โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เครื่องช่วยหายใจ (VCE63)

พ, 08/07/2020 - 10:06 — admin5
งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงสร้างกระดูกภายนอกสําหรับเพิ่มสมรรถนะการเดินและการยกของเพื่อประชาชน VCE63

  พ, 01/07/2020 - 11:06 — admin5
  รายละเอียด: 

  โครงสร้างกระดูกภายนอก (Exoskeleton) คือ โครงสร้างทีÉมนุษย์สามารถสวมใส่ภายนอกร่างกายและทํางานประสานกับโครงสร้างร่ างกายของมนุษย์ โดยเป็ นอุปกรณ์ทีÉเกิดจากการประยุกต์ศาสตร์ทัÊงด้าน วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ไบโอเมคาโทรนิกส์ (Biomechatronics) และกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ไว้ด้วยกัน เพืÉอเพิÉมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางานหรือการเคลืÉอนไหวของผู้สวมใส่ให้เหมาะสมตามการยศาสตร์ (Ergonomics)อาทิ การผ่อนแรงในขณะยกสิÉงของหนัก หรื อ การผ่อนแรงขณะทีÉเดิน และรวมถึงแก้ไขความพิการหรือการบาดเจ็บของมนุษย์ด้วย  อุปกรณ์ดังกล่าวนีÊ จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการแพทย์ การทหาร อุตสาหกรรม และสังคมโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุการเพิÉมมากขึÊ นของจํานวนผู้สูงอายุและผู้ทีÉปัญหาในเรืÉ องการเคลืÉอนไหวในปัจจุบัน ทําให้อุปกรณ์ดังกล่าวนีÊ มีความต้องการมากขึÊนในท้องตลาด แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศทําให้มีราคาแพงมากเกินความสามารถการจับจ่ายของบุคคลและองค์กร จนเป็ นเหตุให้ผู้ทีÉได้รับประโยชน์ในการใช้งานอุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงตัวอุปกรณ์ได้ดีเท่าทีÉควร ดังนัÊ นจึงโอกาสดีทีÉสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศึกษาและผลิตอุปกรณ์สําหรับการช่วยเดินและการยกของนีÊ ด้วยตัวเอง  เพืÉอการใช้งานทีÉเหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะ  อันนํามาซึÉงการเข้าถึงผู้ทีÉมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทีÉมากขึÊนในราคาทีÉจับต้องได้รวมถึงนํามาใช้ในงานเวชศาสตร์ฟืÊ นฟูและกายภาพบําบัดอีกด้วย

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการเพื่อการพาณิชย์ VCE63

   พ, 01/07/2020 - 11:02 — admin5
   รายละเอียด: 

   ด้วยปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้หลายหลากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆแต่ในด้านงานบริการโดยเฉพาะการใช้งานด้านงานตรวจการในสถานทีÉปิดเช่นห้างสรรพสินค้าซึÉงมีอยู่มากมายในประเทศยังไม่มีการพัฒนามาใช้อย่างจริงจังโดยการเจาะจงระบุการใช้งานในช่วงหลังห้างฯปิด ซึÉงปกติจะใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจการตามตารางเวลาทีÉกําหนดทัÊงเส้นทาง จุดตรวจ  อีกประการหนึÉงทีÉเป็นปัจจัยเร่งคิดหาเครืÉองมือทางเทคโนโลยีคือประเด็นค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัยทีÉสูงขึÊนตามเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานขัÊนตํÉา อีกทัÊง ปัญหาขาดลามาสายยังคงเป็นปัญหาหลักของการจ้างงานจึงเป็นทีÉมาในการคิดหาวิธีการทดแทนหรือลดความจําเป็นในการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยลงหรือลดจํานวนโดยเลือกเฉพาะภารกิจรองของพนักงานรักษาความปลอดภัยมากําหนดเป็นภารกิจหลักของหุ่นยนต์ตรวจการ

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    หุ่นยนต์เอไอ VCE63

    พ, 01/07/2020 - 10:56 — admin5
    รายละเอียด: 

    เพื่อให้หุ่นยนต์ท างานได้ฉลาดขึ้น ปัญหาการเชื่อมโลหะขนาดใหญ่ด้วยหุ่นยนต์ คือชิ้นงานไม่สามารถประกอบได้ตามแบบ ดังนั้น จึงต้องท าให้หุ่นยนต์รู้ถึงแนวเชื่อมที่คลาดเคลื่อนไป เพื่อก าหนดให้หัวเชื่อมตรงต าแหน่งเชื่อมได้อย่างแม่นย า

    งบปี พ.ศ.: 
    2563
    ภาพประกอบ: 
    หุ่นยนต์เอไอ VCE63
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและกำจัดมอดสำหรับไซโลเก็บข้าว ควบคุมด้วยระบบ IoT (Internet of Thing) VCE63

     พ, 01/07/2020 - 10:50 — admin5
     รายละเอียด: 

     การเก็บรักษาคุณภาพข้าวด้วยไซโลเป็นวิธีที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการกักเก็บข้าวไว้ในระยะยาว เพื่อลดความชื้น ลดปริมาณข้าวที่มีคุณภาพต่ าอันเป็นกลไกที่ใช้ในการพยุงราคาข้าวและตลาดส่งออกข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งมักมีปัญหาประกอบด้วย ความร้อนจากภายในตัวข้าวสภาวะอากาศภายนอกไม่คงที่ ควบคุมได้ยาก ระดับออกซิเจนทั้งนี้ได้มีวิธีรับมือกับปัญหาดังกล่าวเช่นการรักษาระดับออกซิเจน ควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดการเกิดความร้อนแต่จ าเป็นต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ส าหรับควบคุม และบันทึกข้อมูลท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูกว่า การเก็บแบบในยุ้งฉาง โกดัง และคลังสินค้า แต่มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า ทางบริษัท อินเตอร์โกรฯ เห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ดูยุ่งยากมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและอาจเป็นเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการควบคุมดูแลรวมถึงระดับอุณหภูมิและความชื้นไม่คงที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและส่งผลเสียต่อคุณภาพข้าวเราจึงพัฒนาสร้างระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและก าจัดมอดในไซโลโดยควบคุมและติดตามคุณภาพ ผ่านระบบ IoT(Internet of Things) เป็นการท างานแบบอัตโนมัติ มีชุดค าสั่งการท างานที่ควบคุมง่าย เข้าใจง่าย ไม่จ าเป็นต้องสิ้นเปลืองจ้างบุคลากรเฉพาะทางอีกต่อไป 

     งบปี พ.ศ.: 
     2563
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ VCE63

      พ, 01/07/2020 - 10:47 — admin5
      รายละเอียด: 

      เนื่องจากปัจจุบัน โลกของเราให้ความส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน ้า ซึ่งจะมีการจัดการที่เหมาะสมให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พื นที่บางแห่งของประเทศไทย ไม่เหมาะสมกับการผลิตน ้าหรือขนส่งน ้าไปใช้ ท้าให้สถานที่เหล่านั นมีน ้าจ้าหน่ายในราคาสูง หรือ ขาดแคลนน ้ากินน ้าใช้ทางเรามองเห็นว่าควรมีเทคโนโลยีที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี เครื่องผลิตน ้าจากอากาศ จะน้าอากาศภายนอกที่มีความชื นมากกว่า 35%มาท้าความสาด และกลั่นน ้าออกมาเก็บไว้ น ้าที่เก็บไว้จะผ่านขั นตอนการปรับปรุงต่างๆ ประกอบด้วย ระบบกรองฝุ่นและกลิ่น (Carbon Filter) ผ่านระบบ Reverse Osmosis  ผ่านกรองเซรามิคและอุลตร้าไวโอเลต เพื่อให้ได้น ้ากรองที่สะอาด

      งบปี พ.ศ.: 
      2563
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะ VCE63

       พ, 01/07/2020 - 10:45 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผลิตภัณฑ์รูปแบบแพคที่วางขายในปัจจุบันมักจะถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มหดแทบทั้งหมดเพื่อให้เกิดการแพคตัวอย่างแน่นหนาและปกป้องผิวของผลิตภัณฑ์ในคราวเดียวกัน การใช้งานฟิล์มหดจะต้องท าการให้ความร้อนแก่ฟิล์มหดเพื่อให้ฟิล์มหดเกิดความอ่อนตัวพร้อมกับใช้กระแสลมซึ่งเป็นแรงกระท าในการจัดรูปทรงของฟิล์มหด เมื่อฟิล์มหดที่อ่อนตัวสัมผัสกับอุณหภูมิห้องจะแข็งตัวและรักษารูปร่างขณะอ่อนตัวไว้ ซึ่งตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรช่องอบฟิล์มหดและทิศทางของกระแสให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานท าให้การใช้พลังงานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะสามารถปรับลดตามขนาดของชิ้นงานที่จะท าการอบได้ นอกจากนี้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะยังสามารถแสดงสถานะการท างานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะผ่านอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

       งบปี พ.ศ.: 
       2563
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        ภาคอุตสาหกรรม
        ภาพหน้าปก: 

        แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63

        พ, 01/07/2020 - 10:39 — admin5
        รายละเอียด: 

        ปัจจุบันการเชื่อมต่อเครื่องจักรที่ใช้ PLC และ SCADA หลากหลายยี่ห้อนั้น จ าเป็นจะต้องมี License ส าหรับการเชื่อมต่อซึ่งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากต่างประเทศ ที่ขายโดยคนไทย มีแพลตฟอร์มขนาด ใหญ่ ราคาหลักล้านขึ้นไป แต่ใช้งานจริงไม่ถึง 20% บวกกับค่าฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูง ท าให้ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ลงทุนซื้อระบบไปใช้งานจึงพัฒนา แพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานผ่าน Driver OPC ได้ฟรี และจะท าให้บริษัท SME สามารถพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้ เป็นระบบแสดงข้อมูลเครื่องจักรแบบ Real Time โดยจะเชื่อมต่อเครื่องจักรกับ ระบบผ่านระบบ OPC client Modbus TCP, Modbus RS-485 หรือ logician IO ตามประเภทของ เครื่องจักรนั้นๆ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานร่วมกับ PLC ได้หลากหลายยี่ห้อ และสามารถใช้งาน ร่วมกับ OPC อื่นๆ ได้  มุ่งเน้นให้กลุ่ม SME ของไทยน าไปใช้ เพื่อลดปัญหา Human Error ที่ท าให้เกิด ความผิดพลาดในการผลิตที่อาศัยความถูกต้องแม่นย าสูงและก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 

        งบปี พ.ศ.: 
        2563
        ภาพประกอบ: 
        แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ภาพหน้าปก: 

         การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ VCE63

         พ, 01/07/2020 - 10:09 — admin5
         รายละเอียด: 

         คิดประดิษฐ์ พัฒนาเครื่องผลิตน ้าดื่มใสสะอาดและผลิตอากาศบริสุทธิ์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมเมืองและชนบทให้เข้าถึงการบริโภคน ้าดื่มคุณภาพได้ในราคาถูกพร้อมกับได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดภัยท้าโดยหลักการดูดอากาศร้อนชื นจากแวดล้อมเข้าเครื่อง โดยให้ผ่านระบบกรองฝุ่นและเชื อโรคจนลมสะอาด แล้วพาไหลเข้าไปกระทบกับคอยล์เย็นเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน ้าลงสู่ถังพักจากนั นดูดผ่านกรองดับกลิ่น กรองฝุ่นและระบบ UVฆ่าเชื อโรคแล้วกรองเชื อโรค กรองโลหะหนักแล้วป้อนเข้าถังเก็บพร้อมให้กดไปใช้บริโภคส่วนอากาศที่เหลือจากการกลั่นซึ่งมีความชื นเหลือเหมาะสมไม่เกิดเชื อราก่อกลิ่นอับและเหมาะใช้ส้าหรับผู้เป็นภูมิแพ้จะน้าไปใช้เป็นอากาศหายใจในห้องที่ต้องการใช้ต่อไปทั งนี  หลังจากการน้าร่องใช้งานจริงเครื่องฯและแก้ไขปรับปรุงจุดด้อย (ถ้ามี) แล้วจะวางแผนการผลิตและน้าออกจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ซึ่งตลาดนี เป็นตลาดขนาดใหญ่ลูกค้าเป้าหมายมีอยู่ทั่วทั งในและต่างประเทศตัวอย่างเช่น สถานศึกษาสถานที่ราชการส้านักงาน บ้านเรือน/ที่พักอาศัยเป็นต้น

         งบปี พ.ศ.: 
         2563
         ภาพประกอบ: 
         การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ VCE63
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ประชาชนทั่วไป
          ภาพหน้าปก: 

          ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63

          พ, 01/07/2020 - 10:06 — admin5
          รายละเอียด: 

          จากความยากเย็นความไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือกิจธุระอื่นของผู้ใช้รถวิลแชร์(คนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วย)เพื่อช่วยลดปัญหาให้ทุกการเดินทางของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยสูงสุด จึงคิดท าโครงการการประดิษฐ์และพัฒนาต่อยอดเป็น ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้า (EV Van) ส าหรับการบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ที่ภายในรถประกอบด้วยระบบลิฟท์ไฮดรอลิคส์ยกวิลแชร์พร้อมผู้นั่งขึ้น-ลงรถมีราวจับ ท าให้ขึ้นและลงรถได้สะดวก มีหมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัย และเข็มขัดนิรภัย พื้นที่กว้างรองรับผู้ใช้วีลแชร์ได้ 1-2 ท่าน และมีเบาะนั่งส าหรับผู้ติดตาม 2 -4 ท่านขณะขับขี่นุ่มสบาย เงียบไร้เสียงรบกวนการนอนพักผ่อนประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบ ารุงมลภาวะเป็นศูนย์ไม่ส่งผลให้โลกร้อน ลดฝุ่นควันหรือฝุ่น PM2.5ควบคู่ไปกับการท าวิจัย ศึกษาและประเมินต้นทุนการผลิตจริง เพื่อการวางแผนการผลิตแบบ Mass Product ที่สามารถน าเสนอขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศไทยได้ในราคาที่สมเหตุผล

          งบปี พ.ศ.: 
          2563
          ภาพประกอบ: 
          ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว