หุ่นยนต์เอไอ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:56 — admin5
รายละเอียด: 

เพื่อให้หุ่นยนต์ท างานได้ฉลาดขึ้น ปัญหาการเชื่อมโลหะขนาดใหญ่ด้วยหุ่นยนต์ คือชิ้นงานไม่สามารถประกอบได้ตามแบบ ดังนั้น จึงต้องท าให้หุ่นยนต์รู้ถึงแนวเชื่อมที่คลาดเคลื่อนไป เพื่อก าหนดให้หัวเชื่อมตรงต าแหน่งเชื่อมได้อย่างแม่นย า

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
หุ่นยนต์เอไอ VCE63
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: