เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:47 — admin5
รายละเอียด: 

เนื่องจากปัจจุบัน โลกของเราให้ความส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน ้า ซึ่งจะมีการจัดการที่เหมาะสมให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พื นที่บางแห่งของประเทศไทย ไม่เหมาะสมกับการผลิตน ้าหรือขนส่งน ้าไปใช้ ท้าให้สถานที่เหล่านั นมีน ้าจ้าหน่ายในราคาสูง หรือ ขาดแคลนน ้ากินน ้าใช้ทางเรามองเห็นว่าควรมีเทคโนโลยีที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี เครื่องผลิตน ้าจากอากาศ จะน้าอากาศภายนอกที่มีความชื นมากกว่า 35%มาท้าความสาด และกลั่นน ้าออกมาเก็บไว้ น ้าที่เก็บไว้จะผ่านขั นตอนการปรับปรุงต่างๆ ประกอบด้วย ระบบกรองฝุ่นและกลิ่น (Carbon Filter) ผ่านระบบ Reverse Osmosis  ผ่านกรองเซรามิคและอุลตร้าไวโอเลต เพื่อให้ได้น ้ากรองที่สะอาด

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: