โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

หุ่นยนต์แบบคาน

พ, 15/05/2019 - 09:30 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
0000
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ

  อ, 14/05/2019 - 10:11 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำแห้งแบบเกาะกลุ่ม

   อ, 31/07/2018 - 15:23 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่อง Spray dryer with Fluidized Bed รุ่น SDE-10 FB เป็นเครื่องอบทำผงแห้งที่ใช้ระบบการ ทำผงแห้งแบบพ่นฝอยด้วยหัวสเปรย์แบบละอองฝอย และใช้ความร้อนในการระเหยน้ำออก ก็จะ ได้ตัวผงตกลงมาด้านล่างและเข้าสู่กระบวนการเกาะกลุ่มผงอีกครั้งเพื่อให้ผงมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำไปชงในน้ำดื่มก็จะทำให้ละลายง่าย 

   งบปี พ.ศ.: 
   0000
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ราคาเครื่องจักร: 
    4500000
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ

    ศ, 27/04/2018 - 11:17 — admin5
    รายละเอียด: 

    น้ําและเนื้อมะพร้าวมีประโยชน์มาก ทั้งมปีระโยชน์ต่อร่างกาย และยังเป็นสว่นประกอบในอาหารไทยทั้ง คาวและหวานมากมาย แต่มะพร้าวมีเปลือกแข็ง การรับประทานน้ําและเนื้อมะพร้าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ลําบาก การผา่มะพร้าวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นสําคัญโดยใช้มีดปาดเปลือกมะพร้าว และใช้อีกมือหนึ่งถอืผล มะพร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปอกมะพร้าวให้ได้รูปร่างสวยงามตามแบบที่เห็นในทอ้งตลาดต้องอาศัยความ ชํานาญเป็นพิเศษ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจการค้าขายมะพร้าวจึงจาํกัดอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึ่งมีกําลัง ทรัพย์ในการจดัจ้างและประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการปอกเปลือกมะพรา้ว โอกาสทางธุรกิจจึงมีน้อย ภาคธุรกิจซึ่งเป็นอุปสงค์มีกําจัด การผลิตมะพร้าวในภาคการเกษตรจึงลดลงด้วย ไม่ แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจตอ้งสั่งซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อนาํเข้ามาประกอบอาหารไทย การทํา ให้การบริโภคมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายขึ้น และ SME มีเครื่องมือช่วยให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายและใช้ต้นทุนน้อย ย่อมทําให้อุปสงค์มากขึ้น การผลิตในภาคการเกษตรก็ย่อมมากข้ึนตามไปด้วย เครื่องปอกมะพร้าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก อาจมองว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะนําไปโยงถึง เรื่องการพัฒนาและความยั่งยืนของการปลูกมะพร้าวของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีความ เชื่อมั่นว่าการทําให้การปอกเปลือกมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นซึ่งใครกส็ามารถทําได้ เป็นฐานสําคัญในการ กระจายความต้องการมะพร้าวไปทั่วประเทศ และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ในการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวนี้ใช้วัสดุที่ผลิตและหาได้ในประเทศ 100%

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     150000
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง

     ศ, 27/04/2018 - 11:07 — admin5
     รายละเอียด: 

     การพัฒนาเครื่องสกัดสารสําคัญโดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่แปลงสภาพให้อยู่ใน สถานะวิกฤติขั้นสูงซึ่งจะได้สารสําคัญในปริมาณสูงและไม่ทาํลายคุณค่าทางอาหาร/ยาของวัตถุดิบตั้งต้น

     scale 5 ลิตร/Batch

     นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  9  หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

     นายเสริม ธรรมสุริยะ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเสกสรร จํากัด โทรศัพท์ 08-1483-4835 โทรสาร 02-757-5235 อีเมลล์ thaisekson@thaisekson.co.th

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ราคาเครื่องจักร: 
      1900000
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เฟส 2

      ศ, 27/04/2018 - 11:02 — admin5
      รายละเอียด: 

      พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมซึ่งทําไว้แค่ออกแบบสร้างโครงรถโดยสารไฟฟ้าแบบ Monocoque ขนาดยาว 10.5 เมตร ไปสู่รถโดยสารไฟฟ้าแบบโครง Monocoque -10.5 เมตร ที่สมบูรณ์ทั้งคัน

       

      นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

      นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ตําแหน่ง CEO หน่วยงาน บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จํากัด โทรศัพท์ 02-2748-5313-5 มือถือ 081-824-2349 โทรสาร 02-399-0365 อีเมลล์ somboon@tev.co.th

      งบปี พ.ศ.: 
      2561
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       8800000
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน

       ศ, 27/04/2018 - 10:57 — admin5
       รายละเอียด: 

       จัดสร้างเครื่องให้มีสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและย่อยสลายเศษอาหารของจุลินทรีย์ เพื่อย่อยเศษ อาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือนให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

        

       นายปรีชา เต็มพร้อม ต าแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

       นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หน่วยงาน บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-748-5313-5 มือถือ 081-824-2349โทรสาร 02-239-0365 อีเมลล์ : pi.somboon@tcm1989.com

       งบปี พ.ศ.: 
       2561
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ราคาเครื่องจักร: 
        50000
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ

        พฤ, 26/04/2018 - 14:45 — admin5
        รายละเอียด: 

         

        ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างยังพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ควบคุมต้นทนุและเวลาการทํางานไม่ได้ จึงมี การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรโดยใช้โรบอทชนิดคานและระบบลําเลียงกระสวยปูนบนระบบรางไฟฟ้าเป็นระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานคน

         

        นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล thaimachinery@yahoo.com

        นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

        งบปี พ.ศ.: 
        2561
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ราคาเครื่องจักร: 
         15000000
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร

         พฤ, 26/04/2018 - 14:38 — admin5
         รายละเอียด: 

         ใช้หุ่นยนต์ 6 แกน สําหรับจาํลองการขับขี่รถโดยเชื่อมโยงกับซอฟแวร์จําลองการขับรถ

          

         นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

         นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

         งบปี พ.ศ.: 
         2561
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ราคาเครื่องจักร: 
          8000000
          ภาพหน้าปก: 

          โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

          พฤ, 26/04/2018 - 14:29 — admin5
          รายละเอียด: 

           

          เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิและรังสีวิทยาในการฆ่าเชื้อ เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค

           

          นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

          นายจํารัส พานเพียรศิลป์ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษทั อกรินโนเวท จํากัด โทรศัพท์ 0-2754-4161-3 มือถือ 08-1642-5140 โทรสาร 0-2755-9019 อีเมลล์ jrgearkku@gmail.com

          งบปี พ.ศ.: 
          2561
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ราคาเครื่องจักร: 
           200000
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว