ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
351 เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย  มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
352 เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง ยางและผลิตภัณฑ์
353 เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง ยางและผลิตภัณฑ์
354 เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ยางและผลิตภัณฑ์
355 เครื่องแยกตะกอน สิ่งแวดล้อม
356 เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล สิ่งแวดล้อม
357 เครื่องอบปลาแดดเดียว อาหารแปรรูป
358 เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป
359 เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
360 เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน อาหารแปรรูป
361 โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์ อาหารแปรรูป
362 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู อาหารแปรรูป
363 เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ  อาหารแปรรูป
364 เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด อาหารแปรรูป
365 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
366 เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
367 เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
368 หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
369 เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
370 เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper เทคโนโลยีการเกษตร
371 เครื่องปอกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
372 เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
373 กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
374 เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
375 กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
376 เครื่องไฟส่องรักษาเด็กตัวเหลือง 360 องศา ชนิดหลอด แอลอีดี การแพทย์และเวชกรรม
377 ระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
378 เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
379 ระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ ปศุสัตว์/ประมง
380 เครื่องจ่ายวัคซีน ปศุสัตว์/ประมง
381 ระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ ปศุสัตว์/ประมง
382 โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน ปศุสัตว์/ประมง
383 กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
384 ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก พลังงานทดแทน
385 เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่ ยางและผลิตภัณฑ์
386 ระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ ยานยนต์
387 เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ สิ่งแวดล้อม
388 เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ สิ่งแวดล้อม
389 เครื่องล้างถังอัตโนมัติ สิ่งแวดล้อม
390 เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ. สิ่งแวดล้อม
391 ระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
392 เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์ หัตถกรรม
393 เครื่องทำเกลียวผักตบชวา หัตถกรรม
394 เครื่องเหลาหวาย หัตถกรรม
395 เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
396 เครื่องทำขนมผิง อาหารแปรรูป
397 เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม อาหารแปรรูป
398 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
399 เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
400 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารแปรรูป
XLSCSV