การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:09 — admin5
รายละเอียด: 

คิดประดิษฐ์ พัฒนาเครื่องผลิตน ้าดื่มใสสะอาดและผลิตอากาศบริสุทธิ์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมเมืองและชนบทให้เข้าถึงการบริโภคน ้าดื่มคุณภาพได้ในราคาถูกพร้อมกับได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดภัยท้าโดยหลักการดูดอากาศร้อนชื นจากแวดล้อมเข้าเครื่อง โดยให้ผ่านระบบกรองฝุ่นและเชื อโรคจนลมสะอาด แล้วพาไหลเข้าไปกระทบกับคอยล์เย็นเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน ้าลงสู่ถังพักจากนั นดูดผ่านกรองดับกลิ่น กรองฝุ่นและระบบ UVฆ่าเชื อโรคแล้วกรองเชื อโรค กรองโลหะหนักแล้วป้อนเข้าถังเก็บพร้อมให้กดไปใช้บริโภคส่วนอากาศที่เหลือจากการกลั่นซึ่งมีความชื นเหลือเหมาะสมไม่เกิดเชื อราก่อกลิ่นอับและเหมาะใช้ส้าหรับผู้เป็นภูมิแพ้จะน้าไปใช้เป็นอากาศหายใจในห้องที่ต้องการใช้ต่อไปทั งนี  หลังจากการน้าร่องใช้งานจริงเครื่องฯและแก้ไขปรับปรุงจุดด้อย (ถ้ามี) แล้วจะวางแผนการผลิตและน้าออกจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ซึ่งตลาดนี เป็นตลาดขนาดใหญ่ลูกค้าเป้าหมายมีอยู่ทั่วทั งในและต่างประเทศตัวอย่างเช่น สถานศึกษาสถานที่ราชการส้านักงาน บ้านเรือน/ที่พักอาศัยเป็นต้น

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ VCE63
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: