ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการเพื่อการพาณิชย์ VCE63

พ, 01/07/2020 - 11:02 — admin5
รายละเอียด: 

ด้วยปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้หลายหลากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆแต่ในด้านงานบริการโดยเฉพาะการใช้งานด้านงานตรวจการในสถานทีÉปิดเช่นห้างสรรพสินค้าซึÉงมีอยู่มากมายในประเทศยังไม่มีการพัฒนามาใช้อย่างจริงจังโดยการเจาะจงระบุการใช้งานในช่วงหลังห้างฯปิด ซึÉงปกติจะใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจการตามตารางเวลาทีÉกําหนดทัÊงเส้นทาง จุดตรวจ  อีกประการหนึÉงทีÉเป็นปัจจัยเร่งคิดหาเครืÉองมือทางเทคโนโลยีคือประเด็นค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัยทีÉสูงขึÊนตามเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานขัÊนตํÉา อีกทัÊง ปัญหาขาดลามาสายยังคงเป็นปัญหาหลักของการจ้างงานจึงเป็นทีÉมาในการคิดหาวิธีการทดแทนหรือลดความจําเป็นในการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยลงหรือลดจํานวนโดยเลือกเฉพาะภารกิจรองของพนักงานรักษาความปลอดภัยมากําหนดเป็นภารกิจหลักของหุ่นยนต์ตรวจการ

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: