ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559

No replies
admin5
Offline
Joined: 05/06/2012

เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน