โครงการพัฒนาสร้าง “เกวียน” หุ่นยนต์ทำไร่ (VCE65)

จ, 11/04/2022 - 14:50 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายราชันท์  ฟักเมฆ                       
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายธีรพงษ์  กาญจนกันติกุล               
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
ผู้ประสานงาน  : นายราชันท์ ฟักเมฆ                     

งบปี พ.ศ.: 
2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: