ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
851 เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ปศุสัตว์/ประมง
852 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
853 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
854 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส1) อาหารแปรรูป
855 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
856 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
857 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
858 เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
859 รถไถเดินตามต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
860 เครื่องกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
861 โรงเรือนและระบบการควบคุมสำหรับปลูกไม้ตัดดอกเพื่อการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
862 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
863 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็กการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
864 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
865 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหินพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
866 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
867 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันอเนกประสงค์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
868 เครื่องล้างสตรอว์เบอร์รี (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
869 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
870 เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการเกษตร
871 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
872 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
873 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
874 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
875 รถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
876 อุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีการเกษตร
877 รถเก็บเกี่ยวและเครื่องห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
878 เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
879 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
880 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
881 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
882 ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
883 หุ่นยนต์แบบคาน ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
884 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำแห้งแบบเกาะกลุ่ม อาหารแปรรูป
XLSCSV