ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:45 — admin5
รายละเอียด: 

ผลิตภัณฑ์รูปแบบแพคที่วางขายในปัจจุบันมักจะถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มหดแทบทั้งหมดเพื่อให้เกิดการแพคตัวอย่างแน่นหนาและปกป้องผิวของผลิตภัณฑ์ในคราวเดียวกัน การใช้งานฟิล์มหดจะต้องท าการให้ความร้อนแก่ฟิล์มหดเพื่อให้ฟิล์มหดเกิดความอ่อนตัวพร้อมกับใช้กระแสลมซึ่งเป็นแรงกระท าในการจัดรูปทรงของฟิล์มหด เมื่อฟิล์มหดที่อ่อนตัวสัมผัสกับอุณหภูมิห้องจะแข็งตัวและรักษารูปร่างขณะอ่อนตัวไว้ ซึ่งตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรช่องอบฟิล์มหดและทิศทางของกระแสให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานท าให้การใช้พลังงานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะสามารถปรับลดตามขนาดของชิ้นงานที่จะท าการอบได้ นอกจากนี้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะยังสามารถแสดงสถานะการท างานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะผ่านอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: