกูล
  คณะทำงานโครงการ (1) : นายปิยะพงษ์ สิงห์บัว
  ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
  ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กินดีพารวย จำกัด   

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   หุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (TPD65)

   อ, 12/04/2022 - 20:17 — admin2
   รายละเอียด: 

   หัวหน้าโครงการ : นายเอกรัฐ ชัยวีรสกุล กรรมการผู้จัดการ
   คณะทำงานโครงการ (1) : ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ ที่ปรึกษาโครงการ
   คณะทำงานโครงการ (2) : นายมนต์ชัย เทียนทอง ที่ปรึกษาโครงการ
   ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท ไทเกอร์ รัน จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ แบบประหยัดพื่นที่ (TPD65)

    อ, 12/04/2022 - 19:57 — admin2
    รายละเอียด: 

    หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรี เจตนพรัตน์ สมผิว กรรมการผู้จัดการ
    คณะทำงานโครงการ (1) : นาย วิโรจน์ สิทธิพฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการ
    คณะทำงานโครงการ (2) : ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ ที่ปรึกษาโครงการ
    ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด  

    งบปี พ.ศ.: 
    2565
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบรีดผ้าอัตโนมัติ (TPD65)

     อ, 12/04/2022 - 19:29 — admin2
     รายละเอียด: 

     หัวหน้าโครงการ : ดร. สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
     คณะทำงานโครงการ (1) : รศ. ดร. สุชาติ แย้มเม่น
     คณะทำงานโครงการ (2) : นาย อธิศ ปทุมวรรณ
     คณะทำงานโครงการ (3) : นาย ศุภฤกษ์ กานต์ธิรากูล
     ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย 

     งบปี พ.ศ.: 
     2565
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะเขือเทศด้วยระบบระบบอัตโนมัติ (TPD65)

      อ, 12/04/2022 - 19:17 — admin2
      รายละเอียด: 

      หัวหน้าโครงการ : นางสาวกนกนาถ สายทิพย์
      คณะทำงานโครงการ (1) : นาย พิมล ทัดศรี
      คณะทำงานโครงการ (2) : นายวรวุฒิ ชูศรี
      ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัทเทคอินเทลลิเจนซ์ จำกัด 

      งบปี พ.ศ.: 
      2565
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องบรรจุลำไยอบแห้งลงกล่องอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปลำไยอบแห้ง (TPD65)

       อ, 12/04/2022 - 18:13 — admin2
       รายละเอียด: 

       หัวหน้าโครงการ  : นายณัฐพงษ์ พุทธิกิตติพันธ์
       คณะทำงานโครงการ (1) : นายกลิ้ง กาญจนสุวรรณ
       ที่ปรึกษาด้านวิชาการ : อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
       ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด 
       ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ปิยะมงคล เค.บี.เอเชี่ยนฟรุ๊ต จำกัด

       งบปี พ.ศ.: 
       2565
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        แพลตฟอร์มระบบยืนยันตัวตนและจัดการสถานที่ด้วย AI อัจฉริยะ(AUS64)

        ศ, 09/04/2021 - 15:47 — bunsita
        รายละเอียด: 

                จากสถานการณ์การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ทุกประเทศประสบปัญหาทางด้านการรับมือและป้องกัน จากการระบาดรอบใหม่ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ หลายองค์กรไม่สามารถหยุดงานได้จาเป็นต้องเปิดดาเนินกิจการแบบเต็มรูปแบบ ทำให้ต้องเข้มงวดในการคัดกรองพนักงาน หรือผู้ติดต่อจากภายนอกเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลให้องค์กรต้องหยุดกระบวนการผลิตหรือส่งผลกระทบทั้งโรงงาน เช่น มาตรการกาจัดพื้นที่ของผู้ป่วยภายนอก มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ มาตรการเอกสารคัดกรอง บันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้เวลาในการตรวจสอบประวัติและกรอกข้อมูลดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ แม้กระทั่งระบบการคัดกรองในปัจจุบันเองก็อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายได้จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การแลกบัตร การเขียนกรอกเอกสารล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงที่อาจเกินขึ้นได้ จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบยืนยันตัวตนและจัดการสถานที่ด้วย AI อัจฉริยะ ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายจากการปฏิบัติงานคัดกรอง โดยสามารถยืนยันตัวตน คัดกรองบุคคลที่จะเข้า-ออกองค์กร จำกัดพื้นที่ของบุคคลให้อยู่ในพื้นที่ที่กาหนดจากทางบริษัท เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลภายนอกและภายใน ทำให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นยังสามารถนำไปปรับใช้กับงานด้าน Inspection ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

        งบปี พ.ศ.: 
        2564
        ภาพประกอบ: 
        แพลตฟอร์มระบบยืนยันตัวตนและจัดการสถานที่ด้วย AI อัจฉริยะ(AUS64)
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ประชาชนทั่วไป
         ภาพหน้าปก: 

         กระบวนการผลิตแบบสมาร์ท ในการพาสเจอไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IIOT(AUS64)

         ศ, 09/04/2021 - 15:36 — bunsita
         รายละเอียด: 
                 การบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการแต่ละราย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการผลิตได้ด้วยตนเอง ด้วยฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ขณะเดียวกันภาครัฐยังให้การส่งเสริมตามหลักเกษตร 4.0 ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาคเกษตรปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
         ซึ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปน้านมดิบจากเกษตรกร ยังจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งกระบวนการฆ่าเชื้อหรือการเก็บรักษาคุณภาพของนมถือว่ามีความสาคัญ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่ผู้บริโภคนิยมบริโภค คือ การพาสเจอไรส์ ซึ่งกระบวนการผลิตนี้โดยทั่วไป คือ การควบคุมระดับอุณหภูมิให้มีความคงที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการผลิตในแต่ละครั้ง ก็มีปัญหาที่ทาให้ระบบการทางานนั้นเกิดความผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น
         1. อุปกรณ์ เกิดจากการใช้งานมานาน การสึกหร่อ ทาให้หน้าสัมผัสการทางานค้างหรืออุปกรณ์ชุดนั้นชารุดเกิดความเสียหาย
         2. ห้องแช่เย็น เมื่อทาการผลิตนมและทาการพาสเจอไรส์แล้ว จะต้องนาเอาผลิตภัณฑ์ไปเก็บรักษาไว้ในห้องแช่เย็น หากอุณหภูมินั้นมีการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของนมนั้นอาจเสียหายได้ จึงมีความจาเป็นต้องมีการควบคุมระดับอุณหภูมิให้คงที่ตลอด 24 ชั่วโมง
         3. การเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ที่มีการผลิต อาจมีผลต่อขั้นตอนกระบวนการผลิต
         จากตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้เราไม่สามารถตรวจเช็คได้หรือตรวจสอบปัญหานั้นได้ วิธีการแก้ไขปัญหา คือ สร้างวิธีการแจ้งเตือนขึ้นมา เช่น เมื่ออุณหภูมิภายในห้องแช่เย็น เกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทาการแจ้งเตือนในแบบใดได้บ้าง
          
               ทางทีมผู้พัฒนาจึงคิดทาการต่อยอด ระบบที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา โดยแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์หรือใน Application LINE การแก้ไขปัญหานี้สามารถใช้งานได้ง่าย ก็คืออาจจะติดตั้งเซ็นเซอร์จากภายนอกเครื่องจักร หรือวัดอุณหภูมิจากภายในห้อง เมื่ออุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือไม่ได้ค่าตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือสูงกว่า ระบบจะทาการแจ้งเตือนกลับมาใน Application LINE ทันที ซึ่งในระบบนี้ จะทาการเพิ่มเติมการเก็บข้อมูลของการผลิต การ steam การแสดงสถานะ การแจ้งเตือน ของเครื่องจักรทั้งหมด เพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักร เพื่อนาค่าที่ได้กลับไปพัฒนาให้เครื่องนี้ สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          

         งบปี พ.ศ.: 
         2564
         ภาพประกอบ: 
         กระบวนการผลิตแบบสมาร์ท ในการพาสเจอไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IIOT(AUS64)
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ภาคอุตสาหกรรม
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องจ่ายสารละลายด้วยเทคโนโลยีแบบ Inline Injection(AUS64)

          ศ, 09/04/2021 - 15:23 — bunsita
          รายละเอียด: 
                 พัฒนาเครื่อง Fertigation แบบ Inline-injection ให้จ่ายสารละลายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยการควบคุมการจ่ายสารละลายตาม demand ที่พืชต้องการในขณะนั้น โดยนำเอาข้อมูลเชิงวิชาการในเรื่องของ photosynthesis ที่ได้มาจาก Sensors ต่างๆ มาประมวลผล วัดค่าความต้องการน้ำของพืชแบบ real time. ทำให้เครื่องสามารถจ่ายสารละลายตามปริมาณการสังเคราะห์แสงของพืชในแต่ละวันที่ เพื่อไห้การจ่ายน้ำนั้นเป็นไปความความต้องการของพืชอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลไห้ ลดการเกิดโรค,การไห้น้ำมากเกินไป,และลดต้นทุนค่าปุ๋ย ได้อย่างมาก. โดยเครื่องจ่ายสารละลาย 1 เครื่องสามารถ ควบคุมการจ่ายสารละลายไปยังแปลงปลูกพืช หรือ โรงเรือนได้ถึง 8 โรงเรือน และสามารถผสมสารหรือสูตรปุ๋ยได้มากสุดถึง 8สาร ซึ่งโดยปกติแล้วเกษตรต้องนำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวมาจากต่างประเทศ และมีความซับซ้อนสูง ใช้งานยาก ทางบริษัทจึงเร่งเห็นความสำคัญของการยกระดับเทคโนโลยีด้านเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยี และให้เกษตรไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี Fertigation ได้ง่ายขึ้น
          งบปี พ.ศ.: 
          2564
          ภาพประกอบ: 
          เครื่องจ่ายสารละลายด้วยเทคโนโลยีแบบ Inline Injection(AUS64)
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ระดับ: 
           ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
           กลุ่มเป้าหมาย: 
           เกษตรกร
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว