เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60)

พ, 03/01/2018 - 17:02 — admin5
รายละเอียด: 

                   วัตถุประสงคของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณเทคโนโลยี จากเดิมกระบวนการพนกาวกอนติดผิวลายไมใชคนในการพน ซึ่งตองใชเวลาในการพนนาน และยังอาศัยทักษะและ ความแนนอนในการปฎิบัติงานสูง และพนักงานตองสูดดมละอองและกลิ่นของทินเนอรซึ่งอาจเปนปญหากับสุขภาพไดใน อนาคต การนําเครื่องพนกาวอัตโนมัติมาใชงานแทนจะทําใหคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับของการทํางานของคน รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสและสูดดมทินเนอรผูปฎิบัติงาน ทั้งนี้เครื่องที่ทางบริษัทฯออกแบบ เปนเครื่องที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เปนเครื่องที่ออกแบบตามความ ตองการของลูกคา โดยใชRobot แบบแกนX-Y ลดการนําเขาเครื่องจักรหรือสั่งผลิตเครื่องจักรพิเศษจากตางประเทศใน ราคาสูง และลดเวลาในการรับบริการและตรวจซอมจากตางประเทศ เพราะเรามีทีมงานบริการตลอดเวลา

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: