ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
151 เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ. สิ่งแวดล้อม
152 ระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
153 เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์ หัตถกรรม
154 เครื่องทำเกลียวผักตบชวา หัตถกรรม
155 เครื่องเหลาหวาย หัตถกรรม
156 เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
157 เครื่องทำขนมผิง อาหารแปรรูป
158 เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม อาหารแปรรูป
159 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
160 เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
161 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารแปรรูป
162 เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์ อาหารแปรรูป
163 เครื่องผ่าถั่วปากอ้า อาหารแปรรูป
164 เครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
165 เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
166 เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน เทคโนโลยีการเกษตร
167 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
168 เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
169 เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติที่่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสมา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
170 เครื่องทดสอบความแข็ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
171 เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้นระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
172 เครื่องกำจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
173 เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
174 เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
175 เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
176 ระบบการลดความชื้นของผลผลิตการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งควมร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
177 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ ตู้อบ/ตู้แช่
178 เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
179 เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น พลังงานทดแทน
180 เครื่องปลูกอ้อยโซนิค มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
181 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้ ยางและผลิตภัณฑ์
182 ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
183 เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก หัตถกรรม
184 เครื่องเจาะรูขวานโลหะ หัตถกรรม
185 เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย หัตถกรรม
186 เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
187 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล อาหารแปรรูป
188 เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้ อาหารแปรรูป
189 ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย อัตโนมัติ อาหารแปรรูป
190 เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
191 แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาสำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
192 โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร
193 เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
194 เครื่องผ่าผลหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
195 เครื่องเหลาทางมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
196 กับดักหนู เทคโนโลยีการเกษตร
197 ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการเกษตร
198 การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
199 เครื่องปั๊มอัดขึ้นรูปในแนวตั้งพร้อมระบบควบคุมและทำงานโดยอัตโนมัติทั้งระบบ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
200 เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
XLS