ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
201 ระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ ปศุสัตว์/ประมง
202 โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน ปศุสัตว์/ประมง
203 กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
204 ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก พลังงานทดแทน
205 เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่ ยางและผลิตภัณฑ์
206 ระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ ยานยนต์
207 เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ สิ่งแวดล้อม
208 เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ สิ่งแวดล้อม
209 เครื่องล้างถังอัตโนมัติ สิ่งแวดล้อม
210 เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ. สิ่งแวดล้อม
211 ระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
212 เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์ หัตถกรรม
213 เครื่องทำเกลียวผักตบชวา หัตถกรรม
214 เครื่องเหลาหวาย หัตถกรรม
215 เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
216 เครื่องทำขนมผิง อาหารแปรรูป
217 เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม อาหารแปรรูป
218 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
219 เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
220 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารแปรรูป
221 เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์ อาหารแปรรูป
222 เครื่องผ่าถั่วปากอ้า อาหารแปรรูป
223 เครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
224 เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
225 เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน เทคโนโลยีการเกษตร
226 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
227 เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
228 เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติที่่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสมา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
229 เครื่องทดสอบความแข็ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
230 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
231 เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้นระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
232 เครื่องกำจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
233 เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
234 เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
235 เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
236 ระบบการลดความชื้นของผลผลิตการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งควมร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
237 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ ตู้อบ/ตู้แช่
238 เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
239 เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น พลังงานทดแทน
240 เครื่องปลูกอ้อยโซนิค มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
241 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้ ยางและผลิตภัณฑ์
242 ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
243 เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก หัตถกรรม
244 เครื่องเจาะรูขวานโลหะ หัตถกรรม
245 เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย หัตถกรรม
246 เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
247 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล อาหารแปรรูป
248 เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้ อาหารแปรรูป
249 ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย อัตโนมัติ อาหารแปรรูป
250 เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
XLS