สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะเขือเทศด้วยระบบระบบอัตโนมัติ (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 19:17 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : นางสาวกนกนาถ สายทิพย์
คณะทำงานโครงการ (1) : นาย พิมล ทัดศรี
คณะทำงานโครงการ (2) : นายวรวุฒิ ชูศรี
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัทเทคอินเทลลิเจนซ์ จำกัด 

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: