อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

รถขายกาแฟสด จรยุทธ

พ, 01/08/2018 - 15:03 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีสร้างสรรค์อาชีพเพื่อสังคม

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

เครื่องชุบเกล็ดขนมปัง

พ, 01/08/2018 - 14:13 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 13:43 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครืองทอดสุญญากาศ

พ, 01/08/2018 - 11:36 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

พ, 01/08/2018 - 11:28 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก

พ, 01/08/2018 - 11:26 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2

พ, 01/08/2018 - 11:06 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกิยรติ

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 11:01 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่3

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม

พ, 01/08/2018 - 10:54 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย

พ, 01/08/2018 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 
วัตถุประสงค์ของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
1. ออกแบบและจัดสร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในประเทศส าหรับทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
2. เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลแมคคาเดเมียที่ตกเกรดในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ(มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง) ให้ตลอดจนขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อจ าหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก แมคคาเดเมียในพื้นที่
3.   สร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียที่สามารถสกัดน้ ามันจากผลแมคคาเดเมียตกเกรดในสายการผลิตซึ่ง ได้แก่เมล็ดที่แตกหักละเอียด เมล็ดที่มีสีคล้ า และเศษผงผลแมคคาเดเมียที่ติดตามตะแกรงคัดขนาดใน เครื่องเดียวกัน   
4.   เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียมีก าลังการผลิตในช่วง 10-20 ลิตรต่อชั่วโมงและมีราคาขายไม่เกิน 500,000 บาท 
 
งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  500000
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว