โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ

อ, 31/07/2018 - 16:54 — admin5
รายละเอียด: 

งเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน ้าเพื่อน้ามาใช้ ล้างไข่เค็มทดแทนแรงงานคน เป็นการลดปริมาณการใช้น ้า ลดเวลาในการล้างไข่เค็ม  ช่วยอ้านวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต แปรรูป และจ้าหน่ายไข่เค็มซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี    

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 

  การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ

  อ, 31/07/2018 - 16:44 — admin5
  รายละเอียด: 

   เครื่องสางใยสังเคราะหตนแบบมีขนาดเล็กและความคงทนสูงในระดับอุตสาหกรรม โดยเครื่องทั่วไปมี ขนาดใหญและหนักเคลื่อนยายลําบากและราคาสูงตองมีปริมาณการผลิตที่มากพอ ระดับหนึ่งในระดับ ขนาดอุตสาหกรรมจึงจะคุมคากับการลงทุน 

  มีกระบวนการปนสางใยและชุดเปาลม ชุดลําเลียง เพื่อนําเอาผลิตภัณฑออก 

  สามารถทําการสางใยแบบตอเนื่องไดโดยปอนวัตถุดิบไดตลอดเวลาและเปนจํานวนมาก 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ราคาเครื่องจักร: 
   300000
   ภาพหน้าปก: 

   การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดชิ้นงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์

   อ, 31/07/2018 - 16:36 — admin5
   รายละเอียด: 

    การพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการ มีปริมาณการใช้ชิ้นส่วน/วัสดุ ที่ผลิตได้ในประเทศ ร้อยละ 20 เครื่องตัดแผ่นหนังตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพต่ าซึ่งเป็นใบมีดซึ่งมีปัญหาเมื่อใช้งานเป็นเวลานานต้องลับคม ใหม่ ท าให้เสียเวลาในการท างานตัดได้ไม่สม่ าเสมอ การตัดหนังด้วยมือใช้เวลานานในการท างาน และต้องเป็นผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญจึงสามมารถตัดให้มีความสวยงามได้ ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาสร้าง เครื่องตัดหนัง ด้วยล าแสงเลเซอร์ ที่มีปริมาณต่อรอบการผลิตสอดคล้องกับการผลิตของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน       

   สามารถตัดหนังที่มีความหนา 3-5mm.

   สามารถท างานได้ต่อเนื่อง1-2 ชั่วโมง

   มีระบบป้องกันหรือลดกลิ่นออกสู่ภายนอก 

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    วิสาหกิจชุมชน
    ราคาเครื่องจักร: 
    350000
    ภาพหน้าปก: 

    การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ

    อ, 31/07/2018 - 16:31 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบระบบอัตโนมัติ ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด ผู้ประกอบการไม่สามารถจะหา ซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต  จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการ ออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้มีขนาดเหมาะสมเคลื่อนที่สะดวก กําลังการผลิต เหมาะสมตามความต้องการและแรงงานของชุมชน ระบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย 

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     วิสาหกิจชุมชน
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรอัตโนมัติ

     อ, 31/07/2018 - 16:12 — admin5
     รายละเอียด: 

     คัดเลือกขั้นตอนของการผลิตในส่วนของการต้มและเติมขวด รวมถึงการหมุนปิดฝา มาออกแบบและผลิต เครื่องเครื่องจักรอัตโนมัติ ให้สามารถผลิตได้ครั้งละเป็นจ านวนมาก แต่ละขวดมีน้ าหนักที่เท่ากันตาม มาตรฐานที่ก าหนด ลดการเปรอะเปื้อน 

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      วิสาหกิจชุมชน
      ราคาเครื่องจักร: 
      600000
      ภาพหน้าปก: 

      เตาต้มเทียนชีวมวล

      อ, 31/07/2018 - 16:05 — admin5
      รายละเอียด: 

      เตาต้มเทียนชีวมวล สร้างขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ ก๊าชหุงต้ม(LPG) หรือใช้เตาถ่าน สร้างจากสแตนเลส แผ่น สามารถเปิด-ปิด เพื่อบรรจุวัสดุที่เป็นเชื่อเพลิงจ าพวกวัสดุอินทรีย์ได้สะดวก  ด้านล่างมีช่องส าหรับจัดเก็บ ถ่านชีวมวลที่เกิดจากการเผาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  เตาชีวมวลสามารถให้ความร้อนสูงในเวลาอันรวดเร็ว  ท า ให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุน  ช่วยก าจัดขยะจ าพวกสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่สร้างมลภาวะจาก หมอกควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้แบบเก่า

      งบปี พ.ศ.: 
      2561
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       วิสาหกิจชุมชน
       ราคาเครื่องจักร: 
       50000
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง

       อ, 31/07/2018 - 16:01 — admin5
       รายละเอียด: 

       สร้างเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

       เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

       เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง  แก่ชุมชนในการน า หญ้า,ผักตบชวาและต้นกล้วย เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 

       งบปี พ.ศ.: 
       2561
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        วิสาหกิจชุมชน
        ราคาเครื่องจักร: 
        180000
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องเพาะข้าวมอลต์

        อ, 31/07/2018 - 15:54 — admin5
        รายละเอียด: 

         เป็นเครื่องเพาะข้าวมอลต์แบบถังเอียงเทได้ถ่วงสมดุลมาอย่างดี ความจุข้าวมอลต์ 40 กิโลกรัม มีใบพัดทําหน้าที่ดักข้าวมอลต์เพื่อทําให้เกิดการพลิกตัวในขณะถังมีการหมุน และการที่ออกแบบให้เป็นถังเทได้ ถ่วงสมดุลมาอย่างดี จึงทําให้เทได้อย่างเบาแรงและเทผลิตภัณฑ์ออกได้อย่างหมดจด และสามารถทําความ สะอาดภายในถังได้ง่ายและสะดวก 

         ลําตัวถังเป็นทรงกระบอกและก้นถังมีความโค้งมล มีตะแกรงดักข้าวและท่อระบายน้ําอยู่ที่ส่วน ก้นถังนี้ พร้อมด้วยถาดบังคับทิศทางน้ําเพื่อสําหรับบังคับให้น้ําไหลออกทิ้งได้ในทิศทางที่กําหนดให้นําน้ําออกไป ทิ้งเมื่อถังหมุนมาอยู่ในตําแหน่งที่ช่องทางออกก้นถังอยู่ด้านล่างสุดของถัง จึงทําให้น้ําสามารถระบายออกได้ใน จังหวะที่โปรแกรมสั่งให้ระบายน้ําออกจากถังเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเน่า และมีฝาปิดถังเพื่อไม่ให้ข้าวได้รับแสงใน ระหว่างการเพาะ 

         ใช้มอเตอร์เกียร์ที่ประกอบด้วยตัวมอเตอร์ขนาด 180 วัตต์ และชุดเฟืองทด (เกียร์) อัตราทด 1:180 rpm ประกอบเป็นหน่วยเดียวกัน เพื่อใช้เป็นตัวขับหมุนตัวถังคั่วด้วยความเร็วต่ํา (ประมาณ 8 rpm) จึง ทําให้มีแรงบิดมากพอที่จะลดกําลังของมอเตอร์ลงได้มาก อีกทั้งความเร็วในการหมุนจะไม่สูงเกินความจําเป็นที่ จะทําให้ข้าวในถังพลิกตัวได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นลดชิ้นส่วนการส่งกําลังและต้นทุนชิ้นส่วนลงได้ ทั้งนี้มอเตอร์ เกียร์ที่เป็นหน่วยเดียวกันจะให้ประสิทธิภาพการส่งถ่ายกําลังที่ดีกว่าแบบแยกส่วน อายุการใช้งานยาวนาน มี น้ําหนักเบาและประหยัดพลังงานมากกว่า 

         มีระบบโปรแกรมเวลาการทํางานในช่วงต่าง ๆ และระบบสเปรย์น้ําเข้าถังและระบายน้ําทิ้ง ออกจากถัง ที่มีการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติโดยการโปรแกรมการทํางานเพียงครั้งเดียว และจะหยุดเครื่องเอง พร้อมเสียงเตือนเมื่อเครื่องจักรทํางานเสร็จสิ้น 

          เครื่องจักรต้องมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน แข็งแรง ทนทาน ถูกสุขลักษณะ การใช้งาน การเคลื่อนย้ายและการบํารุงรักษาง่าย และสามารถเพาะข้าวมอลต์ให้งอกได้อย่างสมบูรณ์ 

        งบปี พ.ศ.: 
        2561
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         วิสาหกิจชุมชน
         ราคาเครื่องจักร: 
         127400
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน

         พ, 13/06/2018 - 11:34 — admin5
         รายละเอียด: 

         ลักษณะของโครงสร้างท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ชุดจานหมุน ชุดถังกวนตีแป้ง และชุดกรองแยกแป้ง โดยมีมอเตอร์เป็นต้นก าลังให้ชุดจานติดใบมีด หมุน พร้อมตี  ช่วยละลายแป้ง มีใบพัดที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ จากนั้นปล่อยเนื้อสาคูและแป้งลงสู่ชุดกรองแยกแป้ง เพื่อแยกเนื้อสาคูและน้ าแป้ง ออกจากกัน  ให้น้ าแป้งไหลลงภาชนะรองรับ รอให้แป้งตกตะกอน น าไปตากหรืออบให้แห้ง ส่วนกากสาคูน าไปทิ้งหรือท าเป็นปุ๋ยหมักต่อไป 

         งบปี พ.ศ.: 
         2561
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          วิสาหกิจชุมชน
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด

          อ, 01/05/2018 - 11:31 — admin5
          รายละเอียด: 

          เครื่องบดเศษไม้อเนกประสงค์แบบสองชุดบดที่สร้างจากวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีใน ประเทศทั้งหมด 100 % โดย ซึ่งสามารถท าการบดเศษไม้ที่มีลักษณะเป็นเศษเหลือทิ้งจาการกลึง รวมทั้งที่มีเศษไม้มะม่วงขนาดใหญ่ที่ปะปนมาด้วยเช่น เศษเปลือกไม้ แก่นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ ได้ใน เครื่องเดียวกัน มีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 500-800 กิโลกรัมต่อวัน และสามารถบดเศษไม้ได้ขนาด 4-5 mm

           

          ดร. นเรศ นามสกุล อินต๊ะวงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หน่วยงาน หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโทรศัพท์ 053892462 ต่อ - มือถือ 0882527908

          งบปี พ.ศ.: 
          2561
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ราคาเครื่องจักร: 
           95000
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว