เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:51 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
(ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
นายสาทิป รัตนภาสกร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

งบปี พ.ศ.: 
2536

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: