โครงการพัฒนาสร้างระบบพลาสมาบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำมาใช้ใหม่ (VCE64)

พฤ, 01/04/2021 - 15:40 — bunsita
รายละเอียด: 

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และประเทศอุตสาหกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น การเกิดปัญหาการเน่าเสียของแหล่งน้ำตามมาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาสุขภาพอนามัยที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสม่าเป็นเทคโนโลยีที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และยังสามารถนำน้ำที่ได้บำบัดน้ำเสียด้วยพลาสม่ากลับมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรได้

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสมาเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: