โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพร VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:01 — admin5
รายละเอียด: 

ปัจจุบันประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารที่อยู่ในกากใยต่างๆ แล้ว ยังมีคุณค่าและสารอาหารส าคัญที่อยู่ในผลผลิตนั้นๆ เช่น ชา กาแฟ สมุนไพร ยาจีน เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกออกจากกากใยได้โดยวิธีสกัด โดยปกติแล้วจะท าโดยการใช้น้ าร้อนในหม้อสกัดซึ่งต้องใช้พลังงาน เวลา และน้ าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังได้สารสกัดในปริมาณน้อย ดังนั้น ในการสกัดสารส าคัญอย่างคุ้มค่านั้นจึงยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้นทุนในการสกัดที่สูงและผลผลิตที่ต่ าเครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพรมีคุณสมบัติในการสกัดสารส าคัญออกจากวัตถุดิบที่เป็นของแข็งโดยใช้ความดันภายในและอุณหภูมิสูง ซึ่งจะสามารถสกัดสารส าคัญได้ในปริมาณมากและยังใช้พลังงานและน้ าในปริมาณที่ต่ ามาก ซึ่งจากการที่ลูกค้ามาทดสอบ พบว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจะพัฒนาเครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพรซึ่งจะสามารถลดต้นทุน ลดเวลา และเพิ่มผลผลิตในการผลิตอาหารและสมุนไพรโดยการสกัด

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยแบบผงเกาะกลุ่ม VCE63

  พ, 01/07/2020 - 09:57 — admin5
  รายละเอียด: 

  ปัจจุบันประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพ แต่มีราคาต่ า หากน ามาแปรรูปก็จะท าให้ผลผลิต มีคุณค่าสูงขึ้นการจำหน่ายก็จะได้ราคา และมีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้นาน ซึ่ง การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผง ปัจจุบัน เมืองไทย ยังมีไม่หลากหลาย และ ยังต้องส่งวัตถุดิบไปแปรรูปยังต่างประเทศและน าเข้ากับมาขายที่เมืองไทย หรือ ถ้าหากมีฐานการผลิตในเมืองไทย ก็จะต้องน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมากเครื่อง Spray dryer มีคุณสมบัติในการน าเอาวัตถุดิบที่เป็นน้ ามาอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย และ Fluidized Bedคือการกระบวนการท าผงให้เกาะกลุ่มกันเพื่อสามารถท าให้ผงละลายน้ าได้ดี ไหลตัวได้ดี ไม่ฟุ้งกระจายซึ่งจากการที่ลูกค้ามาทดลอบท าผงแห้งหลากหลายชนิด บางชนิดละลายน้ าได้ไม่ดี ผงฟุ้งกระจายง่ายดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจะพัฒนาเครื่อง Spray dryer with Fluidized Bedซึ่งจะเป็นเครื่องที่อบท าผงแห้งและผงเกาะกลุ่ม มีการละลายน้ าของผงได้ดี ไหลตัวได้ดี ผงไม่ฟุ้งกระจาย ใช้ชงน้ าดื่มละลาได้ดี

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63

   พ, 01/07/2020 - 09:50 — admin5
   รายละเอียด: 

   งานPipe  Jacking เป็นงานที่ยากและต้องมีความละเอียดสูง การตรวจสอบหรือทิศทางของหัวเจาะหรือแนวดันท่อจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งและเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้ในงานPipe Jacking จากปกติปัจจุบันการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคจะใช้เครื่องมือในม้องตลาดในการวิเคราะห์สาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แต่ก็ยังต้องอาศัยแรงงานคนในการขุดเจาะสารวจอีกครั้งเพื่อความั่นใจในระดับสาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งท าด้วยแรงงานดังรูปที่ 7จะเห็นว่าการขุดเจาะด้วยแรงงานคนเพื่อการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินอยู่ดีซึ่งใช้ระยะเวลานานและมีข้อจากัดสูงดังนี้โครงการนี้จึงจะพัฒนาเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินด้วยระบบแรงดันน้าสูงซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมาะสมมีระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมทิศทางและสามารถใช้กับสาธารณูปโภคได้ทุกรูปแบบลดข้อจากัดต่างๆได้มากขึ้นซึ่งเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน ที่จะท าการพัฒนานั้นมีรูปแบบดังรูปที่8ที่มีคุณสมบัติจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบคือใช้สารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคใต้ดินได้ทุกรูปแบบและไม่ต้องใช้แรงงานในการตอกเหล็กในการหาความลึกและตาแหน่งสาธารณูปโภคแม่นยาและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคน

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
   ภาพประกอบ: 
   นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องปลูกพืชสมุนไพรและจัดเก็บอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้

    ศ, 19/07/2019 - 11:37 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

    งบปี พ.ศ.: 
    2562
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการ "ไฮโดรคลีนนิ่ง"

     ศ, 19/07/2019 - 11:31 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด

     งบปี พ.ศ.: 
     2562
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้

      ศ, 19/07/2019 - 11:04 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด

      งบปี พ.ศ.: 
      2562
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       300000
       ภาพหน้าปก: 

       ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า

       พฤ, 18/07/2019 - 16:49 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด

       งบปี พ.ศ.: 
       2562
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ราคาเครื่องจักร: 
        150000
        ภาพหน้าปก: 

        รถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า

        พฤ, 18/07/2019 - 16:06 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา
        บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด

        งบปี พ.ศ.: 
        2562
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล

         พฤ, 18/07/2019 - 15:28 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา
         บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด

         งบปี พ.ศ.: 
         2562
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          หุ่นยนต์แบบคาน

          พฤ, 18/07/2019 - 15:23 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา
          บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด

          งบปี พ.ศ.: 
          2562
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว