อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม

อ, 01/05/2018 - 10:46 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องการอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วยควบคู่ในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่ สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

 

ดร.บัณฑิต นามสกุล บุญขาว ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มือถือ 094 8269320 อีเมล์ bundit@npu.ac.th

นางสาวนงค์ลักษณ์ นามสกุล อัศวสกุลชัย ตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯ “ข้าวสุข” โทรศัพท์มือถือ 081-262-0474 อีเมล์ khaowsook@gmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  200000
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ

  ศ, 27/04/2018 - 11:17 — admin5
  รายละเอียด: 

  น้ําและเนื้อมะพร้าวมีประโยชน์มาก ทั้งมปีระโยชน์ต่อร่างกาย และยังเป็นสว่นประกอบในอาหารไทยทั้ง คาวและหวานมากมาย แต่มะพร้าวมีเปลือกแข็ง การรับประทานน้ําและเนื้อมะพร้าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ลําบาก การผา่มะพร้าวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นสําคัญโดยใช้มีดปาดเปลือกมะพร้าว และใช้อีกมือหนึ่งถอืผล มะพร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปอกมะพร้าวให้ได้รูปร่างสวยงามตามแบบที่เห็นในทอ้งตลาดต้องอาศัยความ ชํานาญเป็นพิเศษ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจการค้าขายมะพร้าวจึงจาํกัดอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึ่งมีกําลัง ทรัพย์ในการจดัจ้างและประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการปอกเปลือกมะพรา้ว โอกาสทางธุรกิจจึงมีน้อย ภาคธุรกิจซึ่งเป็นอุปสงค์มีกําจัด การผลิตมะพร้าวในภาคการเกษตรจึงลดลงด้วย ไม่ แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจตอ้งสั่งซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อนาํเข้ามาประกอบอาหารไทย การทํา ให้การบริโภคมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายขึ้น และ SME มีเครื่องมือช่วยให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายและใช้ต้นทุนน้อย ย่อมทําให้อุปสงค์มากขึ้น การผลิตในภาคการเกษตรก็ย่อมมากข้ึนตามไปด้วย เครื่องปอกมะพร้าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก อาจมองว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะนําไปโยงถึง เรื่องการพัฒนาและความยั่งยืนของการปลูกมะพร้าวของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีความ เชื่อมั่นว่าการทําให้การปอกเปลือกมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นซึ่งใครกส็ามารถทําได้ เป็นฐานสําคัญในการ กระจายความต้องการมะพร้าวไปทั่วประเทศ และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ในการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวนี้ใช้วัสดุที่ผลิตและหาได้ในประเทศ 100%

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   150000
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง

   ศ, 27/04/2018 - 11:07 — admin5
   รายละเอียด: 

   การพัฒนาเครื่องสกัดสารสําคัญโดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่แปลงสภาพให้อยู่ใน สถานะวิกฤติขั้นสูงซึ่งจะได้สารสําคัญในปริมาณสูงและไม่ทาํลายคุณค่าทางอาหาร/ยาของวัตถุดิบตั้งต้น

    

   นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  9  หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

   นายเสริม ธรรมสุริยะ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเสกสรร จํากัด โทรศัพท์ 08-1483-4835 โทรสาร 02-757-5235 อีเมลล์ thaisekson@thaisekson.co.th

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    350000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD)

    พ, 18/04/2018 - 13:56 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายจักรกริช คำทีระ
    บริษัท เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     SME
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องล้างขวด (TPD)

     พ, 18/04/2018 - 13:48 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
     หจก.ยไูนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์
      

     งบปี พ.ศ.: 
     2560
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง

      จ, 26/02/2018 - 14:18 — sysadmin
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา นายปฏิพัทธ์ สุบรรณ์

      รางวัลที่ 3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

      (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60)

      ศ, 20/10/2017 - 11:43 — admin5
      รายละเอียด: 

      การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (heat pump dryer) ที่มีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงกว่าระบบอื่นๆ เนื่องจากเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนทำงานโดยมีคอยล์ร้อน(Condenser Heating) ในการทำความร้อนเพื่อใช้ในการอบแห้งหรือระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบ และมีคอยล์เย็น(Evaporator Condensing) เพื่อใช้ในการกลั่นน้ำออกจากอากาศที่มีความชื้น อากาศที่ออกมาจากคอยล์เย็นจะวนกลับไปยังคอยล์ร้อนและเข้าไปยังห้องอบแห้งอีกครั้ง ซึ่งเป็นอากาศที่มีความชื้นต่ำ มีความสามารถในการดึงน้ำออกจากวัตถุดิบสูง 

      วัตถุประสงค์

      1.   เพื่อถนอมวัตถุดิบสดให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นและมีคุณภาพสูง เพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบราคาตก เนื่องจากสินค้าล้นตลาด

      2.   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชน

      3.   เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมชน

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       จำหน่ายเชิงพาณิชย์
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       วิสาหกิจชุมชน
       ราคาเครื่องจักร: 
       250000
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องปอกเปลือกสัปปะรด(VCE60)

       พ, 04/10/2017 - 14:38 — admin5
       รายละเอียด: 

                  โครงการการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสัปปะรด

       Development of a Pine Apple Peeler

          

                                       พัฒนาผลิตเครื่องปอกเปลือกสับปะรดที่สามารถทำการปอกเปลือกสับปะรดได้กับทุกขนาดของสัปปะรดโดยใช้ระบบ Automation เข้ามาช่วยในการทำงานกล่าวคือการนำกระบวนการคัดขนาดเข้ามารวมด้วยกับเครื่องปอกเปลือกฯ และจะพัฒนาให้เครื่องปอกเปลือกฯดังกล่าวมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของเครื่องจักรกลในการผลิตอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยต้องการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับตลาดงานบรรจุกระป๋องของประเทไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องการพัฒนาให้เครื่องปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวมีความแข็งแรง กะทัดรัด และสวยงาม ตลอดจนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

        

        

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        ภาคอุตสาหกรรม
        ราคาเครื่องจักร: 
        1500000
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องผลิตสัปะรดผง

        พฤ, 22/06/2017 - 10:06 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา
        นายสมนึก วันละ
        ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        งบปี พ.ศ.: 
        2560
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่

         พ, 21/06/2017 - 17:50 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา
         ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
         ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
         โทร.   054711601 

         งบปี พ.ศ.: 
         2560

         เอกสารประกอบ

         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว