โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด

อ, 01/05/2018 - 11:31 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องบดเศษไม้อเนกประสงค์แบบสองชุดบดที่สร้างจากวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีใน ประเทศทั้งหมด 100 % โดย ซึ่งสามารถท าการบดเศษไม้ที่มีลักษณะเป็นเศษเหลือทิ้งจาการกลึง รวมทั้งที่มีเศษไม้มะม่วงขนาดใหญ่ที่ปะปนมาด้วยเช่น เศษเปลือกไม้ แก่นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ ได้ใน เครื่องเดียวกัน มีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 500-800 กิโลกรัมต่อวัน และสามารถบดเศษไม้ได้ขนาด 4-5 mm

 

ดร. นเรศ นามสกุล อินต๊ะวงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หน่วยงาน หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโทรศัพท์ 053892462 ต่อ - มือถือ 0882527908

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  95000
  ภาพหน้าปก: 

  การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ

  อ, 01/05/2018 - 11:10 — admin5
  รายละเอียด: 

  การคัดขนาดหน่อสับปะรดจะใช้วิธีการคัดแยกขนาดโดยใชน้ําหนักจะแบงการทํางานออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย

  1) การนําหนอสับปะรดเขาสู่เครื่องคัดขนาด 2) การชั่งน้ําหนักและสงสัญญาณ 3) การประมวลผล 4) การคัดแยก 

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน) 055411096 ต่อ 1360 , 088-1546860 อีเมล์ E-Mail : pairote.n@gmail.com

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   150000
   ภาพหน้าปก: 

   ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม

   อ, 01/05/2018 - 10:46 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่องการอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วยควบคู่ในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่ สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

    

   ดร.บัณฑิต นามสกุล บุญขาว ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มือถือ 094 8269320 อีเมล์ bundit@npu.ac.th

   นางสาวนงค์ลักษณ์ นามสกุล อัศวสกุลชัย ตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯ “ข้าวสุข” โทรศัพท์มือถือ 081-262-0474 อีเมล์ khaowsook@gmail.com

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    200000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก

    จ, 26/02/2018 - 14:03 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา รศ.สำรวจ อินแบน

    ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกาบาปลอดสารพิษ

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ

    จ, 26/02/2018 - 13:59 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา นายวิรุณ โมนะตระกูล

    ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ลาดพัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร

    จ, 26/02/2018 - 13:57 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

    ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง

     จ, 26/02/2018 - 13:51 — sysadmin
     รายละเอียด: 

     Nursery Pot Making Machine from Mango Sawdust

      

     งบปี พ.ศ.: 
     2560

     เอกสารประกอบ

     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องผลิตสัปะรดผง

     พฤ, 22/06/2017 - 10:06 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     นายสมนึก วันละ
     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     งบปี พ.ศ.: 
     2560
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

      พฤ, 22/06/2017 - 09:49 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
      ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว

       พ, 21/06/2017 - 17:55 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       นายถิรหัส มั่นคง
       ว.การอาชีพของแก่น

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว