เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ

อ, 06/11/2012 - 11:53 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: