ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
101 โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน ปศุสัตว์/ประมง
102 กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
103 ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก พลังงานทดแทน
104 เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่ ยางและผลิตภัณฑ์
105 ระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ ยานยนต์
106 เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ สิ่งแวดล้อม
107 เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ สิ่งแวดล้อม
108 เครื่องล้างถังอัตโนมัติ สิ่งแวดล้อม
109 เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ. สิ่งแวดล้อม
110 ระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
111 เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์ หัตถกรรม
112 เครื่องทำเกลียวผักตบชวา หัตถกรรม
113 เครื่องเหลาหวาย หัตถกรรม
114 เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
115 เครื่องทำขนมผิง อาหารแปรรูป
116 เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม อาหารแปรรูป
117 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
118 เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
119 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารแปรรูป
120 เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์ อาหารแปรรูป
121 เครื่องผ่าถั่วปากอ้า อาหารแปรรูป
122 เครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
123 เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
124 เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน เทคโนโลยีการเกษตร
125 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
126 เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
127 เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติที่่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสมา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
128 เครื่องทดสอบความแข็ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
129 เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้นระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
130 เครื่องกำจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
131 เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
132 เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
133 เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
134 ระบบการลดความชื้นของผลผลิตการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งควมร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
135 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ ตู้อบ/ตู้แช่
136 เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
137 เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น พลังงานทดแทน
138 เครื่องปลูกอ้อยโซนิค มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
139 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้ ยางและผลิตภัณฑ์
140 ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
141 เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก หัตถกรรม
142 เครื่องเจาะรูขวานโลหะ หัตถกรรม
143 เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย หัตถกรรม
144 เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
145 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล อาหารแปรรูป
146 เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้ อาหารแปรรูป
147 ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย อัตโนมัติ อาหารแปรรูป
148 เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
149 แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาสำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
150 โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร
XLS