ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
901 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส1) อาหารแปรรูป
902 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
903 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
904 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
905 เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
906 รถไถเดินตามต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
907 เครื่องกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
908 โรงเรือนและระบบการควบคุมสำหรับปลูกไม้ตัดดอกเพื่อการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
909 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
910 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็กการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
911 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
912 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหินพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
913 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
914 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันอเนกประสงค์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
915 เครื่องล้างสตรอว์เบอร์รี (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
916 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
917 เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการเกษตร
918 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
919 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
920 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
921 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
922 รถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
923 อุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีการเกษตร
924 รถเก็บเกี่ยวและเครื่องห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
925 เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
926 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
927 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
928 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
929 ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
930 หุ่นยนต์แบบคาน ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
931 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำแห้งแบบเกาะกลุ่ม อาหารแปรรูป
XLSCSV