โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ชื่อเดิม)

เครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:52 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  อาจารย์ชินภัทร ธุระการ
คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา
คณะทำงานโครงการ (2)      :  อาจารย์กัมปนาท ไชยเพชร

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

  อ, 05/04/2022 - 11:35 — admin2
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  หัวหน้าโครงการ               :  นายชาญชัย แฮวอู
  คณะทำงานโครงการ (1)      :  ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
  คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายชยางกูร ไชยวงศ์
  คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

   อ, 05/04/2022 - 11:30 — admin2
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   หัวหน้าโครงการ               :  นายเกียรติศักดิ์  เส้งพัฒน์
   คณะทำงานโครงการ (1)      :  นางธัญนันท์  พรหมบัลลังก์
   คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายเฉลิมศักดิ์   ตันติเจริญวิวัฒน์
   คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายภูดินันท์  รอดเกิด

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องทำความสะอาด และคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

    อ, 05/04/2022 - 11:24 — admin2
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    หัวหน้าโครงการ             :  นายทวีศักดิ์  ทองแสน
    คณะทำงานโครงการ        :  นายภาณุวัฒน์ ขามประไพ

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2565
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องบรรจุกะปิด้วยกรรมวิธีขัดน้ำระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

     อ, 05/04/2022 - 11:15 — admin2
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     หัวหน้าโครงการ              :  ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
     คณะทำงานโครงการ (1)   :  นายชาญชัย แฮวอู
     คณะทำงานโครงการ (2)   :  นายศชยางกูร ไชยวงศ์
     คณะทำงานโครงการ (3)   :  นายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์

      

     งบปี พ.ศ.: 
     2565
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องคั้นและบรรจุน้ำกล้วยไข่แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

      อ, 05/04/2022 - 11:04 — admin2
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      หัวหน้าโครงการ :  ดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี
      คณะทำงานโครงการ (1)   :  ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล
      คณะทำงานโครงการ (2)   :  นาย กานต์ วิรุณพันธ์
      คณะทำงานโครงการ (3)   :  นาย ธนารักษ์ สายเปลี่ยน
      คณะทำงานโครงการ (4)   :  นางสาว ปรียานุช เมฆฉาย

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2565
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องคัดแยกและตัดเฉือนส้มแขกกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

       อ, 05/04/2022 - 10:42 — admin2
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์
       คณะทำงานโครงการ : ร.ต.ดร.ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน์

        

       งบปี พ.ศ.: 
       2565
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกระดับชุมชน(RID64)

        ศ, 09/04/2021 - 11:30 — bunsita
        รายละเอียด: 

        เครื่องจักร สาเหตุที่จะพัฒนา เหตุผลส่วนสำคัญที่จะพัฒนา ปัญหาที่พบและ แนวทางในการแก้ไขปัญหา)

        - คุณภาพข้าวเปลือกต่ำ

                         - สิ่งเจือปนสูง

                         - ความชื้นสูง

                         - ขายได้ราคาต่ำกว่าที่ประกาศ ณ จุดรับซื้อ

                   ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยในประเทศไทยที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาประกาศ ณ จุดรับซื้อเพราะคุณภาพข้าวเปลือกต่ำที่มีสาเหตุมาจากมีวัสดุเจือปนและมีความชื้นสูง วิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมของเกษตรกรคือจะใช้การตากข้าวเปลือกบนผิวถนนและใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดวัสดุเจือปนออก แต่วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหามากมายทางด้านการจราจรและใช้เวลานาน แต่ โรงสี ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดรับซื้อข้าวเปลือก จะมีระบบคัดแยกและอบลดความชื้นด้วยไซโลขนาดใหญ่ที่มี   ต้นทุนสูง ในประเทศไทยหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามพัฒนาทั้งเครื่องคัดแยกและเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ได้ง่าย แต่ยังมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน เครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกที่มีขายตามท้องตลาดนั้นยังไม่ตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรเท่าที่ควร ผู้จัดทำได้ลงไปสำรวจและ  วิเคราะห์ปัญหากับกลุ่มเกษตรกร(กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ)ที่ได้นำเครื่องคัดแยกและเครื่องอบข้าวไปใช้งานจะพบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรคือ

                    1. เครื่องคัดแยกและเครื่องอบข้าวเปลือกตามท้องตลาดจะแยกเป็นคนละเครื่องกัน

                   2. ราคาแพง

                   3. การใช้งานยุ่งยากเมื่อเทียบกับองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย   

                   ทางผู้จัดทำได้วิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของราคาผลผลิตในส่วนของข้าวเปลือกที่หน้าโรงสีที่จุดรับซื้อข้าวจะพบว่าค่าตอบแทนที่เกษตรกรชาวนาได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ได้ใช้จ่ายลงไป ทางผู้จัดทำได้ร่วมกันสรุปวิธีการที่จะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มจากการทำนาได้ 3 วิธี

                   1. ลดต้นทุนการผลิต

                  2. เพิ่มผลผลิต

                  3. เพิ่มคุณภาพข้าวเปลือก

        เมื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนำผลผลิตไปจำหน่ายยังจุดรับซื้อจะโดนหักราคาต่อหน่วยจากค่าวัสดุเจือปนและค่าความชื้น ซึ่งราคารับซื้อในปัจจุบันก็ค่อนข้างต่ำมากอยู่แล้ว 

                   วิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านด้วยตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้มีคุณภาพตามที่ต้องการจะใช้วิธีการตากแดดประมาณ 1-3 วันและในขณะที่ตากก็จะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดเอาดอกหญ้าหรือสิ่งเจือปนออกไปด้วย แต่ปัญหาของชาวบ้านที่ใช้วิธีการนี้คือไม่มีพื้นที่ในการตากที่เพียงพอ ชาวบ้านจะอาศัยตากตามข้างถนนซึ่งจะทำให้เสียพื้นที่การจราจรและเป็นอันตรายมาก  ในการพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกในส่วนของการคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นนั้นตามโรงสีขนาดใหญ่ที่เป็นจุดรับซื้อข้าวเปลือกเขาจะมีระบบคัดแยกและอบลดความชื้นด้วยไซโลขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนสูง ทางผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อที่ 3 (เพิ่มคุณภาพข้าวเปลือก)มาเป็นโจทย์ปัญหาในการที่จะออกแบบสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ โจทย์ให้กับชาวนากลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและนโยบายรัฐบาล

                  และทางทีมงานได้เลือกที่จะออกแบบสร้างและพัฒนาผลผลิตในกลุ่มผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของเกษตรกรที่ทำการเกษตรที่มีปัญหามากกับราคาผลผลิตที่ตกต่ำไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปัญหาที่พบหลังการเก็บเกี่ยวในปัจจุบันที่ได้มากับผลผลิตข้าวคือวัสดุเจือปนที่เป็นดอกหญ้าเศษฟางและความชื้นสูง เพราะการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปัจจุบันจะใช้รถเกี่ยวนวดข้าว นั่นคือจุดเริ่มต้นของโจทย์ปัญหาของการออกแบบและสร้างเครื่องพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้มีสิ่งเจือปนและมีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการด้วยขบวนการใช้การคัดแยกวัสดุเจือปนข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวด้วยตะแกรงและทำการอบลดความชื้นด้วยความร้อนจากเตาเผาถ่านชีวะมวล

         

         

        งบปี พ.ศ.: 
        2564
        ภาพประกอบ: 
        เครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกระดับชุมชน(RID64)
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องตรวจวัดค่าดินผ่านระบบ IOT และโปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยสั่งตัดตามชนิดพืช(RID64)

         ศ, 09/04/2021 - 11:05 — bunsita
         รายละเอียด: 

                สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด มีธุรกิจในการรวบรวมรับซื้อและจำหน่ายผลิตทางการเกษตร เช่นข้าวโพด มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตปุ๋ยสูตรตามความต้องการของสมาชิกและเกษตรกร ผลิตด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพ ควบคุมการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ กำลังผลิตไม่ต่ำกว่า 300 กระสอบต่อวัน รับรองสินค้าอย่างถูกต้องตามกรมวิชาการเกษตรกำหนด สหกรณ์มั่นใจในคุณภาพ พร้อมส่งปุ๋ยคุณภาพดีถึงมือเกษตรกรแน่นอน ปุ๋ยราคาถูก มีคุณภาพ สหกรณ์มีการเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้งานปุ๋ยด้วยการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร และเป็นการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงพร้อมจะให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรเรื่องปุ๋ยสั่งตัดด้วยประสบการณ์และยอดขายปุ๋ยสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

               ธุรกิจหลักของสหกรณ์ เป็นการผลิตปุ๋ยสั่งตัด ที่ผสมสูตรตามความต้องการของลูกค้าเกษตรกรแต่ละพื้นที่และแต่ละชนิดของพืชที่ปลูก สหกรณ์เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และสูตรที่พัฒนาผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 6 สูตร และยังสามารถผสมสูตรตามความต้องการใช้งานของลูกค้า ปัจจุบันได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของดินสำหรับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อปุ๋ยเพิ่มยอดขายมากขึ้น  ในการดำเนินการสหกรณ์ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพดินโดยใช้ชุดตรวจตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดิน วิธีการดังกล่าวใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบต่อแปลง อีกทั้งสหกรณ์ฯ มีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาพัฒนารูปแบบการให้บริการการตรวจวัดค่าดินแบบออนไลน์ ด้วยการใช้ระบบ Internet of Thing (IOT) โดยรูปแบบจะเป็นการตรวจวัดสภาพดิน และแนะนำปุ๋ยให้กับเกษตรกรตามช่วงเวลา รูปแบบเทคโนโลยีจะใช้ระบบอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณค่า PH ,ค่าสารอาหารในดิน N,P,K , ค่าความชื้น , ค่าออกซิเจน หรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญกับการพิจารณาปรับปรุงสภาพดิน โดยจัดเก็บค่าต่าง ๆ ผ่านเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตสู่ฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำมาวิเคราะห์การปรับสภาพดินด้วยการพัฒนาสูตรปุ๋ยและวัสดุอื่นที่จำเป็นที่เพื่อนำไปใช้ในแปลง จะทำให้ได้ปุ๋ยที่มีสารที่จำเป็นต่อการปลูกพืชแต่ละชนิด เหมาะสมกับสภาพดิน ซึ่งจะทำให้การปลูกพืชในแปลงที่ได้รับการดูแลมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการใช้ปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป การใช้จ่ายในการจัดหาปุ๋ยมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยหลักการนี้ จะช่วยแก้ปัญหาที่สหกรณ์ฯ มีพนักงานน้อย และตรวจวัดคุณภาพดินไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกร จะเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จะทำให้สหกรณ์มีข้อมูล ของเกษตรกรทุกราย ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์วางแผนการปลูก การตลาด และการพัฒนาคุณภาพดิน เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรต่อไป

          

          

          

          

          

         งบปี พ.ศ.: 
         2564
         ภาพประกอบ: 
         เครื่องตรวจวัดค่าดินผ่านระบบ IOT และโปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยสั่งตัดตามชนิดพืช(RID64)
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          เกษตรกร
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน(RID64)

          ศ, 09/04/2021 - 10:47 — bunsita
          รายละเอียด: 

                  จากการศึกษาข้อมูลการเพาะปลูกกระเทียมในพื้นที่จังหวัดลำปาง กระเทียม พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 5,497 ไร่  ส่วนใหญ่อยู่ใน อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ ผลผลิต จำนวน 7,933 ตัน ผลผลิตต่อไร่ จำนวน  954 กก. เกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว  โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563)  ราคากระเทียมจีนเบอร์ใหญ่ 40-46 บาท/กิโลกรัม , กระเทียมไทยเบอร์ใหญ่ 55-58 บาท/กิโลกรัม , กระเทียมโทน  90-100 บาท/กิโลกรัม  

               จากการศึกษาตลาดในปัจจุบันพบว่ากระเทียมจากประเทศจีนมาตีตลาดขายในไทยเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นกระเทียมขนาดใหญ่เปลือกแกะง่ายและราคาถูกกว่ากระเทียมไทย ทำให้กระเทียมไทยก็เริ่มหมดความสำคัญจากท้องตลาดไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ราคากระเทียมไทยตกต่ำลง ในขณะนั้นเกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อนและลำบาก  จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีกลุ่มบริษัท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการแปรรูปกระเทียมไทย ให้เป็นกระเทียมดำ (Black Garlic) เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ ที่เปลี่ยนจากกระเทียมสดให้กลายเป็นกระเทียมดำ เพื่อให้ทานง่ายและ เพิ่มคุณมากยิ่งขึ้นซี่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดคลอเรสเตอรอล และป้องกันมะเร็ง บำรุงสมอง และป้องกันโรคความผิด ปกติของระบบประสาท ซึ่งสรรพคุณของกระเทียมดำนั้นดีกว่ากระเทียมสด ถึง 13 เท่า  ตลอดจนถึงการแปรรูปเป็นกระเทียมดำจะช่วยยกระดับราคากระเทียม ซึ่งเป็นสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้น 6-8 เท่า ส่งผลทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร สามารถมีรายได้ที่ดีขึ้น

                จากการศึกษาขั้นตอนการทำกระเทียมดำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากสัตว์ แคบหมู แหนม หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่าการแปรรูปกระเทียมดำยังใช้หม้อหุงข้าว โดยใช้อบกระเทียมได้ครั้งละ 2-3 กิโลกรัม เสียค่าไฟฟ้าครั้งละประมาณ 70-80 บาท สามารถผลิตกระเทียมดำ 3-5 กิโลกรัม/เดือน โดยจัดจำหน่ายภายในจังหวัดลำปางและส่งร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปริมาณการผลิตได้เป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของร้านค้าและผู้บริโภค  ดังนั้นหากต้องการผลิตกระเทียมดำปริมาณที่มากจะต้องซื้อหม้อหุงข้าวหลายใบ ใช้พื้นที่มากขึ้น มีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากต้องทำการพลิกกลับกระเทียมหลายครั้ง ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายพ่วงฯ มีค่าไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้มีค่าต้นทุนมากขึ้น หากจะซื้อเครื่องอบกระเทียมขนาดใหญ่ที่ผลิตได้ 30 กิโลกรัมขึ้นไปก็มีราคาแพง ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ การบริการด้านการซ่อมบำรุงก็จะลำบาก อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนไม่มีงบประมาณเพียงพอ  จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ที่เกษตรกรใช้งานได้ง่ายเบ็ดเสร็จเพียงกดสวิตซ์ สามารถผลิตกระเทียมดำได้ครั้งละ 30-45 กิโลกรัม กำลังผลิต 70-90 กิโลกรัม/เดือน ประหยัดพลังงานโดยเสียค่าไฟฟ้าครั้งละ 150-200 บาท มีระบบควบคุมเครื่องฯที่มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงข้อมูลต่างๆเป็นตัวเลขได้ มีความปลอดภัยในการใช้งาน วิสาหกิจชุมชนสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องอบกระเทียมดำฯได้กับการแปรรูปอาหารอื่นๆได้ สร้างรายได้ประมาณ 30,000-50,000 บาท/เดือน สามารถยกระดับเศรฐกิจในครัวเรือน เศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วย

           

          งบปี พ.ศ.: 
          2564
          ภาพประกอบ: 
          เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน(RID64)
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ระดับ: 
           ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
           กลุ่มเป้าหมาย: 
           วิสาหกิจชุมชน
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว