ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
301 เครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
302 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
303 ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ เทคโนโลยีการเกษตร
304 รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์ เทคโนโลยีการเกษตร
305 อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
306 เครื่องสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคคาโทดิกอาร์ค เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
307 เครื่องตัดครีบ ลบคมฟันเฟือง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
308 เครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม การแพทย์และเวชกรรม
309 ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
310 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
311 เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
312 เครื่องอบของเหลวสุญญากาศ ตู้อบ/ตู้แช่
313 ถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก ปศุสัตว์/ประมง
314 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
315 เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
316 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง พลังงานทดแทน
317 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิน พลังงานทดแทน
318 เครื่องบรรจุหลอด พร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
319 เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
320 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
321 เครื่องเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์แบบ PVD ยานยนต์
322 เครื่องลอกกาบกล้วย หัตถกรรม
323 เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง อาหารแปรรูป
324 เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
325 เครื่องคั้นนํ้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
326 เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม อาหารแปรรูป
327 เครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง อาหารแปรรูป
328 เครื่องตัดสบู่ทรงกระบอก อื่นๆ
329 เครื่องพิมพ์สกรีน จำนวน 6 สี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
330 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟางขนาดย่อม เทคโนโลยีการเกษตร
331 รถตัดหญ้าจอมพลัง เทคโนโลยีการเกษตร
332 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด เทคโนโลยีการเกษตร
333 เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
334 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร
335 เครื่องผสมเอนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
336 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเกษตร
337 เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยการผลิต แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
338 ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
339 เครื่องไตเทียม การแพทย์และเวชกรรม
340 เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
341 เครื่องลดปริมาณจุลินทรีย์ในหอยทะเล ปศุสัตว์/ประมง
342 เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง ปศุสัตว์/ประมง
343 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี ปศุสัตว์/ประมง
344 เครื่องคัดขนาดไข่ ปศุสัตว์/ประมง
345 ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล ปศุสัตว์/ประมง
346 เครื่องอัดแท่งชีวมวล (Biomass Pelletizer) พลังงานทดแทน
347 เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส พลังงานทดแทน
348 เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก พีอีทีและแม่พิมพ์พรีฟอร์ม พีอีที สำหรับขวด 10 ลิตร พลาสติกและปิโตรเคมี
349 เครื่องผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
350 เครื่องอัดรีดพอลิเมอร์แบบเกลียวหนอนเดี่ยว เพื่อรีไซเคิลแผ่นพลาสติกฟิล์ม พลาสติกและปิโตรเคมี
XLS