เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ (เฟส2)

พ, 14/11/2012 - 12:53 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 41,42)
นักวิจัย/สถาบัน
นายภรต กุญชร ณ อยุธา (ผศ.8)
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: