ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
351 เครื่องจักรสำหรับเตาเผาศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
352 เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย หัตถกรรม
353 เครื่องคั่วกาแฟสด อาหารแปรรูป
354 เครื่องชงกาแฟสด อาหารแปรรูป
355 เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม อาหารแปรรูป
356 เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม อาหารแปรรูป
357 เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์ อื่นๆ
358 รถตัดหญ้าจอมพลัง อื่นๆ
359 รถขนชิ้นส่วนวัสดุ/ชิ้นงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
360 เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เทคโนโลยีการเกษตร
361 เครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
362 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
363 ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ เทคโนโลยีการเกษตร
364 รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์ เทคโนโลยีการเกษตร
365 อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
366 เครื่องสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคคาโทดิกอาร์ค เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
367 เครื่องตัดครีบ ลบคมฟันเฟือง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
368 เครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม การแพทย์และเวชกรรม
369 ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
370 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
371 เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
372 เครื่องอบของเหลวสุญญากาศ ตู้อบ/ตู้แช่
373 ถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก ปศุสัตว์/ประมง
374 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
375 เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
376 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง พลังงานทดแทน
377 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิน พลังงานทดแทน
378 เครื่องบรรจุหลอด พร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
379 เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
380 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
381 เครื่องเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์แบบ PVD ยานยนต์
382 เครื่องลอกกาบกล้วย หัตถกรรม
383 เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง อาหารแปรรูป
384 เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
385 เครื่องคั้นนํ้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
386 เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม อาหารแปรรูป
387 เครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง อาหารแปรรูป
388 เครื่องตัดสบู่ทรงกระบอก อื่นๆ
389 เครื่องพิมพ์สกรีน จำนวน 6 สี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
390 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟางขนาดย่อม เทคโนโลยีการเกษตร
391 รถตัดหญ้าจอมพลัง เทคโนโลยีการเกษตร
392 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด เทคโนโลยีการเกษตร
393 เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
394 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร
395 เครื่องผสมเอนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
396 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเกษตร
397 เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยการผลิต แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
398 ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
399 เครื่องไตเทียม การแพทย์และเวชกรรม
400 เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
XLS