เครื่องกำจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับพืชไร่

พ, 14/11/2012 - 12:58 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายพินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ (อ.7)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: