สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ศ, 19/08/2022 - 13:59 — admin2

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่พร้อมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยเป็นการขยายผลจากต้นแบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว ผู้พัฒนา คือ นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จากเดิมทางกลุ่มใช้การแปรรูปโดยการตากแห้ง ทำให้ใช้ระยะเวลานาน และผลผลิตที่ได้ คุณภาพไม่คงที่ โดยเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งฯ ที่พัฒนา สามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้คงคุณค่าทางอาหาร เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และถูกสุขลักษณะ

วันที่กิจกรรม: 
Tue, 02/08/2022 - 17:00
สถานที่: 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ภาพประกอบ: 
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก