โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ชื่อเดิม)

เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรอัตโนมัติ

อ, 31/07/2018 - 16:12 — admin5
รายละเอียด: 

คัดเลือกขั้นตอนของการผลิตในส่วนของการต้มและเติมขวด รวมถึงการหมุนปิดฝา มาออกแบบและผลิต เครื่องเครื่องจักรอัตโนมัติ ให้สามารถผลิตได้ครั้งละเป็นจ านวนมาก แต่ละขวดมีน้ าหนักที่เท่ากันตาม มาตรฐานที่ก าหนด ลดการเปรอะเปื้อน 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  600000
  ภาพหน้าปก: 

  เตาต้มเทียนชีวมวล

  อ, 31/07/2018 - 16:05 — admin5
  รายละเอียด: