โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาสร้าง “เกวียน” หุ่นยนต์ทำไร่ (VCE65)

จ, 11/04/2022 - 14:50 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายราชันท์  ฟักเมฆ                       
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายธีรพงษ์  กาญจนกันติกุล               
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
ผู้ประสานงาน  : นายราชันท์ ฟักเมฆ                     

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน(VCE64)

  จ, 05/04/2021 - 11:51 — bunsita
  รายละเอียด: 

  การระเหยของเหลวด้วยการให้ความร้อนสมัยใหม่หันมาใช้ระบบท่อ Shell and tube เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน ในของเหลวบางชนิดเมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่งมีการตกผลึก หรือเป็นตะกรัน ทำให้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องระเหยข้นแบบแนวนอนอุดตันทำให้ยากต่อการทำงานและซ่อมแซมรักษา ใช้เวลามากในการกลับมาทำงานแต่เครื่องระเหยข้นแบบท่อแนวตั้งใช้หลักการไหลเวียนของของเหลวด้วยความเร็วที่สูงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและ ไม่ให้ของเหลวระเหยเดือดระหว่างภายในท่อ ทำให้ลดการเกิดภาวะการตกผลึก หรือ ตะกรัน และอุดตันในท่อ ทำให้ไม่ต้องหยุดการทำงานเพื่อซ่อมแซมรักษาและนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการระเหยบังคับกลับมาเข้าสู่ระบบหมุนเวียนใหม่เพื่อช่วยการทำความร้อนให้กับระบบ  ซึ่งเป็นการช่วยการประหยัดพลังงานและต้นทุนในการสร้างความร้อนให้น้อยลงโดยใช้การดูดแบบสุญญากาศเข้ามาเป็นตัวดึงความร้อนจากการระเหยกลับเข้ามาสู่ในระบบใหม่อีกครั้ง         

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2564
  ภาพประกอบ: 
  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน(VCE64)
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างหนูนา หุ่นยนต์ทำนา(VCE64)

   จ, 05/04/2021 - 11:07 — bunsita
   รายละเอียด: 

   วิกฤตสภาพอากาศ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน การผลิตขาดเทคโนโลยีและเครื่องจักรไม่ทันสมัย ภาคการเกษตร ยังติดกับดักกับปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตต่ำ เครื่องจักรที่ทันสมัยราคาสูง ทั้งยังไม่เหมาะสมกับพื้นที่ หากการเกษตรยังไม่พัฒนาต่อ เราจะสูญเสียการแข่งขันกับตลาดโลก

   การใช้เครื่องจักรที่ฉลาด เหมาะสมกับพื้นที่ และเทคโนโลยีข้อมูลมาพยากรณ์การผลิตด้วย AI ช่วย จะทำให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ หนูนา หุ่นยนต์ทำนา เป็นการปฏิวัติกระบวนการทำเกษตร ไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำ หรือ Smart farming เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลพร้อมส่งเสริม

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2564
   ภาพประกอบ: 
   โครงการพัฒนาสร้างหนูนา หุ่นยนต์ทำนา(VCE64)
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    เกษตรกร
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบ 3D Bin picking(VCE64)

    จ, 05/04/2021 - 10:25 — bunsita
    รายละเอียด: 

    ปัจจุบัน ระบบ Vision 3D เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรม ในการบอกตำแหน่งของชิ้นงาน (กxยxลึก/มุม) และช่วยตัดสินใจให้ Robot หยิบชิ้นงานเรียงลำดับก่อน-หลัง และการวางตำแหน่งมือหยิบในแต่ละครั้งของการหยิบ ระบบ 3D Bin Picking ส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ รองรับการทำงานร่วมกับ Robot ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น ABB, Mitsubishi ฯลฯ ราคา 3D Bin Picking ค่อนข้างสูง และมีรูปแบบเทคโนโลยีให้เลือกไม่มาก

     

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2564
    ภาพประกอบ: 
    โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบ 3D Bin picking(VCE64)
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ภาคอุตสาหกรรม
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกและหั่นมะม่วงเบา(VEC64)

     ศ, 02/04/2021 - 15:27 — bunsita
     รายละเอียด: 

     ในบ้านเรานั้นมะม่วงจัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจซึ่งส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลกโดยสายพันธุ์หนึ่งที่แพร่หลายมากที่สุดในภาคใต้ของไทยและมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีนั่นคือมะม่วงเบาซึ่งได้มีการนำมาแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มและมะม่วงดองซึ่งในกรรมวิธีการทำมะม่วงเบาแช่อิ่มนี้มีขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบคือการปอกเปลือกและหั่นผ่าครึ่งก่อนที่จะนำไปแช่อิ่มโดยในขั้นตอนนี้ตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ หรือ ตามชุมชนทั่วไปที่เลือกที่จะทำมะม่วงแช่อิ่มด้วยตนเองจะอาศัยการใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกมะม่วงซึ่งเวลาในการปอกและหั่นผ่าครึ่งแต่ละลูกก็ใช้เวลาพอสมควรหากเป็นมะม่วงดิบในช่วงเวลานี้อัตราค่าจ้างแรงงานก็เริ่มสูงขึ้นพร้อมกับในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไม่ดีผู้ประกอบการส่วนมากก็จะไม่ค่อยเลือกที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับตนเองตลอดจนเครื่องที่สามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวยังไม่มีการผลิตออกมาโดยตรงทั้งจากนอกและในประเทศดังนั้นด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงคิดที่จะประดิษฐ์ต้นแบบอัตโนมัติที่มุ่งเน้นใช้ในครัวเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยมีราคาของเครื่องที่ไม่สูง

      

     งบปี พ.ศ.: 
     2564
     ภาพประกอบ: 
     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกและหั่นมะม่วงเบา(VEC64)
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่น(VCE64)

      ศ, 02/04/2021 - 15:01 — bunsita
      รายละเอียด: 

      ในงานวิจัยมีระดับปฏิบัติการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์หลากหลาย เพื่อรองรับงานวิจัยต่างๆ ด้วยงบประมาณที่จำกัด การซื้อเครื่องจักรหลายๆเครื่องอาจจะไม่ใช่ทางเลือก ดังนั้นการที่เครื่องจักรที่รองรับการทำงานได้หลายรูปแบบในเครื่องเดียวช่วยตอบโจทก์ทางด้านงบประมาณได้

      เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่นสามารถทำงานหลากหลาย ประกอบไปด้วย  1.การทำเยือกแข็ง 2.การอบในชั้นบรรยากาศ 3.การอบระเหิดภายใต้สุญญากาศ 4.การอบระเหยภายใต้สูญญากาศ ทั้ง4กระบวนการนี้เป็นปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่นเป็นระบบอบแห้งวัตถุดิบที่โดยการให้ความร้อนด้วยอินฟาเรดฮีตเตอร์ไฟฟ้าและดูดอากาศออกด้วยระบบสุญญากาศโดยมอรเตอร์ปั้มสุญญากาศ ตัวถังเป็นระบบปิด มีท่อและวาล์วทางออกเข้าสู่ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำเย็น มีปั๊มสุญญากาศสำหรับสร้างความดันสุญญากาศภายในระบบ ในการใช้งานอบในชั้นบรรยากาศสามารถเปิดฝาและให้ความร้อนด้วยอินฟาเรดฮีตเตอร์ในส่วนของการอบแรงดันปิดฝาให้เป็นระบบปิดเพื่อสร้างแรงดัน ปั๊มสุญญากาศเปิดใช้งานเมื่อต้องการสร้างความดันสุญญากาศขณะที่ระเหยหรือระเหิดทำให้สามารถระเหยหรือระเหยด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส และการอบแห้ง ไอระเหยจะกลั่นตัวเป็นของเหลวที่ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีความเย็นด้วยน้ำเย็นที่ไหลเวียนผ่านท่อ

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2564
      ภาพประกอบ: 
      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่น(VCE64)
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       ภาคอุตสาหกรรม
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชั่งและบรรจุอัตโนมัติความเร็วสูง(VCE64)

       ศ, 02/04/2021 - 14:16 — bunsita
       รายละเอียด: 

       เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับระบบการชั่งและบรรจุใส่ถุงบางส่วนต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว และอีกบางส่วนโรงงานที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูง ก็ต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ และเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆ ของต่างประเทศ และยังส่งผลไปถึงเม็ดเงินต่างๆ ที่ไหลออกนอกประเทศ ทั้งค่าวิศวกรรม ค่าวัสดุต่างๆ ที่ต้องเสียให้กับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ในด้านวิศวกรรมของคนไทย และการสร้างเทคโนโลยีของคนไทย เพื่อนำไปใช้แข่งขันกับเครื่องจักร และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนำระบบเทคโนโลยี ของคนไทยเข้าไปในโรงงานต่างๆ รวมไปถึงการนำไปใช้เพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าวที่กำลังจะขาดแคลนในอนาคตอันใกล้ และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับวิศวกร และนักวิจัยคนไทยด้วยเช่นกัน

        

       งบปี พ.ศ.: 
       2564
       ภาพประกอบ: 
       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชั่งและบรรจุอัตโนมัติความเร็วสูง(VCE64)
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        ภาคอุตสาหกรรม
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์(VCE64)

        ศ, 02/04/2021 - 13:56 — bunsita
        รายละเอียด: 

                 ปัจจุบันประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะมีคุณค่าอาหารที่มีอยู่ในกากใยต่างๆ แล้ว ยังมีคุณค่าและสารอาหารสำคัญที่อยู่ในผลผลิตนั้นๆ เช่น กัญชา ชา กาแฟ สมุนไพร ยาจีน เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกออกจากกากใยได้โดยวิธีสกัด โดยปกติแล้วจะทำโดยการใช้น้ำร้อนในหม้อสกัดซึ่งต้องใช้พลังงาน เวลา และน้ำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้สารสกัดในปริมาณน้อย ดังนั้น ในการสกัดสารสำคัญอย่างคุ้มค่านั้นจึงยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้นทุนในการสกัดที่สูงและผลผลิตที่ต่ำ ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาระบบสุญญากาศ มีคุณสมบัติในการสกัดสารสำคัญออกจากวัตถุดิบที่เป็นของแข็งโดยใช้แอลกอฮอล์ที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะสามารถสกัดสารสำคัญได้การใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการที่ลูกค้ามาทดสอบ พบว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี

                  ดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจะพัฒนาชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาระบบสุญญากาศซึ่งจะสามารถลดต้นทุน ลดเวลาและเพิ่มผลผลิตในการผลิตน้ำมันกัญชาโดยการสกัด

         

        งบปี พ.ศ.: 
        2564
        ภาพประกอบ: 
        โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์(VCE64)
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมงขนาดรับขยะเข้า 100 กก./วัน(VCE64)

         ศ, 02/04/2021 - 13:31 — bunsita
         รายละเอียด: 

          เพื่อส่งเสริมหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบกำจัดขยะด้วยตนเอง หรือที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ช่วยภาครัฐกำจัดขยะ ณ แหล่งกำเนิด เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก หอพัก ตลาดสด คอนโดมิเนียม โรงงาน ภัตตาคาร/ศูนย์/ร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก ฯ ให้กำจัดขยะอินทรีย์ซึ่งบูดเน่าเหม็นได้ง่ายโดยถูกต้องตามหลักการ จึงคิดประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่องกำจัดแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดรับขยะเข้าได้วันละ 100 กก.

         เพื่อให้ใช้กำจัดขยะวันต่อวัน ทันกับขยะที่เกิด โดยเครื่องฯ ไม่เกิดมลภาวะสร้างความรำคาญ ควบคุมการทำงานด้วย PLC นับจากป้อนขยะเข้าเครื่อง ๆ จะทำงานเองอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันทุกระบบ จนกระทั่งขยะกลายสภาพเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพที่แห้งร่วน ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และพืช มีธาตุอาหารพืชครบถ้วนเพียงพอ โดยการต่อยอดจะวิจัยพัฒนาด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยจากเทคโนโลยีเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดครัวเรือน รับขยะเข้า 6 กก./วัน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร

          

         งบปี พ.ศ.: 
         2564
         ภาพประกอบ: 
         เครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพ ภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดครัวเรือน รับขยะเข้าเครื่อง 6 กก./วัน
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ประชาชนทั่วไป
          ภาพหน้าปก: 

          โครงการพัฒนาสร้างระบบสร้างน้ำโอโซนเข้มข้นเพื่อกำจัดเชื้อโรคในอุตสาหกรรมการผลิตผักและผลไม้ออร์กานิค(VCE64)

          ศ, 02/04/2021 - 11:49 — bunsita
          รายละเอียด: 

          ปัจจุบัน เรามีการรณรงค์ให้ปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืช แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังคงมีเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ถึงเกษตรกรจะเลิกปลูกผัก เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืช แล้วก็ตาม แต่สารเคมีที่ติดค้างอยู่ในดินเดิมจะถูกพืชที่ปลูกใหม่ ดูดมาเป็นสารอาหาร และตกค้างอยู่ในผักที่เราเข้าใจว่าไม่มีสารเคมีนั่นเอง และยังคงมีเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ โดยในอุตสาหกรรมปัจจุบันได้มีการทำความสะอาดผัก โดยใช้เครื่องล้างผักโอโซนทั่วไปที่มีระบบล้างและมีเครื่องผลิตโอโซนลงในน้ำเข้าสู่เครื่องล้างผัก แต่เนื่องจากการผสมโอโซนลงในน้ำโดยไม่มีการทำละลายโอโซนลงน้ำ ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในการผลิตโอโซนและอาจได้ปริมาณโอโซนที่มีความเข้มข้นมากหรือน้อยเกินไป ผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาระบบล้างผักแบบสายพานลำเลียง ด้วยน้ำ Ozone ที่ควบคุมความเข้มข้นของ Ozone แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำละลาย โอโซน ในน้ำให้ได้ความเข้มข้นสูงและเพียงพอในการทำงานไม่ตกค้างให้เกิดอันตรายโดยมีระบบควบคุมแบบอัตโนมัติทำให้ทราบประสิทธิภาพการการควบคุมการเกิด เชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ ได้

           

           

          งบปี พ.ศ.: 
          2564
          ภาพประกอบ: 
          Ozone System Schematic
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ระดับ: 
           ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
           กลุ่มเป้าหมาย: 
           ภาคอุตสาหกรรม
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว