CATALOG TECHNOLOGY

จ, 09/09/2013 - 09:57 — admin3

ดาวน์โหลด“CATALOG TECHNOLOGY เล่ม ปี 2561”
ดาวน์โหลด“CATALOG TECHNOLOGY เล่ม ปี 2558”
ดาวน์โหลด“CATALOG TECHNOLOGY เล่ม ปี 2556”
ผลงาน “CATALOG TECHNOLOGY” เล่มนี้ เป็นการรวมรวม ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี โดยจัดเรียงตามกลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีปศุสัตว์และการประมง เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำหรับ OTOP และหัตถกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ และนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตต่อไป

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 23/08/2013 - 17:00
ภาพประกอบ: 
cover2
cover