เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้

ส, 20/10/2012 - 13:58 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายมงคล กวางวโรภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: