โครงสร้างกระดูกภายนอกสําหรับเพิ่มสมรรถนะการเดินและการยกของเพื่อประชาชน VCE63

พ, 01/07/2020 - 11:06 — admin5
รายละเอียด: 

โครงสร้างกระดูกภายนอก (Exoskeleton) คือ โครงสร้างทีÉมนุษย์สามารถสวมใส่ภายนอกร่างกายและทํางานประสานกับโครงสร้างร่ างกายของมนุษย์ โดยเป็ นอุปกรณ์ทีÉเกิดจากการประยุกต์ศาสตร์ทัÊงด้าน วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ไบโอเมคาโทรนิกส์ (Biomechatronics) และกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ไว้ด้วยกัน เพืÉอเพิÉมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางานหรือการเคลืÉอนไหวของผู้สวมใส่ให้เหมาะสมตามการยศาสตร์ (Ergonomics)อาทิ การผ่อนแรงในขณะยกสิÉงของหนัก หรื อ การผ่อนแรงขณะทีÉเดิน และรวมถึงแก้ไขความพิการหรือการบาดเจ็บของมนุษย์ด้วย  อุปกรณ์ดังกล่าวนีÊ จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการแพทย์ การทหาร อุตสาหกรรม และสังคมโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุการเพิÉมมากขึÊ นของจํานวนผู้สูงอายุและผู้ทีÉปัญหาในเรืÉ องการเคลืÉอนไหวในปัจจุบัน ทําให้อุปกรณ์ดังกล่าวนีÊ มีความต้องการมากขึÊนในท้องตลาด แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศทําให้มีราคาแพงมากเกินความสามารถการจับจ่ายของบุคคลและองค์กร จนเป็ นเหตุให้ผู้ทีÉได้รับประโยชน์ในการใช้งานอุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงตัวอุปกรณ์ได้ดีเท่าทีÉควร ดังนัÊ นจึงโอกาสดีทีÉสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศึกษาและผลิตอุปกรณ์สําหรับการช่วยเดินและการยกของนีÊ ด้วยตัวเอง  เพืÉอการใช้งานทีÉเหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะ  อันนํามาซึÉงการเข้าถึงผู้ทีÉมีความต้องการใช้อุปกรณ์ทีÉมากขึÊนในราคาทีÉจับต้องได้รวมถึงนํามาใช้ในงานเวชศาสตร์ฟืÊ นฟูและกายภาพบําบัดอีกด้วย

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: