ระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและกำจัดมอดสำหรับไซโลเก็บข้าว ควบคุมด้วยระบบ IoT (Internet of Thing) VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:50 — admin5
รายละเอียด: 

การเก็บรักษาคุณภาพข้าวด้วยไซโลเป็นวิธีที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการกักเก็บข้าวไว้ในระยะยาว เพื่อลดความชื้น ลดปริมาณข้าวที่มีคุณภาพต่ าอันเป็นกลไกที่ใช้ในการพยุงราคาข้าวและตลาดส่งออกข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งมักมีปัญหาประกอบด้วย ความร้อนจากภายในตัวข้าวสภาวะอากาศภายนอกไม่คงที่ ควบคุมได้ยาก ระดับออกซิเจนทั้งนี้ได้มีวิธีรับมือกับปัญหาดังกล่าวเช่นการรักษาระดับออกซิเจน ควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดการเกิดความร้อนแต่จ าเป็นต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ส าหรับควบคุม และบันทึกข้อมูลท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูกว่า การเก็บแบบในยุ้งฉาง โกดัง และคลังสินค้า แต่มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า ทางบริษัท อินเตอร์โกรฯ เห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ดูยุ่งยากมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและอาจเป็นเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการควบคุมดูแลรวมถึงระดับอุณหภูมิและความชื้นไม่คงที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและส่งผลเสียต่อคุณภาพข้าวเราจึงพัฒนาสร้างระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและก าจัดมอดในไซโลโดยควบคุมและติดตามคุณภาพ ผ่านระบบ IoT(Internet of Things) เป็นการท างานแบบอัตโนมัติ มีชุดค าสั่งการท างานที่ควบคุมง่าย เข้าใจง่าย ไม่จ าเป็นต้องสิ้นเปลืองจ้างบุคลากรเฉพาะทางอีกต่อไป 

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: