โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน

ศ, 30/11/2018 - 16:20 — sysadmin
รายละเอียด: 

เครื่องจักรจะใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานทุกขั้นตอน โดยจะมีสายพานลำเลียงผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุ เช่น ห่อ ถาด ขวด ลำเลียงอยู่บนสายพานและเมื่อสายพานรับผลิตภัณฑ์ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  แล้วจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่โรบอท 2 แกนติดตั้งอยู่ ซึ่งสามารถหนีบจับผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุได้อย่างแม่นยำ โดยอุปกรณ์ปากจับอัตโนมัติ และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนด เพื่อบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก  ซึ่งกล่องกระดาษลูกฟูก ก็ถูกแขนกลมีหัวดูดสูญญากาศติดตั้งอยู่ดูดกล่องให้คลี่ตัว และป้อนเข้าสายพานหนีบกล่องปิดฝากล่องด้านล่าง และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุตามจำนวนที่ต้องการแล้ว กล่องลูกฟูกจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งปิดฝากล่องด้านบน แล้วจะถูกผลักออกมาจะเครื่องเพื่อทำขั้นตอนต่อไปด้วยเครื่องปิดสก๊อตเทประบบภายในเครื่องจักร ได้มีการปรับปรุงให้โดดเด่นไปจากของเดิม ซึ่งสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ต้นทุนต่ำ และทำงานได้ดี

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร(ต่อยอด)

  พ, 01/08/2018 - 10:40 — admin5
  รายละเอียด: 

  นำถังน้ำดื่ม 20 ลิตร มาใส่ในสายพานลำเลียง  หลังจากนั้นสายพานลำเลียงจะส่งถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ไปยังตำแหน่งล้างภายในถังโดยในตำแหน่งนี้จะมีแปรงสำหรับขัดภายในของถังน้ำ ตัวแปรงจะถูกขับให้หมุนด้วย ความเร็ว 750 รอบต่อนาที เมื่อแปรงขัดภายในได้ครบตามเวลาที่กำหนดแล้วตัวแปรงจะเลื่อนขึ้นด้วยกระบอกลมและถังน้ำจะถูกส่งไปยังตำแหน่งล้างภายนอกโดยมี STOPPER เป็นตัวกั นถังน้ำให้เข้าออกได้ตรง ตำแหน่ง ในตำแหน่งขัดภายนอกนี จะใช้ฟองน้ำที่ออกแบบไว้เข้ารูปกับตัวถังน้ำเป็นตัวขัดถัง โดยถังน้ำจะถูกขับ ให้หมุนด้วยมอเตอร์ ฟองน้ำจะอยู่กับที่ และส่วนของก้นถังจะมีฟองน้ำที่วางไว้เพื่อทำหน้าที่ขัดส่วนของก้นถัง หัวขับถังให้หมุนนี้จะสามารถยกขึ้นลงด้วยกระบอกลมโดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด เมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้ หัว ขับขวดจะหมุนกลับทางเพื่อคลายเกลียวหลังจากนั้นจะยกขึ้น เมื่อล้างภายนอกเสร็จแล้วถังจะถูกส่งไปยัง ตำแหน่งล้างภายในและภายนอกด้วยน้ำสะอาด ในตำแหน่งนี  จะต้องมีการพลิกถังน้ำให้คว่ำลงโดยใช้มอเตอร์ เบรกในการจับถังน้ำให้พลิกคว่ำลง 180 องศา เพื่อจะได้ทำการฉีดน้ำสะอาดเข้าไปล้างภายในถังและภายนอก ถัง ให้น้ำเป็นตัวล้างน้ำยาที่เกิดจากการล้างภายในและภายนอกถังออกให้หมด เมื่อล้างได้ครบเวลาที่กำหนด ตัวถังจะพลิกกลับมาวางอยู่บนสายพานล าเลียงและถูกปล่อยออกไปยังทางออกของเครื่องล้าง หรืออาจจะ น้ำเอาเครื่องล้างนี้ต่อเข้ากับเครื่องบรรจุเลยก็ได้  โครงสร้างของเครื่องล้างถังทำจากสแตนเลส ควบคุมการ ทำงานด้วย PLC และใช้ระบบนิวเมติกส์ 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปงานสามมิติประสิทธิภาพสูง ด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์(ต่อยอด)

   พ, 01/08/2018 - 10:33 — admin5
   รายละเอียด: 

    การทํางานของเครื่องจักร เริ่มจากการใส่เส้นพลาสติกวิศวกรรมเข้าไปในหัวฉีด ทําการเปิดเครื่อง เพื่ออุ่นหัวฉีด             ให้ร้อน และทําการอุ่นถาดความร้อน ทิ้งไว้สักพักเพื่อให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นนําโปรแกรม GCode ที่ได้ทํามา           ก่อนหน้านี้ เข้าสู่เครื่องด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ SD Card ทําการเลือกโปรแกรมทํางานหัวฉีดจะเคลื่อนที่โดย           พ่นพลาสติกที่หลอมเหลวออกมาบนถาด แล้วค่อยๆ ก่อตัวกันขึ้นไปจากล่างถึงด้านบนจนเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วจึง           นําชิ้นงานออกจากฐาน นําออกมาตกแต่ง 

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก

    พ, 01/08/2018 - 10:21 — admin5
    รายละเอียด: 

    ข้อมูลเปรียบเทียบด้านสมรรถนะและราคา

    1. เครื่องรีดครอบข้างทั่วๆไปตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง แต่เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบนั้นจะมี ราคาถูกกว่า

    2. เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบและสร้างนั้นมีขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถควบคุม การผลิตได้ง่าย และผู้ใช้งานสามารถซ่อมบํารุงเบื้องต้นเองได้

    3. มีการออกแบบและสร้างเครื่องรีดครอบข้างให้ผลิตภัณฑ์ครอบข้างที่ผลิตได้นั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน

    4. สามารถทําการผลิตแบบต่อเนื่องได้โดยป้อนวัตถุดิบได้ตลอดเวลาและเป็นจํานวนมาก 

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ภาคอุตสาหกรรม
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบควบคุมแขนกลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4.0

     พ, 01/08/2018 - 10:14 — admin5
     รายละเอียด: 

     1. ระบบควบคบมแขนกลและเรรยนรรรดรวยตนเองดรวยปปญญาประดรษฐร 4.0 สามารถใหรผรรทรชความรรรพมพนฐานเพรยงแคช
     ชชางเทคนรคพมพนฐาน ชชางไฟฟฟาพมพนฐาน หรมอเจราหนราทรชทรชมรความสามารถใชรงานโปรแกรมคอมพรวเตอรรพมพนฐาน
     สามารถควบคบมแขนกลดรวยปปญญาประดรษฐรไดรงชาย
     2. ระบบสามารถสษชงแขนกลใหรเรรยนรรร การหยรบจษบ วษตถบทรชมรขนาด รรปรชางลษกษณะ นจพาหนษก คลรายคลลงกษนไดรโดยไมช
     ตรองมรการตษพงคชาใหมชทษพงหมด โดยระบบจะใชรฟปงกรชษน AI ในการตษพงคชาดรวยตนเอง
     3. ผรรใชรงานสามารถเพรชมโมเดลหบชนและเรรยนรรรปรษบคชา Simulation เพมชอใชรในการจจาลองการผลรตในอบตสาหกรรม
     ของตนไดร
     4.ผรรผลรตและผรรใชรงานสามารถควบคบมปรษบคชาการทจางานของแขนกลผชานระบบ network ไดรตามแนวทาง
     อบตสาหกรรม 4.0
     5.มรระบบรายงานผลการใชรงานแขนกลผชาน Cloud Server สจาหรษบเกกบขรอมรลและประวษตรสถานะการทจางาน
     ของแขนกลเพมชอใชรสจาหรษบวางแผนการบจารบงรษกษาและแลกเปลรชยนขรอมรลการใชรงานระหวชางผรรใชรงานแขนกล
     6.ระบบรองรษบการควบคบมแขนกลโดยไมชจจากษดยรชหรอของมอเตอรร เพมชอใหรผรรใชรสามารถเลมอกใชรมอเตอรรไดรตาม
     ประสรทธรภาพและงบประมาณของผรรใชรงาน โดยในโครงการจะใชรมอเตอรร 4 ยรชหรอทรชเปปนทรชนรยมในประเทศดษงนรพ
     Yaskaswa, Mitsubishi, Panasonic, Delta


      

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องตัดลบคมแผ่นผนังห้องเย็น

      พ, 01/08/2018 - 10:05 — admin5
      รายละเอียด: 
      การพัฒนาเครื่องตัดและใบมีดตัดขึ้นมาใช้เป็นการเฉพาะส าหรับการตัดแผ่นฉนวน ใบมีดตัดที่ออกแบบได้ท าการทดลองตัดแล้วพบว่าสามารถตัดและลบคมผิวตัดได้ในเวลาเดียวกัน
      สามารถน าแผ่นฉนวนไปประกอบได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาในการลบคม       

      งบปี พ.ศ.: 
      2561
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       ภาคอุตสาหกรรม
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องล้างลูกบอลสำหรับบ้านบอล

       พ, 01/08/2018 - 10:00 — admin5
       รายละเอียด: 

       การทํางานจะใชโบลเวอรสรางลมดูดลูกบอลผานทอยางออนเขาไปในเครื่องลางที่มีบอสําหรับใสน้ําและน้ํายา ฆาเชื้อ โดยในบอลางจะมีใบกวนที่ขับดวยมอเตอรและพาลูกบอลผานบอลางขึ้นไปยังชุดเปาแหงโดยใชลม รอนที่มีอุณหภูมิพอดีในการเปา หองเปาแหงจะเปนลักษณะตะแกรงอยูดานลาง เพื่อใหน้ําและน้ํายาที่ติดมา กับลูกบอลตกลงและไหลกลับลงไปในบอลางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเปาแหงเสร็จเรียบรอยแลว ลูกบอลจะถูก สงออกไปดวยลมจากโบลเวอรผานทอยางออนที่สามารถดึงไปไดหลายตําแหนงที่ตองการใหลูกบอลไหล ออกไป ตัวเครื่องเนนการทํางานที่สามารถเคลื่อนยายได 

       ลางลูกบอลได 36,000 ลูกตอชั่วโมง -

       ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคบางชนิดได เปนการปองการโรคติดตอ

       งบปี พ.ศ.: 
       2561
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        ภาคอุตสาหกรรม
        ภาพหน้าปก: 

        คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล

        พ, 01/08/2018 - 09:56 — admin5
        รายละเอียด: 

        ประโยชนของการใชเทคโนโลยีไมโคร-นาโนบับเบิล กับการเลี้ยงสัตวน้ําคอนโด จะทําใหผูเลี้ยงสามารถควบคุมสาร ปนเปอนหรือโรคที่เกิดกับสัตวน้ําได ทําใหไดผลผลิตที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค อัตราการเจริญเติบโดดีกวา เนื่องจากไมเกิดการแยงอาหารกันและน้ําที่ใชเลี้ยงมีความสะอาดและออกซิเจนสูงกระตุนใหสัตวเลี้ยงมีสุขภาพดีกิน อาหารไดมาก สามารถกําจัดของเสียกนบอไดงาย นอกจากนี้ยังสามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการกินกันเอง

        งบปี พ.ศ.: 
        2561
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ราคาเครื่องจักร: 
         150000
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย

         พ, 01/08/2018 - 09:48 — admin5
         รายละเอียด: 
         วัตถุประสงค์ของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
         1. ออกแบบและจัดสร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในประเทศส าหรับทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
         2. เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลแมคคาเดเมียที่ตกเกรดในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ(มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง) ให้ตลอดจนขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อจ าหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก แมคคาเดเมียในพื้นที่
         3.   สร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียที่สามารถสกัดน้ ามันจากผลแมคคาเดเมียตกเกรดในสายการผลิตซึ่ง ได้แก่เมล็ดที่แตกหักละเอียด เมล็ดที่มีสีคล้ า และเศษผงผลแมคคาเดเมียที่ติดตามตะแกรงคัดขนาดใน เครื่องเดียวกัน   
         4.   เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียมีก าลังการผลิตในช่วง 10-20 ลิตรต่อชั่วโมงและมีราคาขายไม่เกิน 500,000 บาท 
          
         งบปี พ.ศ.: 
         2561
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ภาคอุตสาหกรรม
          ราคาเครื่องจักร: 
          500000
          ภาพหน้าปก: 

          กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD)

          พ, 18/04/2018 - 15:01 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา
          นายปิโยรส คงช่วย
          ษริษัท อินสเปคชั่น จำกัด

           

          งบปี พ.ศ.: 
          2560

          เอกสารประกอบ

          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ภาคอุตสาหกรรม
          ราคาเครื่องจักร: 
          800000
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว