โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD)

พ, 18/04/2018 - 15:01 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายปิโยรส คงช่วย
ษริษัท อินสเปคชั่น จำกัด

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  800000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD)

  พ, 18/04/2018 - 14:59 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายกีรสิร รวิศนนท์
  บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD)

   พ, 18/04/2018 - 13:56 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   นายจักรกริช คำทีระ
   บริษัท เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    SME
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD)

    พ, 18/04/2018 - 13:50 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายรักพงษ์ สมบูรณ์
    กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท เอ็นแมช จำกัด
     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     SME
     ราคาเครื่องจักร: 
     800000
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องล้างขวด (TPD)

     พ, 18/04/2018 - 13:48 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
     หจก.ยไูนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์
      

     งบปี พ.ศ.: 
     2560
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูงด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง (TPD)

      พ, 18/04/2018 - 13:45 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      นายธวัชชัย อาทรกิจ
      บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จำกัด

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       SME
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD)

       พ, 18/04/2018 - 13:41 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
       หจก.ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        ภาคอุตสาหกรรม
        ราคาเครื่องจักร: 
        300000
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60)

        พ, 03/01/2018 - 17:02 — admin5
        รายละเอียด: 

                           วัตถุประสงคของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณเทคโนโลยี จากเดิมกระบวนการพนกาวกอนติดผิวลายไมใชคนในการพน ซึ่งตองใชเวลาในการพนนาน และยังอาศัยทักษะและ ความแนนอนในการปฎิบัติงานสูง และพนักงานตองสูดดมละอองและกลิ่นของทินเนอรซึ่งอาจเปนปญหากับสุขภาพไดใน อนาคต การนําเครื่องพนกาวอัตโนมัติมาใชงานแทนจะทําใหคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับของการทํางานของคน รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสและสูดดมทินเนอรผูปฎิบัติงาน ทั้งนี้เครื่องที่ทางบริษัทฯออกแบบ เปนเครื่องที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เปนเครื่องที่ออกแบบตามความ ตองการของลูกคา โดยใชRobot แบบแกนX-Y ลดการนําเขาเครื่องจักรหรือสั่งผลิตเครื่องจักรพิเศษจากตางประเทศใน ราคาสูง และลดเวลาในการรับบริการและตรวจซอมจากตางประเทศ เพราะเรามีทีมงานบริการตลอดเวลา

        งบปี พ.ศ.: 
        2560
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง

         อ, 17/05/2016 - 13:26 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา


         ผู้ทดสอบใช้งานเครื่อง
         บริษัท สุนทร เมทันแคน

         งบปี พ.ศ.: 
         2559
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ราคาเครื่องจักร: 
          800000
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง

          อ, 17/05/2016 - 13:19 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา


           

          งบปี พ.ศ.: 
          2559
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ราคาเครื่องจักร: 
           60000
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว